Tuesday, March 1, 2011

အျပစ္ဟူသည္

လူတိုင္းအျပစ္ကို ေၾကာက္ၾကသည္။ မိမိအတြက္ အျပစ္ျဖစ္ေစမည့္ ၾကံစည္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို မည္သူမွမျပဳလိုၾကေပ။ မိမိ ၾကံစည္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈဟူသေရြ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္သာ လိုလားၾကသည္။

သို႕ဆိုလွ်င္ လူသားတို႕အတြက္ အျပစ္ျဖစ္ေစေသာ၊၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အျပစ္ရွိေသာ ၾကံံစည္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈတို႕သည္ကား အဘယ္နည္း။ ကမၻာဦးမွသည္ ဗုဒၶမပြင့္မီေခတ္တိုင္ေအာင္ လူသားအားလံုးတညီတညြတ္တည္း သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျဖကိုမရခဲ့ၾကေပ။

သို႕ေသာ္ လူသားတို႕သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္ကိုေၾကာက္ၾကပါသနည္းဟုဆိုလွ်င္ကား မိမိတို႕၏အျပဳအမူသည္ ေကာင္းက်ိဳးကို မျဖစ္ေစဘဲ ဆိုးျပစ္ကိုခံစားရမွာ စိုးလန္႕၍သာျဖစ္သည္ဟု တညီတညြတ္တည္းေျဖဆိုၾကလိမ့္မည္။

မွန္ေပသည္။ လူ႕ေဘာင္ေလာက သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူသားတို႕သည္ အျခားအျခားေသာသတၲ၀ါမ်ားနည္းတူ ေဘးဒုကၶ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခုခံတြန္းလွန္ရင္း မ်ိဳးဆက္ရွင္သန္ျပန္႕ပြားခဲ့ၾကရသည္။ သဘာ၀တရား၏ ရိုက္ပုတ္ထု ေထာင္းမႈဒဏ္ကို မခံႏိုင္ခဲ့ေသာသတၲ၀ါမ်ားမွာ မ်ိဳးျပဳန္းခဲ့ၾကရသည္။

လူသားတို႕သည္ သဘာ၀တရားကို ခုခံတြန္းလွန္ရင္း၊ မ်ိဳးႏြယ္ဆက္လက္ျပန္႕ပြားရင္းရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေပၚအေျခခံ၍ မိမိတို႕ခံစားရေသာ အက်ိဳးတရားတို႕သည္ မိမိတို႕ျပဳခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားတို႕အေပၚ မူတည္ေနေၾကာင္း အတန္အသင့္ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ အေလ့အထသည္ လူသား၏အသိဥာဏ္တြင္ ထြန္းကားလာခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ လူ႕အသိဥာဏ္သည္ အာရံုငါးပါးျဖင့္ ခံစားထိေတြ႕ကာ သိလြယ္ျမင္သာျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းတရားတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ အက်ိဳးတရားတို႕၏ အရင္းအျမစ္တို႕ကိုကား မွန္ကန္စြာ အေျဖမထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ အျပဳအမူတစ္ခုတိုင္းတြင္ ရလဒ္တစ္ခုစီသာ ရွိေပသည္။ ယင္းရလဒ္သည္ ေကာင္းက်ိဳး သို႕မဟုတ္ ဆိုးျပစ္သာ ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းရလဒ္သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းတရားကို အေျခခံ၍ အက်ိဳးတရားျဖစ္ထြန္းလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုကား လူသားတို႕ သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ယင္းသို႕ သေဘာေပါက္ထားေသာ္ လည္း စစ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းတရားကို ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း မရွိေလေသာအခါ မေရရာ မေသခ်ာေသာ အေျဖမ်ားႏွင့္သာ ေက်နပ္ခဲ့ၾကရ သည္။

ေရွးအခါက မိုးေခါင္ျခင္း၊ေရၾကီးျခင္း၊ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေတာမီးေလာင္ျခင္း၊ေရာဂါဘယ ျဖစ္ပြားျခင္း စသည့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရေသာအခါ လူသားသည္ မိမိတို႕အား အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသို႕ေသာဆိုးျပစ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာ ရပါသနည္းဟု ထိတ္လန္႕တၾကား ေတြးေတာလာၾကသည္။ မိမိတို႕ ဥာဏ္မီသမွ် ယုတၲိနည္းက်ေတြးေခၚ၍ အေျဖရွာမရေလေသာအခါ မိမိတို႕အား တစ္စံုတစ္ဦးကမႏွစ္ျမိဳ႕၍ ဒဏ္ခတ္သည့္အေနႏွင့္ အျပစ္ေပးေလေရာ့သလားဟု ၾကံဆလာၾကသည္။

ဤမိုး၊ဤေရ၊ဤေျမ၊ဤေလ စသည္တို႕ကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူတို႕က မိမိတို႕၏ ၾကံစည္၊ေျပာဆို၊လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္အေပၚ မေက်နပ္၍ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အျပစ္ျဖစ္ေန၍ ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ဒဏ္စီရင္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဤမိုး၊ဤေရ၊ဤေျမ၊ဤေလ စသည့္သဘာ၀ရုပ္၀တၳဳအသီးသီးကို စိုးမိုးျခယ္လွယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူဟု ထင္မွတ္ထားသူတို႕အား ထိုက္သင့္ေသာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရရွိေစရန္၊ မိမိတို႕ ျပဳမိမွားေသာ အျပစ္တို႕မွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳပါရန္ လာဘ္လာဘထိုးသိပ္ ပူေဇာ္ ပသ၍ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးပါက အျပစ္တို႕မွခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ဟု သက္မဲ့သဘာ၀ရုပ္၀တၳဳမ်ားကို သက္ရွိလူသားသဖြယ္ ထင္ေယာင္မွား၍ ေတြးေခၚယူဆလာၾကေတာ့သည္။

ဤသို႕ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္စိုးေသာ တန္ခိုးရွင္တို႕အား မိမိတို႕ဘ၀၀ယ္ အျမတ္တႏိုးထားရာတို႕ႏွင့္ ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ ယင္း တန္ခိုးရွင္တို႕က ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ခြင့္လႊတ္ကာ မိမိတို႕အေပၚ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာ ေပးအပ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ယူဆလာၾကသည္။ တိုသို႕ယူဆသည့္အေလ်ာက္ လက္ေတြ႕လည္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

မိုးကိုပိုင္စိုးေသာ မုိးနတ္မင္းအား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ မိုးေခါင္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္ျခင္း ေဘးတို႕မွလည္းေကာင္း၊ ေရကိုပိုင္စိုးေသာတန္ခိုးရွင္ ျမစ္ေစာင့္နတ္၊ ေခ်ာင္းေစာင့္နတ္၊ ပင္လယ္ေစာင့္နတ္၊သမုဒၵရာေစာင့္နတ္တို႕အား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေဘးမွ လည္း ေကာင္း၊ ေျမကိုပိုင္စိုးေသာတန္ခိုးရွင္ ေျမေစာင့္နတ္အား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း စသည့္ေဘးတို႕မွ လည္းေကာင္း၊ ေလကိုပိုင္စိုးေသာ တန္ခိုးရွင္ ေလေစာင့္နတ္အား ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင့္ ေလမုန္တိုင္းေဘးမွလည္းေကာင္း ကင္းလြတ္လိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္လာၾကသည္။

သို႕ေသာ္ ထိုထိုေသာ မိုးနတ္၊ေရနတ္၊ေျမနတ္၊ေလနတ္စသည္တို႕က လူသားတို႕အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္လာေအာင္ လူသားတို႕က်ဴးလြန္မိေသာ အျပစ္တို႕ကားအဘယ္နည္း ဟုဆိုလွ်င္ကား တူညီေသာအေျဖကို မရႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ရြာတစ္ပုဒ္ဆန္းဆိုသလို အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကာလတစ္ခု၊ ေဒသတစ္ရပ္တြင္ အျပစ္ျဖစ္ေစေသာ ၾကံစည္ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈတို႕သည္ အျခားကာလတစ္ခု ေဒသတစ္ရပ္တြင္ အဆိုပါတန္ခိုးရွင္တို႕ႏွစ္သက္ေသာ ၾကံစည္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။

ယင္းတန္ခိုးရွင္ နတ္ေဒ၀တာတို႕၏ အမည္နာမတို႕မွာလည္း ကာလ၊ေဒသ၊လူမ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံတို႕ကိုလိုက္၍ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိခဲ့ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ယင္းနတ္ေဒ၀တာတို႕သည္ ေဒသတစ္ရပ္တြင္ အဖိုျဖစ္ေနေသာ္လည္း အျခားေဒသတစ္ရပ္ တြင္ အမျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဥပမာ - ေျမကိုအစိုးရေသာတန္ခိုးရွင္သည္ ဂရိတို႕ေဒသတြင္ 'ကေသနာနတ္သား' ျဖစ္ေသာ္လည္း အိႏၵိယ တိုက္ငယ္တြင္ 'ပထ၀ီနတ္သမီး' ျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

လူသားတို႕သည္ မိမိ၀န္းက်င္တြင္ျမင္ျမင္သမွ် ေတာေတာင္ေရေျမ ေလမီး၊ေကာင္းကင္၊ျဂိဳဟ္၊နကၡတ္တာရာ အစရွိသည့္ သဘာ၀ရုပ္၀တၳဳ တို႕အား သက္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕၏ကံၾကမၼာကို သူတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးမွ ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူ မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာၾကသည္။

ယင္းတို႕အား ပူေဇာ္ပသရန္နည္းနာမ်ား၊ ယင္းတို႕အား ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕လကၤာမ်ား၊ ဂါထာမႏၲန္မ်ားကိုလည္း ျပဳစုစပ္ဆို သီက်ဴးခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႕ေသာ တန္ခိုးရွင္တို႕ ႏွစ္သက္အားရေက်နပ္ေစရန္ မည္သို႕ၾကံစည္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည္တို႕ကိုလည္း ေဟာေျပာ ေရးသားလာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေဟာေျပာ ေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်သည္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျဖစ္ေစျပီး ဆန္႕က်င္ဘက္ အျပဳအမူမွန္သမွ်သည္ အကုသိုလ္အျပစ္ ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႕ေသာ ေတြးေခၚယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သာမန္လူသားတို႕ႏွင့္ အပူေဇာ္ခံတန္ခိုးရွင္တို႕အၾကား ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ေအာင္သြယ္ေတာ္ၾကားခံလူတန္းစားတစ္ရပ္လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕သည္ သူတို႕ကိုယ္ကို အပူေဇာ္အပသခံတန္ခိုးရွင္ နတ္ ေဒ၀တာတို႕၏အလိုကို သိရွိသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူေဟာေျပာခဲ့ၾကသည္။ ပတ္၀န္းက်င္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကလည္း အပူေဇာ္ခံတန္ခိုးရွင္ နတ္ ေဒ၀တာတို႕သည္ လူသားတို႕အား တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာဆိုလိုလွ်င္ သူတို႕မွတစ္ဆင့္ ေျပာတတ္သည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းလူတန္းစားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၊ နတ္၀င္သည္မ်ား၊ လူတို႕၏အနာဂတ္ကို နိမိတ္ဖတ္သူမ်ားအျဖစ္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း၀ယ္ ေရပန္းစားခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕သည္ တန္ခိုးရွင္မ်ား၏ အလိုေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သူမ်ားဟု အမ်ားကယံုၾကည္ လက္ခံထားၾကသည့္အေလ်ာက္ သူတို႕ႏႈတ္မွ ထြက္သမွ်သည္ ၄င္းတို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မလြဲမေသြလိုက္နာရမည့္ အမိန္႕အာဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ယင္းအမိန္႕အာဏာ မွန္သမွ်ကို မိမိတို႕ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ မွန္သည္၊ မွားသည္ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိေပ။ ေ၀ဖန္မိပါက တန္ခိုးရွင္နတ္ေဒ၀တာ တို႕ကို ဆန္႕က်င္သူအျဖစ္ အသက္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစသည္အထိ ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံၾကရသည္။

ဤသို႕ျဖင့္ လူသားတို႕၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈျဖစ္စဥ္သည္ လူ႕ေဘာင္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မသိဆိုးရြားေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရသည္။ တန္ခိုးရွင္ နတ္ေဒ၀တာတို႕ႏွင့္ လူသား တို႕အၾကားဆက္သြယ္ေပးသည့္ ၾကားခံလူတန္းစားတို႕၏ တန္ခိုးအာဏာသည္လည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာ လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ သူတို႕လမ္းညႊန္ ေဟာေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႕သည္ပင္ လူသားတို႕အတြက္ အားထားရာဘာသာ တရား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းၾကားခံလူတန္းစားသည္လည္း  ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ထိုဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထြင္လံုး၊ဖန္လံုး၊ေျခာက္လံုး၊ေျမႇာက္လံုးမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အပူေဇာ္ခံတန္ခိုးရွင္ နတ္ေဒ၀တာမ်ား လည္း တစ္ေန႕တျခားတိုးပြားလာခဲ့သည္။ အပူေဇာ္ခံတန္ခိုးရွင္ နတ္ေဒ၀တာမ်ားအား ယဇ္ပူေဇာ္ပသသည့္ အခမ္းအနားမ်ားလည္း တိုး ပြားလာသည့္အေလ်ာက္ ယင္းဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း လာဘ္လာဘ အရႊင္ၾကီးရႊင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႕ နတ္ေဒ၀တာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ျဖင့္ မအားမလပ္ရေအာင္ အလုပ္ရႈပ္ေနခဲ့ရေသာ လူသားတို႕သည္ မိမိတို႕အား ယင္း နတ္ေဒ၀တာတို႕က ၾကီးစိုးသလို ယင္းနတ္ေဒ၀တာတို႕အားလည္း တစ္ဖန္ျခယ္လွယ္ အုပ္စီးႏိုင္မည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ မဟာတန္ခိုးရွင္ လည္း ရွိေပဦးအံ့ဟု ၾကံစည္လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ ယင္းမဟာတန္ခိုးရွင္ကို ပူေဇာ္ပသကိုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ နတ္ေဒ၀တာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ ေထာင္အား လက္မလည္နိုင္ေအာင္ ပူေဇာ္ပသေနရျခင္းေဘးမွလည္း ကင္းေ၀းေပအံ့ဟု စိတ္ကူးသစ္ ရလာခဲ့ၾကသည္။

ယင္းမဟာတန္ခိုးရွင္သည္ ေတာ၊ေတာင္၊ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး၊ေကာင္းကင္၊ျဂိဳဟ္၊ နကၡတ္တာရာ အပါအ၀င္ ေလာကတစ္ခြင္ျပဲျပဲစင္ေအာင္ အပိုင္စားရသူ၊ ဖန္ဆင္းသူ၊ေစာင့္ထိန္းသူ၊တစ္ေန႕တြင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္မည့္သူ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေတြးဆခဲ့ၾကသည္။ ထိုသူသည္ပင္ မိမိ တို႕လူသားမ်ား အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ သတၲေလာကၾကီးကို ဖန္ဆင္းေပးသူျဖစ္သည္ဟုလည္း ယံုၾကည္လာၾကသည္။ ဤယံုၾကည္ေတြးဆ မႈကို အေျခခံကာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႕ကစ၍ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တစ္ဆူတည္းေသာထာ၀ရဘုရားကို ယံု ၾကည္ကိုးကြယ္သည့္၀ါဒ (Monotheism) ထြန္းကားလာခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ နတ္ေဒ၀တာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို လံုး၀ပစ္ပယ္လိုက္ျပီး တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ကိုးကြယ္ၾကေတာ့သလို၊ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မူ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားအား ေလာက၏ အေခါင္ခ်ဳပ္အျဖစ္လက္ခံကာ အျခားေသာ နတ္ေဒ၀တာမ်ားကိုလည္း မပစ္ပယ္ဘဲ ဆက္လက္ပူေဇာ္ကိုးကြယ္သည့္၀ါဒ (Henotheism) ထြန္းကားလာခဲ့သည္။

ဤသို႕ေျပာင္းလဲလာေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္အညီ အပူေဇာ္ခံ အပသခံတန္ခိုးရွင္မ်ားႏွင့္ လူသားအၾကား ဆက္သြယ္ေပးသည္ ဆိုေသာ ေအာင္သြယ္ေတာ္လူတန္းစား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရား၏လူ၀င္စားမ်ား၊ ပေရာဖက္ (Prophet) (ေခၚ) တမန္ေတာ္မ်ား အျဖစ္ အဆင့္တိုးျမင့္လာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႕သေႏၶတည္ေမြးဖြားရာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုကိုလည္း အမ်ိဳးဇာတ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဟာေျပာစည္းရုံးခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဇာတ္အနိမ့္ အျမင့္ ခြဲျခားမႈ၀ါဒ၊ အသားအေရာင္ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ၀ါဒမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူတို႕က သူတို႕၏အၾကံ၊အေျပာ၊အလုပ္မွန္သမွ်သည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရား၏ အလိုေတာ္ ႏွင့္ အညီျဖစ္သည္ဟုလည္း အခိုင္အမာဆိုလာၾကသည္။ သူတို႕၏ ႏႈတ္ထြက္စကားသည္ ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ မတူညီေသာ အခ်ိန္ကာလ၊ ေဒသႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ပညတ္ေတာ္တို႕အား ၄င္းတို႕မွ တစ္ဆင့္ လူ႕ေလာကသို႕ ခ်မွတ္ေပးေလ့ရွိသည္ဟုလည္း လူအမ်ားကလက္ခံထားၾကသည္။

ယင္းသို႕ထာ၀ရဘုရားႏွင့္ လူသားတို႕အၾကား ဆက္သြယ္ေပးေနသည္ဆိုသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေကာင္းျမတ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ အျပဳအမူမွန္သမွ်သည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုျဖစ္ေစျပီး ဆန္႕က်င္မႈဟူသေရြ႕ အျပစ္ကိုျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ ၾကရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ျပီး၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ အျပစ္ျဖစ္ေစရပါသနည္းဟု ယုတၲိနည္းက် ေစာဒကတက္ခြင့္ကား လူသား တို႕၍မရွိပါေခ်။ အကယ္၍ စူးစမ္းေတြးေခၚ ေ၀ဖန္လာပါကလည္း ထိုသူအားမာရ္နတ္၏ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ပစ္သည္အထိ အျပစ္ေပးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားသို႕ပါ အာဏာစက္ ျဖန္႕က်က္ခဲ့ေပရာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ရဟန္းမင္းမ်ား (Patesi) ပင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ဖူးသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္က ခန္႕အပ္ျပီး ထာ၀ရဘုရားသခင္အလိုေတာ္က် အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဆိုေသာ ဘာသာေရး အေရျခံဳအစိုးရ (Theocratic Government) မ်ား လည္း ထြန္းကားခဲ့သည္။

သူတို႕ကို ဆန္႕က်င္လွ်င္ ဘုရားကိုဆန္႕က်င္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားကိုဆန္႕က်င္ေသာ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဆန္႕က်င္သူမွန္သမွ်သည္ ယခုဘ၀အတြင္ ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရမည့္အျပင္ တမလြန္ဘ၀တြင္လည္း ထာ၀ရ ငရဲတြင္းသို႕ ပစ္ခ်ျခင္းခံၾကရလိမ့္မည္ စသည္အားျဖင့္ လူထုအား ဘာသာေရးမႈိင္းတိုက္၍ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရယူလာခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ တိုးတက္လာေသာ အသိဥာဏ္၊ အေတြ႕အၾကံဳဗဟုသုတ၊ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာသည့္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈတို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕သည္ ထာ၀ရဘုရား၏လူ၀င္စားမ်ား၊ တမန္ေတာ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ထာ၀ရ ဘုရား၏အလိုေတာ္မွာ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သတိျပဳလာခဲ့မိၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရ့ ေဒသတစ္ရပ္၊ ကာလတစ္ခုတြင္ ထာ၀ရဘုရားက ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ အျပဳအမူသည္ အျခားေဒသ တစ္ရပ္၊ ကာလတစ္ခုတြင္ ၾကီးေလးေသာအျပစ္ျဖစ္ေနတတ္ျပန္သည္။ ေဒသတစ္ရပ္ ကာလတစ္ခုတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္ သတၲ၀ါတို႕ ၏ အေသြးအသားႏွင့္ ေသရည္ကို အလြန္ႏွစ္သက္တတ္ေသာ္လည္း အျခားေဒသတစ္ရပ္၊ ကာလတစ္ခုတြင္မူ ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ႕ အသက္သတ္ျခင္းကိုမၾကိဳက္၊ ေသရည္ေသရက္တစ္စက္မွ်ပင္ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မထိသင့္ဟု ျမြက္ၾကားတတ္ျပန္သည္။

ဤသို႕ေတာင္တစ္မ်ိဳး ေျမာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတတ္ေသာ 'ထာ၀ရဘုရား၏တရား' ႏွင့္ 'ထာ၀ရဘုရားရွိသည္ဆိုျခင္း' အေပၚ လူသားတို႕ သံသယပြားလာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုသံသယစိတ္မ်ား တစ္စထက္တစ္စ ၾကီးထြားလာခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ဆန္႕က်င္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ လာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ လူအမ်ားစုၾကီးမွာ မိရုိးဖလာယံုၾကည္စြဲလမ္းမႈကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္၀ံ့ေသာသတၲိ ကင္းမဲ့ၾကေလရာ ထာ၀ရ ဘုရား၏ ယဇ္ပုလင္သည္ ဆန္႕က်င္သူတို႕၏ေသြးျဖင့္ ျခင္းျခင္းနီခဲ့ေတာ့သည္။

ထာ၀ရဘုရားသည္ လူသားတို႕၏စိတ္ကူးမွ ထြက္ေပၚလာသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယင္း၏ အေတြး၊ အျမင္၊ အျပဳအမူ၊ စိတ္ေနစိတ္ထား တို႕မွာလည္း လူသားတို႕ႏွင့္ ထပ္တူ့ညီလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတြင္ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ၍ ေမတၲာတရား ပြားမ်ားတတ္ေသာ ႏွလံုးသားရွိသကဲ့သို႕ ရန္သူအေပၚအျငိဳးၾကီးစြာ လက္စားေခ်တတ္သည့္ စိတ္ထားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး အေတာ္မ်ားမ်ား၏ လက္စြဲက်မ္းစာမ်ား၌ အထင္အရွား ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေဒသတြင္ သူသည္ ကြၽဲႏြားတိရစၦာန္တို႕၏ အေသြးအသားကိုသာမက လူအရွင္လတ္လတ္ကိုသတ္ျဖတ္၍ လူ႕အေသြးအသား ျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္မႈကိုပင္ ႏွစ္ျခိဳက္လိုလားခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႕ လူသားအားယဇ္သတၲ၀ါအျဖစ္ သတ္မွတ္ပူေဇာ္ပသသည့္ ဓေလ့သည္ ယခု ေခတ္တိုင္အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ေသာ  ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ထြန္းကားလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ ယဇ္ပြဲသဘင္ကာလသို႕ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ မိမိတို႕ထဲမွ ယဇ္ေကာင္လူသား ရွာမရပါက ျမိဳ႕စြန္ျမိဳ႕ဖ်ားသို႕တက္ျပီး လူယဥ္ေက်းမ်ားကိုအလစ္ဖမ္းကာ ေတာ တြင္းသို႕ေခၚေဆာင္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ပြဲသဘင္ ဆင္ႏႊဲၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

အကယ္စင္စစ္ ဤကဲ့သို႕ သူတို႕လုပ္ေနၾကျခင္းသည္ သူတို႕သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံၾကရသည့္ သတၲ၀ါတို႕အား မုန္းတီး၍ကားမဟုတ္။ သူတို႕ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာပုဂၢိဳလ္ တန္ခိုးရွင္အား ဤသို႕မွမပူေဇာ္ မပသပါက မိမိတို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံရမည္ကို စိုးရိမ္ ၍သာျဖစ္သည္။ ဤသို႕သတ္ျဖတ္  ပူေဇာ္ပသျခင္းအားျဖင့္ အပူေဇာ္ခံပုဂၢိဳလ္တန္ခိုးရွင္သည္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈရရွိျပီး ထိုလူ႕အဖြဲအစည္း ေပၚသို႕ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာအျဖာျဖာ က်ေရာက္ေစလိမ့္မည္။ သဘာ၀ေဘးဆိုးကပ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေဘး စေသာအႏၲရာယ္ ရန္ အသြယ္သြယ္မွ ကင္းလြတ္ေ၀းေစလိမ့္မည္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္ထားၾကေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယံုၾကည္ခ်က္ မွားယြင္းမႈ ၏ဒဏ္ကို လူသားတို႕လွိမ့္ခံၾကရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထာ၀ရဘုရား၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၊ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေပးအပ္မႈကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ လူသားအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႕ဘ၀ တြင္ အျမတ္ႏိုးဆံုး ဘ၀တူသက္ရွိတို႕ကိုပင္ အာရံုငါးပါး၊ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႕ျဖင့္ မည္သို႕မွ် ခံစားသိရွိနိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ဘာမွန္းမသိ ေသာအရာအတြက္ စြန္႕လႊတ္စေတးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကိုပင္ ၾကီးက်ယ္စံတင္ေလာက္ေသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအျဖစ္ လြဲမွားစြာဂုဏ္ယူ ခဲ့ၾကသည္။

လူသားသည္ မိမိစိတ္ကူးျဖင့္ဖန္ဆင္းလိုက္သည့္ ဘာမွန္းမသိေသာအရာ၏ အဖန္ဆင္းခံေက်းကြၽန္ဘ၀သို႕ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထိုဘာမွန္း မသိေသာအရာသည္လည္း ထာ၀စဥ္ေသြးဆာေနသည့္ တစ္ဦးတည္းေသာဖန္ဆင္းရွင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။

ဤအေတြးမွား၊ အယူမွားမ်ားအေပၚအေျခခံကာ လူသားတို႕က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်အျပစ္တို႕အား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာပုဂၢိဳလ္က ၄င္း၏ အေသြးအသားကိုစေတး၍ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ေပးခဲ့ျပီးေလျပီ။ ၄င္းအား ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပါက ကိုးကြယ္သူအေပါင္းသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးအား အေထြေထြ ယဇ္ပူေဇာ္ပသမႈ ျပဳရန္မလိုေတာ့ဘဲ က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ် အျပစ္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ျငိမ္းေပျပီဟူေသာ ၀ါဒ တစ္ရပ္လည္း ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ၄င္းကိုယ္တိုင္မွာလည္း ဖန္ဆင္းရွင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး၏ လူ၀င္စားျဖစ္သည္ဟု ယင္း၀ါဒက ဆိုျပန္သည္။ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ လူသားတို႕အေပၚ ၄င္းေတးမွတ္ထားေသာအျပစ္တို႕မွ ပေပ်ာက္ေစျခင္းငွာ လူ႕ေလာကသို႕ ၄င္းကိုယ္ တိုင္ လူသားဘ၀ခံယူ၍ မိမိအေသြးအသားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ျပန္လည္သတ္ျဖတ္စေတးခံကာ ပူေဇာ္ပသလိုက္သည္ ဆိုျခင္းမွာ လူသား ၏အသိဥာဏ္ႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာ က်လြန္းလွေပသည္။

ယင္း၀ါဒက လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ျဖင့္ ေမတၲာတရားထားၾကရန္ မည္သို႕ပင္ သြန္သင္ေစကာမူ အေျခခံသေဘာတရားမွာ ဖန္ဆင္းရွင္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးသည္ အစဥ္သျဖင့္ေသြးဆာေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ လက္ခံထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ခ်င္း၏ စိတ္သႏၲာန္မွအစျပဳ၍ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္တို႕အား ဖန္ဆင္းရွင္ကို အေသြးအသားႏွင့္ လာဘ္ထိုးျခင္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ရာတြင္ ယင္းယံုၾကည္မႈသည္ ၀ါဒတစ္ပါး၏ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းမွ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိဆိုသည္ကိုကား သက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၌ ဘာသာတရားကို ပစ္ပယ္သူဦးေရ တိုးပြားလာျခင္းက သက္ေသထူလ်က္ ရွိေလေတာ့သည္။

အျပစ္ဟူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရား သို႕မဟုတ္ ဣဒၶိပါဒ္ရွင္တို႕၏ ပညတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္ရာမွ ျဖစ္ေပၚ လာရသည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးသည္ သက္မဲ့သဘာ၀တရားကို သက္ရွိတို႕နည္းတူ စိတ္၊ ေစတသိတ္မ်ားျဖင့္ ခံစားတတ္သည္ဟူသည့္ ေက်ာ္ေခတ္လူသားတို႕၏ အေတြးေဟာင္း၊ အျမင္ေဆြးတို႕ထက္ ဘာမွ်သာလြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေပ။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႕အဖြဲအစည္းၾကီးအတြင္း၌ပင္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူထားသူအေတာ္ မ်ားမ်ား သည္ ယင္းယံုၾကည္မႈမ်ိဳးကို မ်က္စိစံုမွိတ္၍ လက္ခံထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ မည္သည့္ဖန္ဆင္းရွင္၏ လူ၀င္စားလည္းမဟုတ္၊ တမန္ေတာ္လည္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္လူစြမ္းလူစျဖင့္ ေလာကဓမၼအလံုးစံုကို သိျမင္ခဲ့သူ မဟာလူသား ဗုဒၶကမူ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ ေျခာက္ရာခန္႕ကပင္ ယင္းသို႕ေသာ မွားယြင္းသည့္ ယံုၾကည္မႈအလံုးစံုကို ေတာ္လွန္ပစ္ပယ္ခဲ့သည္။

ဗုဒၶသည္ သက္မဲ့ရုပ္၀တၳဳတို႕ႏွင့္ သက္ရွိသတၲ၀ါတို႕၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ သဘာ၀ကို စနစ္တက်ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ သက္မဲ့ၾသကာသေလာကႏွင့္ သက္ရွိသတၲေလာကတို႕ကို ေရာေထြးျပီး မစဥ္းစားခဲ့ေခ်။ ရုပ္တရားႏွင့္နာမ္တရားတို႕၏ မတူညီေသာ နိယာမမ်ားကို လူအမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္သည္အထိ တင္ျပႏိုင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။

ဗုဒၶအလိုအရမူ အျပစ္ဟူသည္ -
လူသားတို႕၏ အာရံုငါးပါးႏွင့္ မည္သို႕မွ်ထိေတြ႕ခံစား၍ မရႏိုင္သူတို႕၏ ပညတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ သတၲ၀ါတို႕၏စိတ္သႏၲန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေစတနာအေလ်ာက္ ခံစားရသည့္ တုံ႕ျပန္မႈတစ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပ သည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အျပစ္ဆိုသည္မွာ သက္ရွိတို႕စိတ္အစဥ္တြင္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားမ်ား၏ ထုထည္ ပမာဏႏွင့္ ေလ်ာ္ညီထိုက္တန္စြာ ခံစားရမည့္အက်ိဳးရလဒ္ပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ျပင္ပ ပေယာဂ တစ္စံုတစ္ရာကမွ် ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမရွိ၊ စြတ္ဖက္ႏိုင္စြမ္းလည္းမရွိေသာ သက္ရွိတို႕၏ သဘာ၀တရားမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၌ ကာလေဒသအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားစြာ အမ်ားသေဘာတူ ျပ႒ာန္းထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႕အာဏာမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအေပၚ ထိုက္သင့္ေစမည့္ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိိေပသည္။ ထို႕ျပင္ တစ္စံုတစ္ဦးအား ဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ရွိ မရွိ စီရင္ဆုံးျဖတ္မည့္ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေပသည္။ ထိုထို ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အမွားအယြင္းရွိႏိုင္သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈလည္း ျပဳနိုင္သည္။ သို႕ေသာ္ သဘာ၀တရားကား အမွားအယြင္းမရွိ၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္းမရွိ၊ ဘက္လိုက္ျခင္းလည္း ကင္းသလို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳ၍လည္း မရႏိုင္ေခ်။

သက္ရွိတို႕၏ အျပဳအမူကို အေၾကာင္းရင္းခံ၍ အက်ိဳးတရားခံစားရျခင္း၊ သက္ရွိတို႕၏စိတ္အစဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေစတနာအား ေလ်ာ္စြာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ သက္မဲ့ရုပ္ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေတာေတာင္၊ ေရ၊ေျမ၊ေလ၊မီး၊အာကာသ၊ ျဂိဳဟ္၊ နကၡတ္တာရာ စသည္တို႕၏ အခ်ိန္ရာသီဥတုႏွင့္အညီ စည္းခ်က္မွန္မွန္ ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ သက္ရွိ သက္မဲ့တို႕၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးရိုး ဗီဇလိုက္တတ္ျခင္း၊  သက္ရွိတို႕၏ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ သက္မဲ့ေလာကတြင္ ထူးျခားေသာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္တတ္ျခင္း စသည့္ သဘာ၀၏ နိယာမတရားတို႕ကို မည္သည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ရွင္ကမွ် ၾကိဳးကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါေပ။

သဘာ၀၏ သိသာလြယ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နိယာမတစ္ရပ္ကို ပမာျပဆိုရေသာ္ -
လူတစ္ဦးသည္ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေျပာဆို လႈပ္ရွားေနခ်ိန္၀ယ္ သူ၏ႏွလံုးအိမ္ ၌ ပူေလာင္ဆူပြက္ေသာေ၀ဒနာကိုလည္း တျပိဳင္တည္းခံစားေနရမည္သာျဖစ္သည္။ ယင္းေ၀ဒနာခံစားရျခင္းသည္ မည္သည့္တန္ခိုးရွင္ ကမွ် ျပစ္ဒဏ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေပ။ သဘာ၀တရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသူသည္ပင္ တစ္စံုတစ္ဦးအေပၚ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာျဖင့္ ကူညီေဖးမမႈတစ္ခုခု ျပဳလိုက္သည္ဆိုပါစို႕။ ယင္းသို႕ ကူညီေဖးမေန ခ်ိန္ႏွင့္ ကူညီေဖးမမႈ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမာက္သည့္အခ်ိန္၀ယ္ သူ၏ႏွလံုးအိမ္၌ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၾကည္ႏူး၀မ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္မႈသည္လည္း မည္သည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကမွ် ေကာင္းခ်ီးေပးအပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးတရားမဟုတ္ေခ်။ သဘာ၀တရားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကီလူ႕ေဘာင္အျမင္အရမူ တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္လိုက္ျပီဆိုပါက ဦးစြာနစ္နာသူမွာ အသတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ ထိူသူ ေသဆံုးသြားသျဖင့္သာ သတ္သူ၌အျပစ္ျဖစ္ရသည္ဟု အေပၚယံ ရွပ္ေတြးၾကေပလိမ့္မည္။ အမွန္ကား -

သတ္သူ၌အျပစ္ရျခင္းမွာ အသတ္ခံရသူေသဆံုးသြား၍ မဟုတ္ေခ်။ သတ္သူအား လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ေလာက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ ေစတနာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းလူသတ္မႈသည္ သက္ေသမရွိ၊ ရာသက္ပန္ တရားခံမေပၚ၍ လူသတ္သမားမွာ ေလာကီထံုးတမ္း ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္မက်ခံရေသာ္ျငားလည္း သဘာ၀၏နိယာမတရားအရ တံု႕ျပန္က်ေရာက္လာမည့္ ျပစ္ဒဏ္ကိုကား မလြဲမေသြခံစား ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ လူတို႕သတ္မွတ္ထားေသာ သက္ေသခံဥပေဒတို႕ႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ သက္ေသတစ္စံုတစ္ရာမရွိေသာ္လည္း သဘာ၀အေလ်ာက္ ထင္ရွားတိက်စြာ ထြက္ဆိုမည့္သက္ေသက ရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသက္ေသကား အျခားမဟုတ္ေခ်။ ယင္းလူသတ္သမား၏ စိတ္အစဥ္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုလူသတ္သမား၏ စိတ္အစဥ္တြင္ လူတစ္ဦး အား သတ္ျဖတ္ေလာက္ေအာင္ ဆိုး၀ါးရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ ေစတနာ၏တန္ခိုးကား မေပ်ာက္မပ်က္တည္ရွိေနေပျပီ။ ယင္းဆိုးယုတ္ သည့္စိတ္တန္ခိုးသည္ အစြမ္းျပႏိုင္သည့္အခ်ိန္တန္သည္ႏွင့္ လူသတ္သမားအား တူညီေသာဆိုးက်ိဳးကိုေပးရန္ အစဥ္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ ရွိေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားယူဆသလို လူသားတို႕၏အျပစ္မ်ားကို ဖန္ဆင္းရွင္က ၄င္း၏မွတ္ပံုတင္စာအုပ္၌ စာရင္းေရးသြင္းေနစရာ မလို ေပ။ သိၾကားမင္းက ေခြးေရပုရပိုက္ႏွင့္ လိုက္မွတ္ေနျခင္းမဟုတ္သလို ယမမင္းကလည္း စာရင္းျပဳစုမထားေပ။ သိၾကားမင္းတို႕ ယမမင္း တို႕ဆိုသည္မွာလည္း သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ားပင္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၄င္းတို႕၏စိတ္အစဥ္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေစတနာတရား၏ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ကို ခံစားစံစားေနရသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ အကယ္စင္စစ္ သတၲ၀ါတို႕၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးေပးေနသူမွာ သတၲ၀ါတို႕၏ ရုပ္ ခႏၶာႏွင့္ တြဲလ်က္ရွိေနေသာ၊ သတၲ၀ါတို႕ျပဳသမွ် အမႈကိစၥအ၀၀ကို မွတ္တမ္းတင္ေပးေနေသာ စိတ္အစဥ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

သတၲ၀ါတို႕၏ စိတ္သည္မျမဲေပ။ လက္ဖ်စ္တစ္တီးတြင္ပင္ ကုေဋႏွင့္ခ်ီ၍ ေျပာင္းလဲေနသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းစိတ္တို႕၌ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ ေစတနာတို႕ကိုကား ပ်က္ခါနီးစိတ္ေဟာင္းတို႕က ျဖစ္ခါနီးစိတ္သစ္တို႕အား လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးခဲ့စျမဲျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စိတ္ သည္ အစဥ္ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း ယင္းစိတ္အစဥ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေစတနာတို႕၏ တန္ခိုးသတၲိတို႕မွာ မေပ်ာက္ မပ်က္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျမဲျဖစ္သည္။

ပမာဆိုရေသာ္ ပုဂံေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေနထိုင္ခဲ့သလို ယခုေခတ္တြင္လည္း ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းပင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္သာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယခုေခတ္ျမန္မာမ်ားသည္ ပုဂံေခတ္က ျမန္မာမ်ား မဟုတ္ေတာ့ေခ်။ သို႕လင့္ကစား ပုဂံ ေခတ္ကျမန္မာတို႕ ျပဳခဲ့သမွ်ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္တို႕ကိုကား ယခုေခတ္ျမန္မာတို႕အေနႏွင့္ အလိုရွိသည္ျဖစ္ေစ အလိုမရွိသည္ျဖစ္ေစ အေမြဆက္ခံၾကရစျမဲ ျဖစ္သည္။

ထို႕အတူပင္ သက္ရွိတို႕၏စိတ္အစဥ္သည္ အတိတ္ကာလကပင္ရွိခဲ့သလို မ်က္ေမွာက္ကာလမွာလည္း မိမိတို႕ရုပ္ခႏၶာႏွင့္အတူ တည္ရွိ ေနေပသည္။ သို႕ေသာ္ အတိတ္ကာလက စိတ္အစဥ္တြင္ျပဳခဲ့သမွ် ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္တို႕ကိုကား မ်က္ေမွာက္ကာလ၏ စိတ္အစဥ္၀ယ္ အလိုရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အလိုမရွိသည္ျဖစ္ေစ အေမြဆက္ခံရစျမဲပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတိတ္ကပါလာေသာ မေကာင္းမႈ(၀ါ) အျပစ္တို႕သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ အက်ိဳးေပးရန္ အခြင့္သာသည္ႏွင့္ ကာယကံရွင္အား ဆိုးက်ိဳးေပးတတ္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ မေကာင္းဆုိးရြားေသာ ေစတနာတို႕က သက္ရွိတို႕အား မေကာင္းဆိုးရြားေသာအက်ိဳးကို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အနည္းငယ္ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္လာေပသည္။

ဘ၀ဟူသည္ အခ်ိန္ကာလတိုင္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ 'ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မႈကေလး' မ်ားစြာျဖင့္ တည္ ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘ၀တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ ျပႆနာအသြယ္သြယ္ကို မွန္ကန္ေသာ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္မႈတို႕ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္။

အဆံုးအျဖတ္ တစ္ခ်က္မွားသည္ႏွင့္ ဘ၀တစ္ခုလံုးကို ထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားစြာရွိေပရာ ျပႆနာၾကီးငယ္မဟူ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ အဓိကအေရးၾကီးဆံုးကိစၥမွာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မည့္ သူ၏ စိတ္အစဥ္သည္ ရွင္းသန္႕ၾကည္လင္ေနေစရန္ အထူးလို အပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟ ကင္းႏိုင္သမွ် ကင္းေအာင္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ေကာင္းမႈကိုသာ ျပဳတတ္သူတို႕၏ စိတ္အစဥ္ႏွင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားတို႕ အစဥ္ဖံုးလႊမ္းကာ မေကာင္းမႈကိုသာ ျပဳတတ္သူတို႕၏ စိတ္အစဥ္သည္ လြန္စြာကြဲျပား ျခားနား လွေပသည္။ေကာင္းမႈျပဳတတ္သူ၏ စိတ္အစဥ္သည္ သန္႕စင္ၾကည္လင္သေလာက္ မေကာင္းမႈျပဳတတ္သူ၏ စိတ္အစဥ္မွာကား အျမဲတေစ ရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိလ်က္ရွိသည္။ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစားတို႕ႏွင့္ ေခတၲအားျဖင့္ အာရံုလႊဲထားႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္အစဥ္မွာမူ ညစ္ညဴးမႈျဖင့္ အတိျပီးလ်က္ရွိေပသည္။

ထိုသို႕ စိတ္အစဥ္၀ယ္ ရႈပ္ေထြးေနာက္က်ိေနသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ဘ၀တြင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္ အခါ အမွားမွားအယြင္းယြင္း ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္မိတတ္ၾကသည္။မိမိအတြက္ အက်ိဳးပ်က္ေစမည့္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစမည့္ နည္း လမ္းကိုသာ လြဲမွားစြာေရြးခ်ယ္မိတတ္ၾကသည္။ မိမိ၏ စိတ္အစဥ္၀ယ္ တန္ခိုးထြားခဲ့သည့္ စိတ္ေစတနာဆိုးတို႕ အားေကာင္းလွ်င္ေကာင္း သလို အစြမ္းျပႏိုင္သည့္ အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္ ထိုသူအဖို႕ ၾကီးစြာေသာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရရွာေတာ့သည္။ ယင္းဆံုးရႈံးမႈမ်ား သည္ ထိုသူ၏ အတိတ္ကာလက စိတ္အစဥ္၀ယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစတနာဆိုးမ်ား၏ ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႕ျဖစ္ေပရာ သဘာ၀ေလာက၏ ဓမၼနိယာမအရဆိုလွ်င္ သတၲ၀ါတို႕အား ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ ျပဌာန္းေပးႏိုင္သည့္ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရ ဘုရားမရွိသလို အျပစ္ရွိ မရွိ စစ္ေဆး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ေပးသည့္ ယမမင္းဆိုသူမ်ိဳးလည္း အမွန္တကယ္မရွိေပ၊ ရွိရန္လည္း မလိုအပ္ေခ်။ သတၲ၀ါမွန္သေရြ႕ မိမိတို႕က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္တို႕အတြက္ မိမိသာလွ်င္ သက္ေသ၊ မိမိသာလွ်င္ တရားသူၾကီးျဖစ္ကာ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုလည္း မိမိဘာသာမိမိ စီရင္ၾကရသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ သတၲ၀ါတို႕၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အဆင့္အတန္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ကာလၾကာရွည္စြာ အျမစ္တြယ္ ေနခဲ့သည့္အစြဲအလမ္း၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေဒသ၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္၍ နာယူသူတို႕အား သစၥာတရားကို ပိုင္းျခားသိျမင္ရန္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းအား ေရြးခ်ယ္ဆံုးမတတ္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သူ၏ သုတၲန္ေဒသနာအခ်ိဳ႕တြင္ ယမမင္းကို နိမိတ္ပံုတစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ေစခဲ့ဖူးသည္။ ဤသည္ကို ၾကိဳးခ်ည္မွတ္ကာ ေလာကတြင္ သတၲ၀ါတို႕အား အျပစ္ကိုစစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္စြမ္းရွိ သည့္ တရားသူၾကီးလို ယမမင္းမ်ိဳး အစစ္အမွန္ေလာကတြင္ တကယ္ရွိသည္ဟုကား မယူဆသင့္ေခ်။ သတၲ၀ါအေပါင္းအား သံသရာ ၀ဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ရာတရားကို သိျမင္ေစလိုျခင္းဟူသည့္ မူလရည္မွန္းခ်က္ခရီး ေပါက္ေရာက္ေစေရးကို ေရွးရႈ၍ ဥပမာ အလကၤာေျမာက္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ဆိုလိုရင္းကို ေလ့လာသူတို႕ရိပ္စားမိရန္ အေရးၾကီးလွေပသည္။

သုိ႕ျဖစ္ေပရာ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟတရားတို႕ မကင္းစင္ေသးသမွ် သတၲ၀ါတိုင္း၌ အျပစ္ရွိသည္ဆိုျခင္းကိုမူ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေခ်။ သို႕ေသာ္ ယင္းအျပစ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ ျပဌာန္းေသာ ဥပေဒ ပညတ္ခ်က္တို႕ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မိ၍ကား လံုး၀မဟုတ္ပါေခ်။ အျပစ္ဟူသည္ သတၲ၀ါတို႕၏စိတ္အစဥ္၀ယ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဆိုးယုတ္သည့္ေစတနာတို႕၏ရလဒ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အခ်ိဳ႕အယူ၀ါဒ မ်ားက ခံယူထားသလို အျပစ္ဟူသည္ ကမၻာဦးက ထာ၀ရဘုရား ဖန္ဆင္းေပးလိုက္သည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံက ထာ၀ရဘုရား၏ ပညတ္ခ်က္ တို႕ကို ေဖာက္ဖ်က္မိရာမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျပီး ယင္းအျပစ္ကို လူ႕မ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုး သားစဥ္ေျမးဆက္ ခံစားသြားရမည္ဟူေသာ အယူ အဆသည္လည္း ယုတၲိမတန္ေတာ့ေခ်။ ယင္းအယူအဆသည္ မ်ိဳးရိုးလိုက္တတ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 'ဗီဇနိယာမ' ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 'စိတၲနိယာမ' တို႕ကို ေရာေထြးစိတ္ကူးခဲ့ေသာ အယူ၀ါဒတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ျပဳမိခဲ့သမွ်အျပစ္တို႕မွ ကင္းလြတ္ျငိမ္းရန္မွာ ဖန္ဆင္းရွင္ထာ၀ရဘုရားႏွင့္တကြ တန္ခိုးရွင္တို႕အား ကိုးကြယ္ တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္ျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးေသာလုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႕အတူ ျမင့္ျမတ္လွပါသည္ဆိုေသာ ျမစ္ၾကီးမ်ားအတြင္း ေရခ်ိဳးဆင္းသူမ်ားလည္းရွိေပရာ သူတို႕၏ရုပ္ခႏၶာတြင္ တြယ္ကပ္ေနေသာေၾကးေညႇာ္မ်ား ကြာက်ေကာင္း ကြာက်သြားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ စိတ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္က်ဴးလြန္ခဲ့၍ စိတ္အစဥ္တြင္ ျငိစြန္းေနသည့္ ေစတနာဆိုးတို႕ကိုကား ခြာခ်၍မရႏိုင္ေခ်။ မိမိ၏ စိတ္အစဥ္တြင္ရွိေန ေသာ အျပစ္မ်ားကုန္ခန္းသြားရန္အလို႕ငွာ မိမိကိုယ္ကို ညႇဥ္းဆဲျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးအေသာက္အစား ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ားျဖင့္ လႊမ္းျခံဳ ျခင္းတို႕ျဖင့္လည္း မစြမ္းသာေပ။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္ သတၲ၀ါတုိ႕ျပဳခဲ့သမွ် မေကာင္းမႈတို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ အျပစ္တို႕၏ဒဏ္ကို သတၲ၀ါအေပါင္း ေခါင္းငံု႕ခံၾကရန္မွ တစ္ပါး အျခားမည္သို႕မွ် မတတ္စြမ္းႏိုင္ေတာ့ျပီေလာဟု ေမးဖြယ္ရွိေပသည္၊ ဤသို႕ကားမဟုတ္ေခ်။

ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ကံၾကမၼာ၀ါဒ (Fatalism) မဟုတ္သလို ဗုဒၶ၀ါဒီမ်ားသည္လည္း အတိတ္ကံျပဳသမွ်ႏုၾကရမည္ဟု တထစ္ခ်စြဲမွတ္ယူရန္ မဟုတ္ေပ။

သတၲ၀ါတို႕သည္ အျပစ္ကိုဖန္တီးခဲ့သူမ်ားျဖစ္သလို ယင္းအျပစ္တို႕မွကင္းလြတ္ျငိမ္းေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္သူမ်ားမွာလည္း ယင္း သတၲ၀ါမ်ား ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။

သက္ရွိသတၲ၀ါမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕က်ဴးလြန္ခဲ့မိသမွ် အျပစ္တို႕မွလြတ္ျငိမ္းလိုပါလွ်င္ ယင္းအျပစ္တို႕ကို က်ဴး လြန္စဥ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စိတ္ေစတနာဆိုးမ်ားထက္ အရွိန္အ၀ါၾကီးမားလွသည့္ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴၾကရန္သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ထိုသို႕စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ရန္မွာလည္း မိမိတို႕၏စိတ္အစဥ္ကို ညစ္ညဴးေအာင္ အေရာင္ဆိုးေပးမည့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟဆိုင္ရာ စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္မ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ သတိတရားလက္ကိုင္ထားလ်က္ ဖယ္ရွားသန္႕စင္ပစ္ၾက ရေပ မည္။ စိတ္ဆိုး စိတ္ယုတ္မ်ားကို ဖယ္ရွား သန္႕စင္ပစ္ႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္အစဥ္သည္ သန္႕စင္ၾကည္လင္လာျပီး စိတ္ ေကာင္း စိတ္ျမတ္မ်ားက အစားထိုးေနရာယူလာၾကေပလိမ့္မည္။

စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္မ်ား တန္ခိုးထြားလာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္တို႕သည္လည္း အရွိန္အ၀ါ ေမွးမွိန္သြားေပမည္။ ဤနည္း အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ အတိတ္ကျပဳခဲ့သမွ် ေစတနာဆိုးတို႕၏ တန္ခိုးသတၲိကို သူ႕ထက္သာလြန္အားေကာင္းေသာ ပစၥဳပၸန္ေစတနာေကာင္း တို႕၏ တန္ခိုးသတၲိက လႊမ္းမိုးေခ်ဖ်က္ကာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႕က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ်အျပစ္တို႕မွ ကင္းလြတ္ျငိမ္းႏိုင္ေပသည္။

သို႕ေသာ္ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ မျမင္မစမ္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကရကုန္ေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏စိတ္အစဥ္၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ေစတနာတို႕သည္ အေကာင္းထက္အဆိုးကသာ မ်ားခဲ့ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အရိယာသူေတာ္စင္ၾကီးမ်ားေသာ္မွ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အျပစ္ဟူ၍ျမဴမွ် မတင္ေအာင္ ေစာင့္စည္းထားႏိုင္ခဲ့၊ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴထားႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အတိတ္ကာလမ်ားစြာက ထုထည္ၾကီးမား စြာ ရွိေနခဲ့သည့္ စိတ္ေစတနာဆိုးတို႕၏ မကုန္ခန္းႏိုင္ေသးေသာ အရွိန္အ၀ါ၏ဒဏ္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ပင္ ခံစားသြားခဲ့ၾကရဖူးေပသည္။

သုိ႕ျဖစ္ရာ အျပစ္တို႕မွ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ကင္းလြတ္လိုေသာ၊ အျပစ္မ်ားကိုလည္း မျဖစ္ထြန္းေစလုိေသာသူတို႕အေနျဖင့္ မိမိတို႕၏ စိတ္ အစဥ္တြင္ ဆိုးယုတ္သည့္ေစတနာမ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ သတိတရားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းကြပ္ေပးရန္ အထူး လိုအပ္လွေပသည္။

ဤသို႕ မိမိတို႕၏ စိတ္အစဥ္၀ယ္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ေမာဟဆိုင္ရာ စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ယုတ္မ်ား ေပၚေပါက္မလာေအာင္ မိမိစိတ္ကိုမိမိ အသိ တရားျဖင့္ ထိန္းကြပ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာေဟာၾကားခဲ့သည့္ သစၥာဥာဏ္ရရာ အေၾကာင္းခုႏွစ္ပါး (ေဗာဇၩင္ခုႏွစ္ပါး) အနက္မွ ပဓာန အက်ဆံုးျဖစ္သည့္ သတိသေမၺာဇၩင္ကို ပြားမ်ားရာလည္း ေရာက္ေပသည္။

သတိသေမၺာဇၩင္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းအားထုတ္ ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ က်န္ေဗာဇၩင္ေျခာက္ပါးကလည္း အလိုအေလ်ာက္လိုက္ပါ ျပည့္စံုလာေပ လိမ့္မည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ မိမိတို႕ျပဳခဲ့မိသမွ် အျပစ္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိႏိုင္ရုံသာမက အျပစ္ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းတရားမွန္သမွ်တို႕မွ ထာ၀ရကင္းေ၀းရာ သစၥာတရားကို သိျမင္ပိုင္ဆိုင္သည္အထိ ဘ၀၏အျမင့္မားဆံုးပန္းတိုင္ကိုပင္ လွမ္းကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။    

၀င္းသိန္းဦး
(၇-၇-၉၁)
ဓမၼရံသီ၊ ၁၉၉၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ။

No comments: