Monday, May 13, 2019

အစၥေရးတုိ႔သုံးခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ နည္းစနစ္မ်ား

သဲႏွင့္ ဆားငံေရမွ အစာအဟာရျဖစ္ထြန္းေအာင္ 
အစၥေရးတုိ႔သုံးခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ား 🌿

💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭


သဲႏွင့္ ဆားငံေရမွ အစာအဟာရျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္မွာ အစၥေရးႏိုင္ငံပင္ျဖစ္ပါသည္။ သဲကႏၱာရဆိုသည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမဟုတ္သလို လူေနအပ္ေသာအရပ္လည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ထိုကႏၱာရေျမေပၚတြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာစည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ ေနထိုင္လွ်က္ရွိျပီးလယ္ဧကေပါင္းမ်ားစြာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ သဲကႏၱာရ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းသစ္ကို တီထြင္ျပီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ဆားငံေရ ေလာင္းၾကပါသည္။ ထိုဆားငံရည္သည္ ေရခ်ိဳထက္ ဆားဓါတ္ အဆ (၂၀) ပိုမိုပါ၀င္သည္သာမက ကႏၱာရေျမေပၚတြင္ ဆားငံေရေလာင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးသီႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ျခင္းမွာ မယံုႏိုင္စရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။သို့ေသာ္အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ဆားငံေရျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္လယ္သမားမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၊ တစ္ႏွစ္သံုးသီး စိုက္ပ်ိဳးၾကျပီး ဖရဲ၊ အာလူး၊ ခရမ္း၊ ငရုတ္၊ စြန္ပလြန္၊ ဘူးသီးႏြယ္ ႏွင့္ ေထာပတ္သီးမ်ား သာမကအျခားသစ္သီးဝလံမ်ား ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ တစ္ဧကလွ်င္ အသီးအႏွံ တန္ (၆၀) မွ် ထြက္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္သည္ အစၥေရးသဲကႏၱာရေျမ၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈကို အားရ သေဘာက်၍ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပါ။

အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ မက္မုံသီး၊ ဆီးသီး၊ တရုပ္ဆီးသီး၊ နတ္ၾသဇာ၊ ခ်ယ္ရီသီး အစရွိသည့္ ရာသီ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႃပီး ဥေရာပ ေစ်းကြက္သို႔ လက္မလည္ေအာင္ တင္ပို႔လ်တ္ရွိပါသည္။ ဂ်ာမဏီ၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေဟာ္လန္တိုင္းျပည္မ်ားကဲ႕သို့ ပန္းေပါေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသို႔ လဲအစၥေရးပန္းမ်ား ေစ်းကြက္ေဖာက္ဝင္ျပီး ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သစ္သီး၀လံတို႔ ကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္သာမက လယ္သမားမ်ားမွာတႏွစ္လ်င္ သီးထပ္ (၇)ထပ္ေျမာက္ မ်ိဳးေစ့ႀကဲႏိုင္သည္အထိျဖစ္သည္မွာ ကမာၻက အံ့ဩအတုယူစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစာေရစာရွားပါးသည္ကို အစၥေရးႏိုင္ငံကအံ့ဩဖြယ္ရာေျဖရွင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား အနက္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ

(၁) Drip irrigation
💭💭💭💭💭💭💭

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရဆံုး႐ႈံးမႈေလ်ာ့နည္းလာေစရန္အတြက္ စနစ္တက်တြက္ခ်က္၍ အစက္ခ်ေရေပးနည္းစနစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာေအာင္ျမင္မႈသည္ ကမာၻအႏွံ႔ လ်င္ျမန္စြာျပန္႔ႏွံသြားျပီး ထင္ရွားသည့္သာဓကမွာ အာဖရိက၏ စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္မႈႏႈန္း အင္မတန္နည္းပါးသည့္ ေဒသတြင္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ တစ္ႏွစ္တြင္သုံးၾကိမ္ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားစြာသက္ေသထူလ်က္ရွိပါသည္။

(၂) Grain cocoons
💭💭💭💭💭💭💭

ရိတ္သိမ္းျပီးသားစပါး၊ ေျပာင္း အစရွိသည္တို႔ကို မိႈတက္ျခင္း၊ပိုးမႊားေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ဖို့ရန္သိုေလွာင္မႈနည္းလမ္းသစ္ကို တီထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သိုေလွာင္မႈကုန္က်စရိတ္သက္သာျခင္းေၾကာင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အာဖရိကအစရွိသည့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ လြယ္ကူသက္သာစြာ သုံးဆြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အင္မတန္အက်ိဳးရွိလွေသာနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) Biological pest control
💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

သဘာဝနည္းလမ္းျဖင့္ အသီးအႏွံမ်ားပိုးမြားက်ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ Bio-Bee ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္မွစ၍ ခ်ီလီအစရွိသည့္ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၂ ႏုိင္ငံထိ လူသားအက်ိဳးျပဳပိုးမြားမ်ား၊ ပ်ားပိတုန္းမ်ားကိုျဖန္႔ေဝၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားသည့္သာဓကမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားမွ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ား၏ ပိုးမြားက်ေရာက္ျခင္းကို တန္ျပန္လူသားအက်ိဳးျပဳပိုးမြားမ်ားျဖင့္ သစ္ပင္သီးႏွံမ်ားကိုဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ပိုးမြားမ်ား၏ရန္ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းေၾကာင့္အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္း ငရုတ္ခ်ဳိစိုက္ပ်ိဳးသည့္သူမ်ား၏ ပိုးမြားရန္ကာကြယ္ရန္ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း ၇၅ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(၄) Dairy farming
💭💭💭💭💭💭💭

ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း နဲ့ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း အထြက္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး ယခုအခါတြင္ SAE Afikim ကုမၸဏီသည္ ကမ႓ာေပၚ၌အၾကီးဆုံးလို႔ေခၚဆိုႏိုင္သည္႔ ႏြားေကာင္ေရေပါင္းသုံးေသာင္းကို ေခတ္မွီကြန္ျပဴတာနဲ့ ေမြးျမဴေရးနည္းလမ္းမ်ားသုံးျပီး ေမြးျမဴႏိုင္ဖို့အတြက္ ဗီယက္နမ္မွာလုပ္ေဆာင္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္းရွိသည္႕ေမြးႁမႉေရးလုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး ႏို႔ထြက္ပစၥည္းအထြက္ႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွလည္း ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အထြက္တိုးေအာင္အစၥေရးသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားစြာကို ေစလႊတ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

(၅) Fishing in the desert
💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

သဲကႏာၱရတြင္ ငါးေမြးႃမႉျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ငါးေမြးျမဴရာတြင္ ျပင္ပ၌ေမြးျမဴလ်င္ ေရာဂါ က်ေရာက္ျခင္း၊ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘးၾကံဳရျခင္း အစရွိသည္တို႔ ႀကဳံေတြ႔ႏိုင္ျပီး တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ယခုအခါတြင္ တိုက္မ်ား အတြင္းထဲ၌ ေမြးျမဴျခင္းသာမက မည္သည့္ေနရာမဆို ငါးေမြးျမဴႏိုင္သည့္ GFA (Grow Fish Anywhere) Advanced Systems ကိုအသုံးျပဳျပီး ေမြးျမဴမႈနည္းလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) Squeezing every drop of water from the air
💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

ေလထုထဲမွ ေရညစ္ထုတ္ကာ အပင္စိုက္ျခင္းနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္ ေရွးေခတ္ကာလမ်ားတြင္ ေရကိုေက်ာက္တုန္းမ်ားက ရယူအသုံးျပဳသည့္နည္းလမ္းကို အစၥေရးလူမ်ိဳးတို့ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ သာ၍တိုးတက္ေသာနည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ မိုးေခါင္ေရရွားပါးေဒသမ်ားတြင္ ေလထုထဲမွေရကို ရေအာင္ထုတ္ယူသည့္နည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Tal-Ya tray ဟုအမည္တြင္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေရခံပလတ္စတစ္ခြက္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(၇) Growing potatoes with saltwater
💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭

ဆားငံေရျဖင့္အာလူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းကဲ့သို့ ပူျပင္းေသာေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္မျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ အာလူးစိုက္ျခင္းကို ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္တိတိေလ့လာျပီး ယခုအခါတြင္ေရရွားပါးရာေဒသတြင္ ပင္ဆားငံေရျဖင့္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ယခုအခါေရရွားပါးသည့္ေဒသမ်ား၊ ေျခာက္ေသြ႔ေသာအပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ပါ အာလူးကိုစီးပြါးျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။


(မွတ္ခ်က္။ ။အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာျမင့္မားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံမွစနစ္တက် သင္ယူႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္အင္မတန္အက်ိဳးရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အစာေရစာေခါင္းပါးမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေဝမ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ေရးသားသူ – Ohn Mar Oo
OMO
Ref: israel21c.org

No comments: