Sunday, April 8, 2012

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျမဳံျခင္း

ျမံဳျခင္းဆိုတာဟာ တစ္ႏွစ္ၾကာ အကာ အကြယ္မဲ့ လိင္ဆက္ဆံေသာ္လည္း ကိုယ္ဝန္ ရမလာျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာရွိတဲ့ စံုတြဲ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ဟာ ကေလး မရႏိုင္ျခင္းျပႆနာကို ခံစားေနၾကရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရာ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ ျမံဳျခင္းျပႆနာကို ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးမရျခင္းမ်ားရဲ႔ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ အမ်ိဳးသမီးျမံဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး က်န္သံုးပံုတစ္ပံုကေတာ့ အမ်ိဳးသားျမံဳျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးသံုးပံု တစ္ပံုကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုးရွိ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ပူးေပါင္းသြားလို႔ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စံုတြဲ မ်ားကေတာ့ ဘာအေၾကာင္းရင္းမွန္း ေသခ်ာ မသိဘဲကေလးမရႏိုင္ၾကပါဘူး။

အသက္အ႐ြယ္
ကေလးမရႏိုင္ၾကတဲ့စံုတြဲမ်ား ဟာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား မ်ားျပားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သားဥအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ နဲ႔ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကတာပါ။ မ်ိဳးပြားႏိုင္ တဲ့အသက္အ႐ြယ္ေတြ ေက်ာ္ လြန္သြားတဲ့ အခါ သားဥအေရအတြက္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါၿပီ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟာ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္လာတဲ့အခါ ကေလးရႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေလ်ာ့နည္း သြားပါတယ္။ အသက္ ၄၀ေက်ာ္သြား ရင္ေတာ့ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီး ျမဳံျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

- သားဥျပြန္ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း
သားဥအိမ္မွ သားအိမ္အတြင္းသို႔ သားဥမ်ားသြားရာလမ္းေၾကာင္း သား ဥျပြန္ပ်က္စီးထိခိုက္ေနျခင္းဟာ သားဥ ႏွင့္ သုက္ပိုးေကာင္ ေပါင္းစပ္မႈကို တားဆီးပါတယ္။ တင္ပါးဆံု႐ိုးကြင္း ေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ သားအိမ္တြင္း အေျမွး ပါးေနရာလြဲျဖစ္ေပၚျခင္း၊ တင္ပါးဆံု ႐ိုးကြင္းအတြင္းခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ ျခင္းတို႔ဟာ သားဥျပြန္ကို ထိခိုက္သြား ေစၿပီး အနာ႐ြတ္ျဖစ္ေစပါတယ္။

- ေဟာ္မုန္းမ်ား
အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သားဥေၾကြရာမွာ ျပႆနာအနည္းငယ္ရွိ တတ္ၾကပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ရဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းရွိ သားဥအိမ္မွ သားဥကိုေၾကြေစၿပီး ထိုသားဥႏွင့္ သုက္ပိုး ေကာင္ ေပါင္းစပ္သြားေသာအခါ ျဖစ္ ေပၚလာေသာ သေႏၶသားေလာင္း ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ သားအိမ္တြင္းနံရံကို ထူထဲေစပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေတာ့ ေဟာ္မုန္းပမာဏအတက္ အက် အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚကာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပင္ဆင္မႈေတြကို မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။

- သားအိမ္ေခါင္းဆုိင္ရာျပသနာ
အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ဟာ သုက္ပိုး ေကာင္မဝင္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ သားအိမ္ ေခါင္းအေနအထားမ်ိဳး ရွိေနပါတယ္။ ပံုမမွန္ခြ်ဲေျမႇးမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ယခင္က သားအိမ္ေခါင္းခြဲစိတ္မႈျပဳ လုပ္ဖူးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

- အေၾကာင္းရင္းမသိ ျမဳံျခင္း
ယေန႔ေခတ္ေပၚ ေရာဂါရွာေဖြ စမ္းသပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မေျဖရွင္း ႏိုင္တဲ့ ျမံဳျခင္းကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စံုတြဲမ်ား ခံစားေနၾကရပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီး ျမဳံျခင္းကုိ စစ္ေဆး စမ္းသပ္မွဳမ်ား
- ေသြးတြင္းေဟာ္မုန္းပမာဏကို စစ္ေဆးျခင္း
- သားအိမ္တြင္းနံရံအေျမႇးပါး အသား စယူစစ္ေဆးျခင္း တစ္သွ်ဴးမ်ားအနာ႐ြတ္ျဖစ္ေန ျခင္း ရွိ၊မရွိ ႏွင့္ျပြန္ပိတ္ဆို႔ေနျခင္း ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးျခင္း
- Hysterosalpingography HSG
- မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားကို အာလ္ ထရာေဆာင္း သို႔မဟုတ္ ဌ-မေပ ႐ိုက္ ျခင္း၊ အေရာင္ဆိုးေဆးသို႔မဟုတ္ ဆလိုင္းႏွင့္ေလတို႔ကို သားအိမ္ေခါင္း မွတစ္ဆင့္ သားဥျပြန္အထိ ေရာက္ေအာင္ ထိုးသြင္းၿပီး ဓာတ္မွန္႐ိုက္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း
- Laparoscopy ဗိုက္မွ အေပါက္ငယ္ေလးေဖာက္ ကာ ေသးငယ္ေသာ ကင္ မရာ အမ်ိဳးအစားေလးျဖင့္ သားအိမ္၊ သားဥအိမ္မ်ား၊ သားဥျပြန္မ်ားတြင္ ပံုမမွန္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ရွိ၊မရွိကို စမ္း သပ္စစ္ေဆးျခင္း

ကုသနည္းမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျမံဳျခင္း ျပႆနာကို ေအာက္ပါနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါတယ္။
- Laparoscopy နည္းျဖင့္ သားဥျပြန္ႏွင့္ တင္ပါးဆံု႐ိုးကြင္း ေရာဂါမ်ားတြင္ ခ်ိဳ႔ယြင္းေန ေသာ မ်ိဳးပြားအဂၤါမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ကုသႏိုင္ပါတယ္။
- သားဥေၾကြရာတြင္ ျပႆနာရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ Clomiphene Citrate, Gonadotrophins ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကုသ ႏိုင္ပါတယ္။
- Intrauterine Insemination အမ်ိဳးသား၏သုက္ရည္ကို အမ်ိဳးသမီး သားဥေျြကခ်ိန္တြင္ သားအိမ္အတြင္း ထည့္ေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ကေလးရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
- In vitro Fertilization- IVF ဖန္ျပြန္သေႏၶသားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လည္း ကေလးရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ တယ္။

ရိုးရာေလး - အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျမဳံျခင္း

No comments: