Thursday, April 5, 2012

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အဓမၼ ေပးစားျခင္း ခံေနရမႈ


မဲေခါင္ျမစ္၀ွမ္း ေဒသတြင္းရိွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အျဖစ္ အမ်ားဆုံးေသာ လူကုန္ကူးမႈ ပုံစံသည္ လိင္ကုန္ ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစမ ႈပုံစံမ်ား ျဖစ္ပြားမႈလည္း တုိးပြားမ်ားျပား လာေနသည္ကုိ ေတြ႔လာရသည္။ ထိုလူကုန္ကူးမႈ ပုံစံသည္ ေဒသတြင္း ေဒသ အျပင္မ်ားရိွ ခရီးဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာ ပ်ံ႕ႏွံ႔႐ံုတင္မက ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပုိ၍ပင္ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားလာေနသည္။ ထုိေဒသတြင္းရိွႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကြာဟခ်က္မ်ားက အဓိက ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာရသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္လည္း လုပ္အားလုိအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးမႈမ်ားက အလုိလုိ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္။

ထုိေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား အေပၚ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာႏုိင္ေရး အတြက္ လူပဲြစားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားတုိ႔ ပူးေပါင္းကာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ လူကုန္ကူး ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းခံရကာ အတင္း အဓမၼ ေပးစားျခင္းခံေနရသည္။ ၀င္ေငြနည္းသည့္ ငယ္ရြယ္သူ အမ်ိဳးသမီး ကေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ခံရမႈႏွင့္ အဓမၼ ခုိင္းေစခံရမႈ တိ႔ု အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳရလြယ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားမွာမူ လိမ္ လည္လွည့္ျဖား ေသြးေဆာင္ျခင္းနည္းျဖင့္ ေခၚေဆာင္မႈခံရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ကေလးမ်ားအား တ႐ုတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ရမည္ ဟုေျပာၿပီး ေခၚေဆာင္မႈက ပုိမ်ား လာေနသည္။၄င္းတုိ႔ အေနျဖင့္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းမရိွေတာ့သည့္ ေနာက္ဆုံး ထုိလက္ထပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကုိ လက္ခံ လာၾကရသည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ ေန႔က အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦးအား မငယ္မ(ခ) ျဖဴျဖဴ၀င္း (မွန္တန္းရပ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ေန)မွ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ လက္ထပ္ပါက ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ရမည္ဟု ေျပာဆုိ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ထုိမငယ္မ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္သူ ေဒၚခင္မမသန္းမွ ထုိအမ်ိဳးသမီးငယ္အား မူဆယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားခဲ႔သည္။ မူဆယ္မွေန၍ မင္းကုိကိုႏွင့္ အိအိသိမ္း (မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ၁၀၅ မုိင္ေန)တုိ႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ႔သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီတြင္ တ႐ုတ္လူပဲြစားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးႏွင့္ အဓမၼ လက္ထပ္ေပးေရး အတြက္ ေရာင္းစားရန္စီစဥ္ ေနစဥ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမွ ထြက္ေျပးလာကာ တာ၀န္ရိွသည့္ မႏၲေလး လူကုန္ ကူးတုိက္ဖ်က္ေရး အထူးအဖဲြ႕မ်ားမွ စိစစ္ရာ လူပဲြစားမ်ားျဖစ္ေသာ မငယ္(ခ)ျဖဴျဖဴ၀င္း(ဖမ္းမိ)၊ ေဒၚခင္မမသန္း(ဖမ္းမိ)၊ မင္းကုိကုိ(တိမ္းေရွာင္) ႏွင့္ အိအိသိမ္း(တိမ္းေရွာင္) တုိ႔အား အမရပူရ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ အေရး ယူထား ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ တ႐ုတ္ႏုိင္င ံရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႕သုိ႔ လူကုန္ ကူးျခင္းခံရေတာ့ မည့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ လူပဲြစားျဖစ္သူ နန္းျမစုိး(ခ)ေအးစုိးတုိ႔အား လဲႊ ေျပာင္း ေပးခဲ႔သည္။ ထုိသူတုိ႔အား စိစစ္ခ်က္အရ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေနသူ လူကုန္ ကူးခံရမည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္သည္ သဲကီးရြာတြင္ လက္ဖက္ ခူးေနစဥ္ စံဖိတ္ရြာေန လူပဲြစား နန္းျမစိုးမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ေပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ မလုပ္လုိပါ က အဆင္ေျပ ခ်မ္းသာသူ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ လက္ထပ္ေပးမည္ဟု စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ထုိလူပဲြစား နန္းျမစိန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္ခန္႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရွန္ဇီးျပည္နယ္၊ ထုိက္ယန္ၿမိဳ႕ေန တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား ေတာက္ ဟုိင္ရွန္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေနသူျဖစ္သည္။ ၄င္း၏မိခင္ မက်န္းမာသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔က ၄င္း၏ခင္ပြန္းႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ စံဖိတ္ရြာသုိ႔ ျပန္လာခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ၄င္းတုိ႔အျပန္ အမ်ိဳးသမီးငယ္အား ေခၚေဆာင္စဥ္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးမိၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က မူဆယ္လူကုန္ကူး တုိက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႕သည္ ၁၀၅ မုိင္ဂိတ္တြင္ မသကၤာသူ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးအား ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔စစ္ေဆးခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ ဇနီးမယား အျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ့မႈ တခ်ဳိ႕ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ မုံးကုိးၿမိဳ႕ရိွ အငယ္ေလးႏွင့္ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ ေက်ာ္ႏုိင္ဦးတုိ႔သည္ ညီမျဖစ္သူ နီနီေအာင္အား ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇာတိရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတခ်ိဳ႕အား တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ေခၚယူ စည္း႐ုံးရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နီနီေအာင္မွ ဇာတိရြာမွ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ တစ္လရွစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ပန္း/ေဆးရြက္ စုိက္သည့္ အလုပ္ လုပ္ရမည္ဟု စည္း႐ုံး ေခၚေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္ကလည္း အငယ္ေလးတုိ႔သည္ ပန္ဆုိင္းၿမိဳ႕ေန မေဟာင္ေဆး (အငယ္ေလး ခင္ပြန္း၏ ယခင္ဇနီး)မွ တစ္ဆင့္အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၃ ဦးကုိ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားထံ ေရာင္းစား ခဲ့ဖူးၾကသည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အငယ္ေလးႏွင့္ ေက်ာ္ႏုိင္ဦးတုိ႔ကုိပါ ဖမ္းဆီး အေရးယူ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႔နယ္မွ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္း ေခၚေဆာင္လာသည့္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကုိ ကယ္တင္ ႏုိင္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊလီ/မူဆယ္နယ္ စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ တစ္ဆင့္ ျမစ္ႀကီးနားလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေရာက္ရိွလာသူ အမ်ဳိးသမီး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တစ္ရပ္ကြက္တည္းေနသူ မ႐ူခြန္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚမာဒြဲတုိ႔၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚယူ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေစ်းေရာင္းသည့္အလုပ္လုပ္ရန္ အိမ္နီးနားခ်င္းသူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔လုိက္ပါသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွစ္ ဦးအား မ႐ူခြန္ေအာင္မွ ကားျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနား ကားဂိတ္ထိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ေဒၚမာဒဲြႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးတုိ႔မွ ျမစ္ႀကီးနား-လုိင္ဇာမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ရင္က်န္းၿမိဳ႕ရိွ တ႐ုတ္လင္မယားထံ လႊဲေျပာင္းပုိ႔ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိလင္မယားမွရင္ က်န္း-ေခြးမင္း-အမ္းေဟြး ၿမိဳ႕သုိ႔ေခၚေဆာင္ကာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးထံ ယြမ္ေလးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းစားခံခဲ့ၾကရသည္။ ထုိအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ သားသုံးႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးရမွ တ႐ုတ္ရဲ ၏ ဖမ္းဆီးခံခဲ႔ရသည့္အတြက္ ျမန္မာဘက္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

လူပဲြစားလုပ္သူ မ႐ူခြန္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚမာဒဲြ တုိ႔ကုိ ရဲမွရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရိွသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က လူပဲြစား ဟန္မင္းထြန္းသည္ အျခားလူပဲြစားတစ္ဦး ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား စည္း႐ံုးကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေနသည့္ သတင္းအရ လူကုန္ကူး တိုက္ဖ်က္ေရး အဖဲြ႕ဌာန ခ်ဳပ္ကုိ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သတင္းေပး တစ္ဦး တုိင္ ၾကားခဲ႔သည္။ ထုိသတင္းအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလး လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕က မသကၤာသူ ၄ ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔စိစစ္ခ်က္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ က်ိဳက္ကလုိ႔ ဘုရားတြင္ေတြ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား လူပဲြစားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေကာင္းျမတ္စုိး(ခ) ဖုိး ေကာင္းႏွင့္ ဟန္မင္းထြန္း(ခ) ဟန္၀င္းေမာင္(ခ) ထြန္းထြန္းတုိ႔သည္ ထမင္းဆုိင္တြင္ အလုပ္ရွာ ေပးမည္ဟု စည္း႐ုံး၍လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းျမတ္ စိုး၊ ဟန္မင္းထြန္း၊ ေက်ာ္ဇင္မင္းႏွင့္ ၾကည္စုိး(ခ) ေျပာင္ႀကီး(သမတကမ္းေျခရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕ေန သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္)တုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႕ ရင္ျပင္တြင္ ေတြ႔ေသာ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကုိ မူဆယ္ ၿမိဳ႕ဘက္တြင္ အလုပ္ ရမည္ဟု စည္း႐ုံး၍လည္း ေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ကာ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားထံ ေရာင္းစားေရး စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး ထုိ ၄ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ကာ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ ႀကီး Lusi Cde Baca သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေရာက္ရိွလာခဲ့ သည္။ ၄င္း၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ အစီရင္ခံစာ မထုတ္ျပန္ခင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ႏွင့္ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အၾကံျပဳရန္ အတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သူ၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား ေရာင္းစားခံရ မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္စဥ္က လည္း ထုိျပႆနာကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးမ်ားကုိ သတုိ႔ သမီးအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာင္းစားခံရမႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ထုိျပႆနာသည္ ေပးပုိ႔သည့္ႏုိင္ငံႏွင့္ လက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံမွ ေျဖရွင္း ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ေကာင္း ေကာင္းေန ေကာင္းေကာင္းစားရမည္ ဆုိသည့္ ကတိစကားမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ အျမတ္ထုတ္ ခံရမႈႏွင့္ အလဲြသုံးစား ခံရမႈ မ်ားရိွသည္တုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အသိပညာေပး႐ံုႏွင့္ လုံေလာက္မႈမရိွဘဲ၊ အိမ္သုိ႔ျပန္ေရာက္လာၾက သည့္အခါ မိသားစုက ၾကဥ္ဖယ္ ထားျခင္းမရိွဘဲ၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရိွသည္ဆုိ သည္ကုိ ပညာေပးရန္လည္း လုိသည္ဟု အၾကံျပဳ ေျပာဆုိသြားသည္။

ထုိင္းႏွင့္တရုတ္တြင္ လူကုန္ကူး ခံရမႈမ်ား မည္သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ကုိ စဥ္းစားၿပီး ကာကြယ္ တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနရသည့္အျပင္ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူး ခံေနရမႈ သားေကာင္မ်ား၏ အေရးကလည္း အေရးတႀကီးေျဖရွင္း ရမည့္ကိစၥ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ လူကုန္ကူးခံ သူမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အထူး ေဆာင္ရြက္ေပး ဖုိ႔လုိေန ေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္တြင္းလူ ကုန္ကူးခံရ မႈ၏ သားေကာင္မ်ား အေရးက ပုိအေလးထားရ မည္ျဖစ္သည္။

၀င္းႏုိင္ထြန္း
(Teen မဂၢဇင္း၊မတ္လ ၂၀၁၂)

No comments: