Tuesday, June 7, 2016

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ – အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ကုစားေျဖရွင္းျခင္း (၃)


၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ရဲ႕ ကမၻာ့တန္ဖိုးမ်ား စစ္တမ္းအရ အစိုးရအရာရွိေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ ပိုမို အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းသြားတယ္လို႔ ရႈျမင္သူေတြက ဒီမိုကရက္တစ္ အဆန္ဆံုး ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ အျပစ္ အနာဆာေတြ ရွိေနလို႔ အေကာင္းဆံုး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မဟုတ္မွန္း သိေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီကိုပဲ ဆက္ၿပီး ေပြ႔ဖက္ ေထာက္ခံေနၾကတဲ့ သေဘာပါ။

အဲဒီႏိုင္ငံသားေတြက ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္ႀကီးရဲ႕ ရလဒ္ေတြကို မေက်နပ္ဘူး ဆိုတာက အစိုးရေတြအေနနဲ႔ (အနည္းဆံုး) တရားဥေပဒ စိုးမိုးမႈေလာက္ကိုေတာင္ မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္းကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ (အမ်ားဆံုး) ဘယ္အုပ္စုကိုမွ ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းမရွိဘဲ တရားမွ်မွ်တတ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။

“ခႏၶာေဗဒ” မွာတင္ ရပ္မေနဘဲ ေရာဂါရွာေဖြေရးအထိ
မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြင္းမွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ မစ္ရွင္ေတြကို အစိုးရေတြက ဖိတ္ေခၚတာေတြ ေခတ္စားလာပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တားျမစ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုတာကို အနည္းဆံုး ၾကားေကာင္းေအာင္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြ (အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ၏ ခႏၶာေဗဒဆိုၿပီး ေပၚလြင္ေအာင္ နာမည္ေပးထား) ေရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြကေရာ ၂ ခုလံုးက တႏုိင္ငံမွာ အသံုးခ်ထားတာကို ေနာက္ႏုိင္ငံေတြက လိုက္ၿပီး အတုခိုး လုပ္ေဆာင္ထားပံုပါပဲ။

အလွဴရွင္ေတြက ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစည္းအေ၀းေတြမွာ စုေ၀းၾကေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ တပံုစံတည္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြပဲ ထြက္လာပါတယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်တဲ့ သီအိုရီေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အားလံုးၿခံဳငံုမိေစတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႔၊ ကမၻာတခြင္က အားထုတ္ႀကိဳးစားမႈေတြကိုလည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ႏိုင္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႀကိဳးစားလုပ္ကိုုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေရာဂါျဖစ္ရတဲဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က်နန ရွာေဖြတာ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။

ေသခ်ာက်နတဲ့ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ ဆိုတာကေတာ့ လူနာတေယာက္ခ်င္းစီမွာ ရွိေနတဲ့ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းေတြကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားတာပါ။ ေတာ္လ္စတိြဳင္းေရးတဲ့ အန္နာကရီနီနာ ၀တၳဳထဲဲက အဖြင့္စာေၾကာင္း ေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမတဲ့ မိသားစုေတြကေတာ့ တပံုစံတည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ မိသားစု တခုခ်င္းစီကေတာ့ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ ဟန္နဲ႔ကိုယ္ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာပဲ လိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မိသားစု သမားေတာ္က အိမ္ေထာင္စုတစုစီရဲ႕ ျပႆနာေတြကို သီးျခားစီ စဥ္းစား ေျဖရွင္းရတာပါ။

သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေၾကာင္း ေသခ်ာက်နတဲ့ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္မႈ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဆိုရင္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတခု ရွိရပါမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက ျခြင္းခ်က္ ျဖစ္ေနတာလား ဒါမွမဟုတ္ ထံုးစံျဖစ္ေနတာလား ဆိုတာကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ပါ။

သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ “အားလံုးအတြက္ တေျပးညီ” အယူအဆေတြ လႊမ္းမိုးအားေကာင္းၿပီး ျခြင္းခ်က္သေဘာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေခတ္သစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုသာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနရတာလား ဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္ရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” နဲ႔ အခြင့္ထူးခံ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ထြန္းကားအားေကာင္းေနတဲ့ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွာ ထံုးတမ္းစဥ္လာတခုလို ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနရတာလား ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ရပါမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္ကို မိရိုးဖလာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေျခခံေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကိုလိုနီေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတြအမ်ားစုမွာ ေတြ႔ႀကံဳရသလို က်ေနာ္တို႔က ျခြင္းခ်က္လို ျဖစ္ပြားေနတာေရာ ထံုုုးစံတခုလို ျဖစ္ေနတာေရာ ႏွစ္မ်ိဳးေပါင္း ထားတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနရတာလား ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္ရပါမယ္။

အဲဒီလိုသာ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ “အားလံုးတေျပးညီ” ႏႈန္းစံေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္ ထိန္းေက်ာင္းတာကို ခံေနတယ္၊ တခ်ိဳ႕အက်ိဳးစီးပြား အုပ္စုေတြကို ဘယ္ေလာက္ အတုိင္းအတာအထိ ေစာင္မၾကည့္ရႈေန ရၿပီး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးေနရသလဲ ဆိုတာကို ဆက္ၿပီး ေမးခြန္ထုတ္ရပါမယ္။

ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကို ေျဖႏုိင္ဖို႔ တိုက္ရိုက္နဲ႔ သြယ္၀ိုက္ အညႊန္းကိန္းကို စုစည္းအသံုးခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ကုမၸဏီတခုက ဘယ္ေလာက္ပဲ စည္းစနစ္ က်ေနပါေစ ကုလသမဂၢ ဒါမွမဟုတ္ အီရတ္အစိုးရနဲ႔ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားတာ မရွိရင္ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ ေရနံအစီအစဥ္ေအာက္မွာ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္ရဖို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ အခြင့္အလမ္း ရွိႏုိင္မလဲ။

ေငြေၾကးေတြကို စီမံသံုးစြဲေနရတဲ့ အစိုးရအရာရွိ တေယာက္နဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္တို႔ၾကား ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈသာ မရွိရင္ ျပည္သူပုိင္ လုပ္ငန္း ကန္ထရိုက္ေတြကို ေလလံေအာင္ဖို႔က ဘယ္ေလာက္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္မလဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ အဲဒီလို ကုမၸဏီေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက တင္ဒါေတြ ေအာင္ထားၿပီးၿပီလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေမးရမွာပါ။

အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ရာထူးခန္႔အပ္မႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ ရသြားမႈေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္တဲ့ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ လက္ရွိမွာ မရွိဘူး ဆိုရင္ေတာင္ အတိတ္မွာတုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းကန္ထရိုက္ေတြနဲ႔ တျခားအေသးစိတ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈေလးေတြ ေပါင္းလိုက္ရင္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရလာႏိုင္ပါတယ္။
အထူးအခြင့္အေရးရ အုပ္စုေတြက ပုန္းကြယ္မေနၾကပါ။ သူတို႔က အေတာ္ကေလး ေပၚေပၚထင္ထင္ ေနၾကတာေၾကာင့္ သိဖို႔ လြယ္ကူပါတယ္။ အဓိက ရုပ္သံလိုင္းကြန္ရက္ေတြကို ဘယ္သူေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္လဲ။ ဘယ္သူေတြက ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူေတြလဲ။ သူတို႔ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြနဲဲ႔ သားမက္/ ေခၽြးမေတြက ဘယ္လို ရာထူးေတြကို ကိုင္ ထားႏုိင္လဲ။ သူတို႔ေတြက ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကလား။ အက်ိဳးအျမတ္ ေ၀စုေတြကို ခြဲေ၀တဲ့အခါ ၾကားဖူးၿပီးသား နာမည္္ေတြပဲ ျပန္ျပန္ပါေနသလား ဆိုတာလည္း ေမးရမွာပါ။

ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ အရွိဆံုး လူေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဆက္အသြယ္ေတြကို သရုပ္ေဖာ္ပံု ဆြဲၾကည့္တာက လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္း ေကာက္ၾကည့္တာထက္ ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြက ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ထံုးစံလား ျခြင္းခ်က္လား ဆိုတာကို ခြဲခြဲျခားျခားနားလည္ ေစႏိုင္ပါတယ္။
“အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ရွိမရွိ ရွာေဖြစစ္ေဆးႏုိင္ဖို႔ဆို မႏုႆေဗဒ ပညာရပ္ထဲက ကၽြမ္းက်င္မႈ အနည္းငယ္ ေလာက္ကိုပဲ လိုအပ္ပါတယ္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေပမယ့္ အာဏာပြဲစားေတြနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေစာင့္ၾကပ္သူေတြက အရင္လူေတြပဲ ဆက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီသူေတြက လူသိမ်ား ထင္ရွားသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက သူတို႔ကို ဘယ္သူဘယ္၀ါမွန္း သိိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ေဒသတခုအတြင္း ျပႆနာ တခုကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔ သြားစကားေျပာရမယ္ဆိုတာ သိနိုင္ဖို႔ အေပ်ာ္တမ္း မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္က လွည့္ပတ္ ေမးျမန္းရပါလိမ့္မယ္။

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး၀ါဒ” ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ သြယ္၀ိုက္ညႊန္ျပေနတဲ့ အခ်က္္ေတြလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ရွိၾကပါတယ္။

• အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေပမယ့္ အစိုးရစနစ္အတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ လူေတြက ဆက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထင္ျမင္ယူဆေနျခင္း

• ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားတဲ့ ရာထူးေတြကုိ အရင္လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ အုပ္စုေတြပဲ ယူထားျခင္း

• အတိုက္အခံ ပါတီေတြကေန အစိုးရပါတီထဲကို လူေတြအမ်ားႀကီး ကူးေျပာင္းသြားျခင္း

• ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ဥပေဒအထက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ လူအမ်ားက ထင္ေနၾကျခင္း

• အရင္းအျမစ္ အားလံုးနီးပါးရဲ႕ လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳခြင့္ကို ခရိုနီကြန္ရက္ႀကီးက ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း

• လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အမ်ားျပားရွိ အုပ္စုထဲက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ နာမည္အႀကီးဆံုးသူေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ    အေရးမယူႏိုင္ျခင္း

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ”ကို အေျခခံ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြမွာ တူညီတာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမယ့္ တခုနဲ႔တခုၾကား အႀကီးအက်ယ္ ကြာျခားေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ဆုိတာက တပါတီအာဏာ ရွင္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မႈေတြ အတိုင္းအတာ တခုအထိ ရိွပါတယ္။

အဆက္အသြယ္ ေကာင္းတဲ့ မိသားစု၀င္ တေယာက္ကို အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသူ တေယာက္ကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳႏိုင္ျခင္းစတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ “တက္လမ္း” ေတြကို ဖြင့္ေပးထားႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ “အုပ္စု ေကာင္းစားေရး ၀ါဒ”က အဓိက ဆက္ၿပီး အသက္ဆက္ေနႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ စြန္႔စြန္႔စားစားနဲ႔ တက္လမ္းရွာေနၾကသူေတြက စနစ္တခုလံုးကို ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးဖို႔ မႀကိဳးစားေတာ့ဘဲ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကိုပဲ အသံုးခ်ခ်င္ပါေတာ့တယ္။

“အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို စူးစမ္းရွာေဖြၿပီးသြားရင္ အဲဒီစနစ္ႀကီးက ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာအထိ ဖြင့္ထားသလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပိတ္ထားသလဲ ဆိုတာကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ ပိတ္ထားတဲ့ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ကေတာ့ ပိုၿပီး စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ စနစ္တခုလံုးကို ကိုင္လႈပ္ႏိုင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

စိန္ေခၚ ေမးခြန္းထုတ္သူေတြကို လက္ခံစဥ္းစားေပးၿပီး သူတို႔ကို ကစားပြဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္တဲ့ ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိ “အုပ္စုေကာင္းစားေရး ၀ါဒ” ကေတာ့ ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီေမးခြန္းေတြ ေမးၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြေၾကာင့္ ပံုမွန္ ဆံုးရႈံးနစ္နာေနသူေတြ ရွိေနလားဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္စား ရပ္တည္္ေျပာဆိုေပးမယ့္သူ ရွိေနလား ဆိုတာကိုပါ ထပ္ၿပီးေမးရပါမယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုႏုိင္သူ လူရိုေသရွင္ရိုေသ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရွိေနလား ဆိုတာကိုပါ ထပ္ၿပီးေမးရပါမယ္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ နယ္ပယ္ အမ်ိဳးအစားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ကလည္း အလားတူ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံ သားေတြအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္က လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္တဲ့ အားလုံုးလက္ခံ တမ်ိဳးတည္ေသာပံုစံကို ပ်က္ ယြင္းေအာင္ လုပ္မႈေတြရွိေနလား။ တခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက တျခားကုမၸဏီေတြထက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရေနလား။ အစိုးရကိုယ္တုိင္က အပ္ႏွင္းေနတဲ့ အထူးအခြင့္အေရးေတြကို တခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံသားေတြက ရရွိေနလား။ မဲေပးသူေတြရဲ႕ သေဘာထား ဆႏၵေတြကို ပိတ္ပင္ဖ်က္ဆီးတာေတြ ရွိေနလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေငြေတြကို ပုဂၢလိကလက္ထဲ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ပို႔ေဆာင္တာ ရွိေနလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြေမးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒါေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းကေတာ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကေန ဘယ္လို ခဲြတမ္းေ၀စုေတြ ရႏုိင္ၾကလဲ။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေတြ လည္ပတ္ရာမွာ ျပည္သူ႔ၾသဇာအာဏာဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ အၿမဲတမ္း လက္ခံထားၾကေပမယ့္  တကယ္ေရာ အဓိကက်ေနရဲ႕လား။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ေအာက္က အရာေတြ (ရံုးဌာနေတြကေန ျပည္သူပိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအထိ) ကို အခြင့္အေရးရ အုပ္စုေတြနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစား ကြန္ရက္ေတြက ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ထားလိုက္ၿပီလား။
ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကပဲ အလႊာေပါင္းစံုရဲ႕ အင္အားအႀကီးဆံုး ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ အသြင္ကူူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ထဲကို ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုး ရက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို အဓိက က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္ေနပါတယ္။
ပုဂၢလိကက႑ ဆိုတာကလည္း ဆိုးသြမ္းလုယက္တတ္တဲ့ အီလစ္ေတြက ျပည္သူပုိင္ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြကို ပိုၿပီး ၾကည့္ေကာင္း ရႈေကာင္းတဲ့နည္းနဲ႔ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္မႈတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(အလီနာ မြန္ဂ်ဴပစ္ပီဒီ (Alina Mungiu-Pippidi) သည္ ႐ိုေမးနီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘူခါရက္စ္ၿမိဳ႕ရွိ Romanian Academic Society အဖြဲ႔၏ ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။ Freedom House ႏွင့္ United Nations Development Programme တို႔တြင္ အတုိင္ပင္ခံ ပညာရွင္လည္း ျဖစ္သည္။ Coalition for a Clean Parliament ၏ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္ၿပီး ၎အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၄ ရိုေမးနီးယား ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယခု စာတမ္းကို Journal of Democracy ႏွင့္ Johns Hopkins University Press တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး Educational Initiatives (ပညာေရွ႕ေဆာင္) က ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ Educational Initiatives (www.eduinitiatives.org) အဖြဲ႔သည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သင္တန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။)

No comments: