Monday, March 4, 2019

* မင္း တုန္း မင္း ၏ မိ ဖု ရား မ်ား ႏွင့္ သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား စာ ရင္း *


သ ကၠ ရာဇ္ ၁၂၁၄ ခု ႏွစ္ တြင္ မင္း ျပဳ ေသာ သီ ရိ မ ဟာ သီ ဟ ဓ မၼ ရာ ဇာ  ( ေခၚ ) မ ႏၲ ေလး ၿမိဳ႕ ရ တ နာ ပံု ေရႊ ၿမိဳ႕ ေတာ္ ၿမိဳ႕ တည္ နန္း တည္ မင္း တုန္း မင္း ၾတား ႀကီး ၏ မိ ဖု ရား မ်ား ႏွင့္ သား ေတာ္ သ မီး ေတာ္ မ်ား စာ ရင္း ျဖစ္ သည္ ။

* ၁ ။ မိ ဖု ရား ေခါင္ ႀကီး ၊ သီ ရိ ပ ဝ ရ မ ဟာ ရာ ဇိ ႏၵာ ဓိ ပ တိ ရ တ နာ ေဒ ဝီ - ( ေရႊ ဘို မင္း မိ ဖု ရား ေခါင္ ႀကီး ၏ သ မီး ေတာ္ ) -  ( စ ႀက္ာ ေဒ ဝီ )

* ၂ ။ ေျမာက္ နန္း မိ ဖု ရား ၊ ( မ ဂၤ လာ အိမ္ ေတာ္ ပါ )

* ၃ ။ ပ ထ မ အ ေနာက္ နန္း မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ မ ဟာ သု စ ႏၵာ ေဒ ဝီ - ( ေရႊ ဘို မင္း ၏ ေျမာက္ ေဆာင္ ေတာ္ မိ ဖု ရား ၏ သ မီး ေတာ္ ၊  ) - ( ပင္း တ လဲ ၿမိဳ႕ စား ) - သား ေတာ္ သ မီး ေတာ္ ႏွစ္ ပါး

* ၄ ။ ဒု တိ ယ အ ေနာက္ နန္း မိ ဖု ရား ၊ (  ပ ထ မ အ ေနာက္ နန္း မိ ဖု ရား ၏ ညီ မ ေတာ္

* ၅ ။ အ လယ္ နန္း မိ ဖု ရား ၊ ( ရ တ နာ ပူ ရ စ တု တၳ စစ္ ကိုင္း မင္း ၏ မိ ဖု ရား ေခါင္ ႀကီး ၏ သ မီး ေတာ္ ) -
သား ေတာ္ ၊  သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သီ ရိ သု ရ တ နာ ေဒ ဝီ - စု ဖု ရား ႀကီး
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ စ လင္း စု ဖု ရား မင္း သ မီး
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ ျမန္ ေအာင္ မင္း သား ၊ ေရႊ ကိုယ္ ေတာ္ ႀကီး
၄ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သီ ရိ ပ ဘာ ရ တ နာ ေဒ ဝီ ( ခ ) တ ပင္ တိုင္ ျမ ေတာင္ မင္း သ မီး - စု ဖု ရား လတ္
၅ ။ သား ေတာ္ ၊ ပန္း ခ်ီ မင္း သား ၊ ေရႊ ကိုယ္ ေတာ္ က ေလး
၆ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ရ မည္း သင္း မင္း သ မီး - စု ဖု ရား ေလး

* ၆ ။ စိန္ တံုး မိ ဖု ရား ၊ မင္း တုန္း မင္း ၾတား ႀကီး ၏ မယ္ ေတာ္ ၏ ညီ မ ေတာ္ ရင္း ၊ မိ ေထြး ၏ သ မီး ေတာ္

* ၇ ။ ေလာင္း ရွည္ မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ မ ဟာ မ ဂၤ လာ သု ပ ဘာ ေဒ ဝီ
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~

၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ပု ခန္း ႀကီး စု ဖု ရား ႀကီး
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ သု သီ ရိ မ ဟာ ဓ မၼ ရာ ဇာ - သီ ေပါ မင္း သား
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ မိ တၳီ လာ စု ဖု ရား က ေလး

* ၈ ။ မ ေကြး မိ ဖု ရား ၊ ( ေရႊ ဘို မင္း ၏ သ မီး ေတာ္ )
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ လယ္ ကိုင္း မင္း သား
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ မင္း ကင္း မင္း သ မီး
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ျပင္ စည္ မင္း သ မီး

* ၉ ။ ေတာင္ ေဆာင္ ေတာ္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္
၂ ။ သား ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္
၄ ။ သား ေတာ္ ၊ မင္း ရဲ ၫြန္႔ ( ခ ) ေမာင္ မ်ဳိး ၫြန္႔
၅ ။ သား ေတာ္ ၊ မိုး ညႇင္း မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ဳိး အံ့
၆ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ မိုး ညႇင္း မင္း သ မီး

* ၁ဝ ။ ပ ထ မ ေျမာက္ ေဆာင္ ေတာ္ မိ ဖု ရား ၊ ပ ဘာ ေဒ ဝီ
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ သု သီ ရိ မ ဟာ ဓ မၼ ရာ ဇာ ( ခ ) မ လြန္ မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ဳိး ရင္
၂ ။ သ မီး ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ ျပင္ စည္ မင္း သား ၊ သ တိုး မင္း ရဲ
၄ ။ သား ေတာ္ ၊ ဝန္း သို မင္း သား ၊ သ တိုး မင္း ရဲ သီ ဟ သူ

* ၁၁ ။ ဒု တိ ယ ေျမာက္ ေဆာင္ ေတာ္ မိ ဖု ရား ၊ န ႏၵာ ေဒ ဝီ
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ က ႏၷီ မင္း သ မီး ၊ မ မ်ိဳး ရင္
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ င ပဲ မင္း သ မီး ၊
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ မ ကၡ ရာ မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ဳိး တူ
၄ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ၾကံ ညႇပ္ မင္း သ မီး
၅ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ဆင္ ယဥ္ မင္း သ မီး
၆ ။ သား ေတာ္

* ၁၂ ။ ပ ထ မ ေတာင္ ေရႊ ေရး ေဆာင္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ သု မ ဟာ သီ ရိ ဓ မၼ ရာ ဇာ ( ခ )  ျမင္ ကြန္း ကိုယ္ ေတာ္ ႀကီး ၊ ေမာင္ မ်ဳိး ဧ
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ သ တိုး မင္း လွ ေဇ ယ် သူ ( ခ ) ျမင္း ခုံ တိုင္ မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ိဳး ထင္

* ၁၃ ။ ဒု တိ ယ ေတာင္ ေရႊ ေရး ေတာင္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္
၂ ။ သ မီး ေတာ္
၃ ။ သ မီး ေတာ္

* ၁၄ ။ စား ပြဲ ေတာင္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ပင္း မင္း သ မီး
၃ ။ သား ေတာ္
၄ ။ သ မီး ေတာ္

* ၁၅ ။ ဒု တိ ယ ေျမာက္ ေရႊ ေရး ေဆာင္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ ေညာင္ ရမ္း မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ိဳး ပံု
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ ေညာင္ အုပ္ မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ဳိး ယံု
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ေက်ာက္ ေဆာက္ မင္း သ မီး

* ၁၆ ။ ခု ႏွစ္ ရြာ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ မ ဟာ သီ ရိ ဓ မၼ ရာ ဇာ ( ခ ) သံုး ဆယ္ မင္း သား ၊ ေမာင္ မ်ိဳး ေထြး
၂ ။ သ မီး ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္
၄ ။ သား ေတာ္
၅ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ျမင္ ကြန္း မင္း သ မီး
၆ ။ သ မီး ေတာ္
၇ ။ သား ေတာ္ ၊ ပင္ လယ္ မင္း သား
၈ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ေတာင္ သာ မင္း သ မီး
၉ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ပန္း တိမ္း မင္း သ မီး
၁ဝ ။ သား ေတာ္ ၊  သ တိုး မင္း ရဲ မင္း ထင္ ( ခ )  သ ႏၲီ  မင္း သား
၁၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ၿမိဳ႕ ႀကီး မင္း သ မီး
၁၂ ။ သား ေတာ္ ၊ ပင္း ယ မင္း သား
၁၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ မင္း တပ္ မင္း သ မီး

* ၁၇ ။ လင္ ပန္း မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ သု စ ႏၵာ ေဒ ဝီ
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သီ ရိ ျမတ္ စြာ ရ တ နာ ေဒ ဝီ ( ခ ) တ ပင္ တိုင္ စ လင္း မင္း သ မီး
၂ ။ သား ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္
၄ ။ သား ေတာ္ ၊ သ တိုး ဗ ညား က်န္း ( ခ ) က် ပင္း မင္း သား
၅ ။ သား ေတာ္ ၊ ဗ ညား ေလာ ( ခ ) ယ ေနာင္ မင္း သား

* ၁၈ ။ ေရ ပြဲ တိုက္ စား မိ ဖု ရား
သား ေတာ္~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ မိုင္း တံု မင္း သား ၊ သ တိုး ရဲ မင္း ေခါင္

* ၁၉ ။ သက္ ပန္း မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ သု ပ တာ ေဒ ဝီ
သား ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ ေရႊ ဂူ မင္း သား
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ မိုး လႈိင္း မင္း သား
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ ေတာင္ ညိဳ မင္း သား

* ၂ဝ ။ မိုး နဲ မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္
၂ ။ သား ေတာ္

* ၂၁ ။ လက္ ပံ စဥ္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ယင္း ေတာ္ မင္း သ မီး
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ က သာ မင္း သ မီး
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ ျမင္ စိုင္း မင္း သား

* ၂၂ ။ ဆယ္ ရြာ မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊  ေက်ာက္ ရစ္ မင္း သ မီး

* ၂၃ ။ ကုပ္ ကို လွ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ က သာ မင္း သား

* ၂၄ ။ လႈိင္ ကၽြန္း မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ေတာင္ တြင္း ေခ်ာင္း မင္း သ မီး
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ဟ ဂၤ ေမာ္ မင္း သ မီး

* ၂၅ ။ သ န စစ္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သား ေတာ္
၂ ။ သား ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္ ၊ ေကာ လင္း မင္း သား

* ၂၆ ။ တ မာ ပင္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ကြတ္ ရြာ မင္း သ မီး

* ၂၇ ။ ျပဴ ကန္ မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ေစာ လွ မင္း သ မီး
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ သ ႏၲီ မင္း သား
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ယင္း ဝဲ မင္း သ မီး

* ၂၈ ။ ေတာင္ ျပံဳး မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္

* ၂၉ ။ ထီး လႈိင္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ သာ ဂ ရ မင္း သား

* ၃ဝ ။ သ ရ စိမ္း မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ သု န ႏၵာ မ ေဟ
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သီ ရိ သု မ လႅာ ဝ တီ ၊ ေနာင္ မြန္ ထိပ္ ေခါင္ တင္ မင္း သ မီး
၂ ။ သား ေတာ္ ၊ င ရ နဲ မင္း သား
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သု သီ ရိ စ ႏၵာ ဝ တီ ၊  တိုင္ တား ထိပ္ ေခါင္ တင္ မင္ သ မီး
၄ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ သု သီ ရိ ေက သာ ဝ တီ ၊ မိုင္ လြန္ မင္း သ မီး

* ၃၁ ။ လဲ ခ်ား မိ ဖု ရား
သား ေတာ္ ၊ သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္
၂ ။ သား ေတာ္
၃ ။ သား ေတာ္

* ၃၂ ။ ထ ေနာင္း တိုင္ မိ ဖု ရား ၊ သီ ရိ သု ပ ဘ မ ေဟ
၁ ။ သား ေတာ္

* ၃၃ ။ ငါး ပင္ စည္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္

* ၃၄ ။ င စြန္ မိ ဖု ရား
သ မီး ေတာ္ မ်ား ~
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ လ မိုင္း မင္း သ မီး
၂ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ၿမိဳ႕ လွ မင္း သ မီး
၃ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ထ ရံ ကာ မင္း သ မီး

* ၃၅ ။ ရြာ ပု လဲ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ ထီး လင္း မင္း သား

* ၃၆ ။ ေက်ာက္ တ လံုး မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ ေညာင္ လွ မင္း သ မီး

* ၃၇ ။ မယ္ ထား အို မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္

* ၃၈ ။ ေၾကး ျမင္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္ ၊ ပ်ဥ္း မ နား မင္း သား

* ၃၉ ။ ဆင္ တဲ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္

* ၄ဝ ။ ရြာ သစ္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္

* ၄၁ ။ မိ ေက်ာင္း တက္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သား ေတာ္

* ၄၂ ။ ေက်ာက္ ရဲ မိ ဖု ရား

* ၄၃ ။ ျပင္ စည္ မိ ဖု ရား

* ၄၄ ။ ဘ လဲ့ ပ မိ ဖု ရား

* ၄၅ ။ မန္ က်ည္း ပင္ ေစာက္ မိ ဖု ရား
၁ ။ သ မီး ေတာ္ ၊ မိုင္း ေညာင္ မင္း သ မီး

စု စု ေပါင္း မိ ဖု ရား ၄၅ ပါး မွ သား ေတာ္ ၅၅ ပါး ၊  သ မီး ေတာ္ ၅၃ ပါး ၊ စု စု ေပါင္း ၁ဝ၈ ပါး ရွိ သည္ ။ နန္း ရ မိ ဖု ရား ၄ ပါး ၊ အ ေဆာင္ ရ မိ ဖု ရား ၄ ပါး ရွိ သည္ ။ မိ ဖု ရား ႏွင့္ ကိုယ္ လုပ္ ေတာ္ မ်ား တြင္ ေဒ ဝီ ဘြဲ႕ ခံ မိ ဖု ရား လတ္ ၊ မ ေဟ သီ ဘြဲ႕ ခံ မိ ဖု ရား ငယ္  ၊  ဝ တီ ဘြဲ႕ ခံ   ကိုယ္ လုပ္ ေတာ္ ႀကီး ၊ သီ ရိ ဘြဲ႕ ခံ ကိုယ္ လုပ္ ေတာ္ လတ္ ၊ မင္း တပ္ ဘြဲ႕ ခံ ကိုယ္ လုပ္ ေတာ္ ငယ္ ၊ စ သည္ တို႔ အ ဆင့္ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ရွိ သည္ ။

ကိုး ကား ။   ။ ျမန္ မာ ရာ ဇ ဝင္ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေရႊ နတ္ ေတာင္ ဘု ရား သ မိုင္း ၊ ဆ ရာ လြန္း ၁၉၁၁ ၊ သူ ရိ ယ သ တင္း စာ ပံု ႏွိပ္ တိုက္ ၊ ၁၅ ၊ ဗိုလ္ ကြက္ သစ္ ၊ ရန္ ကုန္ ၿမိဳ႕ အ ေရွ႕ ပိုင္း ၊ စာ မ်က္ ႏွာ - ၁၂၈ - ၁၃၅

(စာ႐ိုက္မ်ွေ၀သူ - Myanmar Royal Society

No comments: