Sunday, April 8, 2012

အမ်ဳိးသားမ်ား ျမဳံျခင္း

စံုတြဲမ်ား ၏ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ဟာ ၿမံဳေနၾက ပါတယ္။ ၿမံဳျခင္း (Infertility) ဆိုတာ ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပိုၿပီးၾကာ တဲ့အထိ အကာအကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ ဆံမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနပါလ်က္ႏွင့္ ကေလးမရျခင္းကိုေခၚပါတယ္။ အမ်ိဳး သားမ်ား သေႏၶမေအာင္ႏိုင္ရျခင္း အ ေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ သုက္ပိုး ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ သုက္ပိုး ေရြးလ်ားမႈမရွိျခင္း၊ သုက္ပိုးသြားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ မက်န္း မာမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ နာတာ ရွည္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ လူေနမႈဘဝဟန္ပန္ႏွင့္ အျခားအခ်က္ အလက္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ သေႏၶေအာင္ဖို႔ဆိုရင္ အမ်ိဳးသား မ်ားဟာ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ သုက္ပိုး ကို ထုတ္လုပ္ရပါမယ္။ အဲဒီသုက္ပိုး ဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားဥဆီကိုေရာက္ ေအာင္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး သားဥကို ထိုးေဖာက္ကာ စြဲကပ္ႏိုင္ရ ပါမယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္-

က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ သုတ္ပုိး ရွိရမယ္
ေဝွးေစ့ႏွစ္လံုးအနက္ အနည္းဆံုး တစ္လံုးဟာ ေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္ၿပီး တက္စတိုစတီ႐ုန္း ေဟာ္မုန္းႏွင့္ သုက္ ပိုးထုတ္လုပ္မႈကို ကူညီေပးေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ား ညီညြတ္မွ်တရပါမယ္။ ေဝွးေစ့က ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ သုက္ပိုး ဟာ သုက္ရည္ရွိတဲ့ေနရာကို ျြပန္က ေလးေတြက ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ သုက္ရည္နဲ႔ သုက္ပိုးကို ျပင္ပမွာ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္ရပါမယ္။ သုက္ရည္ထဲမွာ လံုေလာက္တဲ့ သုက္ပိုးေကာင္ေရ ပါဝင္ရပါမယ္။ သုက္ပိုးေတြရဲ႕ ပံုသဏၭာန္ မွန္ရမွာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ လားရာ အတိုင္း ေရြ႕လ်ားႏိုင္ရပါမယ္။

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သေႏၶမေအာင္ျခင္း (ၿမံဳျခင္း) ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့-

- ေဝွးေစ့ကို ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေသြးျပန္ေၾကာေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ထံုးျခင္း

- ကူးစက္ေရာဂါပိုး ဝင္ျခင္းေၾကာင့္ သုက္ပိုးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ သုက္ပိုးပို႔ေဆာင္ သည့္ ျြပန္မ်ားႏွင့္ အဂၤါမ်ား ေရာင္ရမ္း ျခင္းေၾကာင့္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ဥပမာလိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား (STDS) ျဖစ္သည့္ ကာလာမိုင္းဒီးယား၊ ဂႏိုေရာဂါပိုးမ်ား။

- သုက္ပိုး ဆီးအိမ္ထဲသို႔ဝင္ေရာက္ ျခင္း (Rretrograde Ejaculation) Orgasm ရရွိခ်ိန္တြင္ သုက္ရည္ႏွင့္ သုက္ပိုးကို ျပင္ပသို႔ မစြန္႔ထုတ္ဘဲ ဆီးအိမ္ထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားျခင္း၊ ၄င္းမွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ Multiple Sclerosis ၊ ေက်ာ႐ိုးမႀကီး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ဆီးအိမ္၊ ဆီးက်ိတ္၊ ဆီးျြပန္တို႔တြင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳလုပ္ ဖူးျခင္း စတဲ့အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဆီးက်ိတ္ႀကီးရင္ ေသာက္ရတဲ့ ေဆးဝါး အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

- သုက္မစြန္႔ထုတ္ႏိုင္ျခင္း အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြဟာ ခါး႐ိုး အာ႐ံုေၾကာမႀကီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါေတြေၾကာင့္ သုက္ပိုးထုတ္လုပ္ ေပမယ့္ သုက္ရည္မထုတ္လုပ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ အျပင္ကို မစြန္႔ထုတ္ ႏိုင္ (Ejaculate) မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။

- အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသားေတြမွာ ခႏၶာ ကိုယ္ခုခံအားစနစ္က မွားယြင္းၿပီး မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သုက္ပိုးကို ရန္သူ ထင္ကာ တိုက္ထုတ္ဖ်က္ဆီးပစ္ ပါတယ္။

- အလံုးအက်ိတ္မ်ား (Tumors) ကင္ဆာႏွင့္ ကင္ဆာမဟုတ္ ေသာ အက်ိတ္မ်ားဟာ အမ်ိဳးသား မ်ိဳးပြားအဂၤါစနစ္ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ဖိႏွိပ္မိခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ မ်ိဳးပြားျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြကို ထုတ္ေပးတဲ့ ဂလင္း (Glands) ေတြကို ဖိႏွိပ္မိခဲ့ရင္ ၿမံဳႏိုင္ပါတယ္။

- ေဝွးေစ့ဟာ ကပၸယ္အိတ္ထဲကို မဆင္းဘဲ ဝမ္းဗိုက္ထဲမွာပဲ ရွိေနရင္၊ တက္စတိုစတီ႐ုန္းနဲ႔ အျခား ေဟာ္မုန္း အခ်ိဳ႕ မွ်ေျခမညီညြတ္ရင္၊ သုက္ျြပန္ မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိရင္၊ ခ႐ိုမိုဆုမ္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ (မ်ိဳးဗီဇဆိုင္ရာ) ရွိရင္ (X- Chromosome တစ္ခုႏွင့္ Y-Chromosome တစ္ခု ရွိရမည့္ အစား X- Chromosome ႏွစ္ခုႏွင့္ Y-Chromosome တစ္ခုရွိသူ အမ်ိဳး သားျဖစ္ခဲ့ရင္)၊ ပန္းေသပန္းညႇိဳး အပါ အဝင္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပႆနာမ်ား၊ Coeliac Disease ဆိုသည့္ Glutin ကို မေခ်ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အစာမေၾက ေရာဂါ၊ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ား (စတီး ႐ြိဳက္ေဆး ၾကာရွည္သံုးစြဲျခင္း၊ ကင္ဆာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား)၊ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ-အပူ၊ အဆိပ္အေတာက္၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေရရွည္ထိေတြ႕မႈ)၊ ပိုးသတ္ေဆး မ ် ာ း (Ethylene Dibromate, Organophosphates မ်ားဟာ သေႏၶ မေအာင္ျခင္း အျပင္ ေဝွးေစ့ကင္ဆာ ကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္) Heavy Metals မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ား၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္မ်ား သို႔မဟုတ္ Xrays ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း၊ ေဝွးေစ့အပူ ခ်ိန္ျမင့္မားျခင္း (က်ပ္ၿပီးေလွာင္ပိတ္ ကာ ပူေလာင္ေသာ အတြင္းခံဝတ္ ဆင္ျခင္း)၊ စက္ဘီးအၾကာႀကီးစီးျခင္း (ေဝွးေစ့ကို အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေစျခင္း၊ စက္ဘီးထိုင္ခံုေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့ဖိအား သက္ေရာက္ေစျခင္း)စသည္တို႔ေၾကာင့္ လည္း သေႏၶမေအာင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကိုကင္း၊ ေဆးေျခာက္၊ Anabolic Steroids မ်ား စသည့္ တားျမစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္း၊ အရက္ အလြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးျခင္း၊ ဗီတာမင္ C၊ ဆယ္လီနီယံ၊ ဇင့္ႏွင့္ ေဖာလိတ္ အစရွိေသာ ဗီတာမင္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (အဝလြန္ျခင္း၊ အပိန္ လြန္ျခင္း)၊ အသက္အရြယ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ၿပီး သေႏၶ ေအာင္ႏိုင္မႈ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္း လာပါတယ္)။

စမ္းသပ္မွဳမ်ား
ၿမံဳေနလို႔ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသတဲ့ အခါ ၿမံဳျခင္းျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ေနာက္ ကြယ္က အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၿပီး ကုသမွာျဖစ္တယ္။ အေထြေထြစစ္ ေဆးျခင္းမ်ား၊ သုက္ပိုးစစ္ေဆးျခင္း မ်ား၊ ေဝွးေစ့ အာလ္ထရာေဆာင္း ႐ိုက္ျခင္း စတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးကိုပါ စံုတြဲလိုက္ ကုသမႈႏွင့္ အၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကုသမႈေတြ ထဲမွာ- ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ကူးစက္ ေရာဂါပိုးအား ကုသျခင္း၊ လိင္ဆက္ဆံ မႈ ျပႆနာမ်ားကို ကုသျခင္း၊ ေဟာ္ မုန္းညီမွ်ေအာင္ကုသျခင္း၊ HIV ကဲ့သို႔ သုက္ပိုးကို ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ ထုတ္ယူၿပီး ျပင္ပတြင္ သေႏၶေအာင္ေစေသာ နည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္တယ္။

အိမ္မွာတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ား


- ရက္ အေရအတြက္တုိးျမင့္ပါ

တစ္လအတြင္းမွာ လိင္ဆက္ဆံတဲ့ ရက္အေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ၄၈ နာရီအတြင္း အႀကိမ္ ႀကိမ္ သုက္စြန္႔ထုတ္ရင္ေတာ့ သုက္ပိုး ေကာင္ေရ နည္းပါးႏိုင္တယ္။

- သေႏၶေအာင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ရက္မွာ လိင္ဆက္ဆံပါ

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ဓမၼတာရာသီလာ တဲ့ စက္ဝန္းရဲ႕အလယ္ သားဥေျြက တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ သားဥ မေျြကခင္ ၂ ရက္အလိုမွာ လိင္ဆက္ ဆံရင္ သုက္ပိုးဟာ ရက္အေတာ္ၾကာ အသက္ရွင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ သားဥေၾကြ ဆင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ သေႏၶေအာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေသခ်ာသေလာက္ပဲ လို႔ ဆိုပါတယ္။

-ေခ်ာဆီ အသုံးမျပဳပါႏွင့္

လိင္ဆက္ဆံမႈ ေခ်ာေမြ႕ဖို႔ Lubricants မ်ား၊ လိုးရွင္းမ်ား၊ တံေတြး စသည္တို႔ အသံုးျပဳျခင္းဟာ သုက္ပိုးေကာင္ရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

-ျဖည့္စြက္ အားေဆးမ်ား

ဗီတာမင္ C၊ ဇင့္၊ ဆယ္လီနီယံ၊ ဗီတာမင္ E၊ ဗီတာမင္ B12 ၊ အာရွ ဂ်င္ဆင္း စသည္တို႔ဟာ သုက္ပိုးရဲ႕ အေရအတြက္နဲ႔ အရည္အေသြးကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္တဲ့ အာနိသင္အခ်ိဳ႕ရွိပါ တယ္။ L-arginine နဲ L- carnitine ပါဝင္တဲ့ ျဖည့္စြက္အားေဆး အခ်ိဳ႕ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ကုသမွဳမ်ား မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ
အမ်ိဳးသားမ်ား ၿမံဳျခင္းကို ကုသမႈမ်ား ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ မေအာင္ ျမင္တဲ့အခါမ်ိဳးလည္း ႀကံဳေတြ႕လာရ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ သုက္ပိုး အလွဴရွင္ထံမွ သုက္ပိုးရယူျခင္း၊ ကေလးေမြးစားျခင္း တို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းေလ့ရွိပါတယ္။

ရိုးရာေလး - အမ်ဳိးသားမ်ား ျမဳံျခင္း

No comments: