Saturday, June 1, 2019

"စကားဝါပန္း စိုက္ပ်ိဳးနည္း"


ျမန္မာအမည္မွာ စကားဝါ ပန္းျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္အမည္မွာ Golden (or) Yellow Chamka ၊ Yellow champak ဟုေခၚသည္။ ႐ုကၡေဗဒအမည္အားျဖင့္ Michelia Champaca Linn ဟုေခၚၿပီး မ်ိဳးရင္းမွာ မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္ေဒသ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕ရသည္။
၁။Michelia acba မ်ိဳး အျဖဴေရာင္ပြင့္ (white flower)
၂။ Michelia Champaca မ်ိဳးအဝါေရာင္ပြင့္ (mangeflower )

acba မ်ိဳးသည္ (tava) မ်ိဳးျဖစ္သည္။ champae ဟုေခၚၿပီး အျမဲစိမ္းလန္းေသာ အပူပိုင္းပင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။ မက္ကနိုလီယားေခၚေသာ magnolia အပင္ႏွင့္ ဆင္တူ၏ ။ အျဖဴေရာင္အပြင့္မ်ား ပြင့္သည္။ အပြင့္သည္ ငါးစင္တီမီတာခန္႔ရွိၿပီး အရြက္သည္ ၂၁ စင္တီမီတာ ခန္႔ရွည္၍ ဘဲဥပုံအရြက္ရွိသည္။ Champaca (Himalayas) အား စံကားဝါ ဟုေခၚသည္။ အဂၤလိပ္အားျဖင့္ arrange champak သို႔မဟုတ္ fragrance champaca ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ မိုးမ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္အႏွံ့အျပား စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

အပင္သည္ အျမဲစိမ္းလန္းေသာ အပင္ႀကီးမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ အကိုင္းအခက္မ်ားစြာ ျဖာထြက္ၿပီး အေမြးႏုမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနသည္။ အေခါက္ေခ်ာမြတ္ၿပီး မီးခိုးေရာင္ရွိသည္။ အတြင္းသားမွာ အသားေပ်ာ့မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည္။ အရြက္သည္ ဘဲဥပုံႏွင့္ လွံစြပ္ပုံရွိသည္။ ၈ - ၁၀ လက္မ ခန္႔ ရွည္ၿပီး ရြက္ညႇာ တစ္လက္မခန္႔ ထိ ရွိသည္။ ရြက္ႏု စဥ္ အေမႊးႏုမ်ားပါရွိၿပီး ရင့္လာေသာအခါ ေျပာင္ေခ်ာ၍ ရြက္နားမ်ား ညီညာလာသည္။

အပြင့္သည္ ရြက္ညႇာနားမွကပ္၍ တစ္ပြင့္ခ်င္းပြင့္သည္။ အပြင့္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အဝါေပ်ာ့ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ မ်ားရွိသည္။ အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ၿပီးပြင့္ဖတ္သည္ ၂ - ၃ လက္မခန္႔ ရွိသည္။ ေသးငယ္ေသာ ဝတ္ဆံမ်ားရွိၿပီး ပြင့္ညႇာတိုသည္။ ၎သည္ ဧၿပီလ၊ ေမလ မ်ားတြင္ လွိုင္လွိုင္ပြင့္သည္။ အသီးသည္ ၁ - ၂ လက္မ ထိရွည္ကာ အခိုင္လိုက္သီးၿပီး အညိဳေရာင္အေစ့မ်ား ရွိသည္။ ၎သည္ ဝါေခါင္၊ ေတာ္သလင္းလမ်ားတြင္ အသီးစတင္ ရရွိ နိုင္သည္။


ျမန္မာျပည္အႏွံ့အျပား စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ပူအိုက္စြတ္စိုေသာ ရာသီႀကိဳက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမေနရာမေရြး စိုက္ပ်ိဳး နိုင္သည္။ ေရဝပ္ဒဏ္ မခံနိုင္ေခ်။

အေစ့မွ အမ်ားအျပား ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား ပ်ိဳးေထာင္နိုင္ရန္ ၃၀ ေပ ပ်ိဳးေဘာင္ မ်ား ျပဳလုပ္ပ်ိဳးေထာင္ၾကသည္။ ပ်ိဳးေထာင္မည့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ နံနက္ေနေရာင္ျခည္ရၿပီး ညေနတြင္ ေနေရာင္ တိုက္ရိုက္မက်သည့္ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ပ်ိဳးေထာင္မည့္ေနရာသတ္မွတ္ၿပီးလၽွင္ ၉ လက္မထိ ေဘာင္ခတ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေျမေဆြးႏွစ္ဆကို သဲတစ္ဆႏွင့္ ေရာၿပီး ဆန္ခါခ်ကာ ေျမထည့္ေပးရသည္။ ႏြားေခ်းေျခာက္အနည္းငယ္ ဆန္ခါခ်ၿပီး အနည္းငယ္ထည့္ေပးက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။

စံကားဝါေစ့မ်ားအား ၉ x ၉ လက္မျခား၍ ပ်ိဳးေထာင္ရသည္။ ၎ကို ၁.၅ လက္မထိ ေျမတြင္ ျမႇုပ္၍ စိုက္ပ်ိဳး ရသည္။ ပ်ိဳးခင္ေနပူပါက အမိုးမိုးေပးရန္လိုၿပီး ေရမွန္မွန္ေလာင္းေပးရသည္။ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာလၽွင္ မ်ိဳးေစ့မွ အပင္ငယ္ေပါက္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္လသားအရြယ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္နိုင္သည္။ အသီးမ်ားကို ဝါဆို၊ ဝါေခါင္လ မွသာ ရရွိ၍ ၎တို႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ၿပီး က်ည္ေတာက္၊ ပ်ိဳးအိုးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုထားကာ မိုးဦး က်မွခ်စိုက္ပါက အပင္ျဖစ္လြယ္ၿပီး စိုက္ခင္းတြင္ ေသေပ်ာက္မွုနည္းသည္။ စံကားဝါမ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ တစ္ပင္ႏွင့္ တစ္ပင္ ၂၅ x ၂၅ ေပ ျခား၍ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ ေနရာသတ္မွတ္ၿပီးပါက ၃ x ၃ x ၃ ေပ ပတ္လည္ က်င္းမ်ားတူးေပးရသည္။ ၎က်င္းထဲသို႔ ႏြားေခ်း တစ္ျပည္၊၊ ေျမေဆြးႏွစ္ျပည္ႏွင့္ အေပၚယံ တူးထားေသာ ေျမသားကို ဖယ္ၿပီး ေအာက္ခံေျမႏွင့္ သမေစရန္ ေရာစပ္ၿပီး က်င္းကို လိပ္ခြံသဏၭာန္ မို႔ေနေစရန္ ဖို႔၍ ျပဳျပင္ထားသည္။ ၂၅ x ၂၅ ေပ စိုက္ပါက ၆၉ ပင္ စိုက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၃၀ x ၃၀ ေပ အကြာအေဝးထား စိုက္ပါက ၄၈ ပင္ ခန္႔ ဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ား ႏွစ္လသားအရြယ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ အရြက္ေလးရြက္မွ ေျခာက္ရြက္ထြက္ခ်ိန္တြင္ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို အျမစ္မနာေစရန္ ေသခ်ာစြာ ႏုတ္ၿပီးလၽွင္ ေျမျပဳျပင္ထားေသာ က်င္းတြင္ ေသခ်ာစြာစိုက္ပ်ိဳးရသည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ား ေလတိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္ တိုင္ေထာင္၍ႀကိဳးခ်ည္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။


မိုးရာသီ၌ ဇြန္၊ ဇူလိုင္လမ်ားတြင္ ေျမခ်စိုက္ပ်ိဳးပါက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အနည္းအက်ဥ္း စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ား အတြက္ က်င္းကိုေသခ်ာစြာ ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ေရေလာင္းေပးျခင္းျပဳလုပ္ေပးပါက အခ်ိန္မေရြးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

ေျမဩဇာေကၽြးျခင္းကို တစ္ႏွစ္လၽွင္ မိုးဦးတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မိုးေႏွာင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေကၽြးသင့္ပါသည္။ NPK အခ်ိဳးကို ၁: ၂: ၁ ေရာစပ္၍ ပထမႏွစ္သားတြင္ ေလးေအာင္စႏွုန္း၊ ဒုတိယႏွစ္သားတြင္ ရွစ္ေအာင္စႏွုန္း၊ တတိယႏွစ္သားတြင္ တစ္ေပါင္ႏွုန္း ေကၽြးၿပီး ေလးႏွစ္သားမွစ၍ တစ္ပင္လၽွင္ ေလးေပါင္ႏွုန္းေကၽြးသင့္ပါသည္။ ေျမဩဇာေကၽြးရာတြင္ အပင္သက္တမ္း၊ အရြယ္အစားအလိုက္၊ အကြာအေဝး အလိုက္ ႏွစ္ေပမွ ေျခာက္ေပ ထား၍ ေျမက်င္းတူးၿပီး ေဘးမွ ေျမဩဇာမ်ားခ်ေကၽြးရသည္။

ဒုတိယႏွစ္သားအထိ ေႏြရာသီတြင္ တစ္ပတ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ေရေပးသင့္သည္ ။ အပင္ႀကီးလာပါက ေရးေပးရန္ မလိုပါ။အပင္ေျခရင္းတြင္ ေရမဝပ္ေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။

ႏွစ္ႏွစ္သားမွစ၍ ကိုင္းေျခာက္၊ ကိုင္းပိုမ်ားကို ျပဳျပင္ညႇပ္ေပး၍ ျပဳျပင္ရသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေနပူဒဏ္ခံနိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ နိုဝင္ဘာလတြင္ အစိုဓာတ္ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ျမက္ေျခာက္အုပ္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးရသည္။

တစ္ႏွစ္သား ႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္သား ကိုင္းတက္ လက္သန္းခန္႔ရွိ ေျဖာင့္တန္းေခ်ာေမြ႕သည့္ ကိုင္းဖ်ားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ ေျမထုပ္စည္းနည္းျဖင့္ ကိုင္းပြားယူနိုင္သည္။
ကိုင္းတက္ႏွင့္ လက္သန္းခန္႔ရွိကိုင္းမ်ားကို မိုးဦးကာလတြင္ ျပဳျပင္ထားေသာက်င္း၌ လည္းေကာင္း၊ က်င္းတူး၍ လည္းေကာင္း ကိုင္းထိုးစိုက္ပ်ိဳးပါက လြယ္ကူစြာ အပင္ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

စံကားဝါတစ္ပင္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွအပြင့္ ၁၀၀၀-၁၅၀၀ ခန္႔ရရွိပါမည္။ တစ္ဧက ၆၉ ပင္ႏွုန္းစိုက္ထားပါက ပ်မ္းမၽွ ၆၉၀၀၀ခန္႔ ထြက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စံကားဝါသည္ သက္တမ္း ၈၀ ခန္႔ထိရွိသည့္အပင္ႀကီးမ်ား ေတြ႕ရွိရာ တစ္ပင္လၽွင္ အပြင့္ေပါင္း ၄၀၀၀ ခန္႔ထိ ပြင့္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာေဆးက်မ္းအလိုရ စံကားဝါအပြင့္၊ အသီး၊ အရြက္၊ အေခါက္၊ အျမစ္အားလုံး ေဆးဖက္ဝင္ပါသည္။ ၎သည္ ခ်ိဳဖန္ေသာအရသာ ရွိသည္။ ေအးေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိသည္။ သုတ္ကိုပြားသည္။ ႏွလုံးကို အက်ိဳးျပဳေစ သည္။ သလိပ္ကို နိုင္ေစသည္။ ေသြးအန္၊ ေသြးက် ၊ ဆီးေအာင့္၊ ႏူနာ၊ အဆိပ္ႏွင့္ ယားနာျခင္း၊ အနာစိမ္း ေပါက္ျခင္းတို႔ကို ေပ်ာက္ေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။


ပုပၸါးႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းတြင္ ပုလင္းထဲသို႔ စံကားဝါပန္းမ်ားအား ေက်ာက္ခ်ဥ္ရည္ စိမ္၍ ေလလုံ ပုလင္းမ်ား ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 Credit: ကိုရဲ (စိုက္ပ်ိဳးေရး)

No comments: