Monday, April 7, 2014

လူမႈ၀န္းက်င္ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

လတ္တေလာ ဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာဆိုင္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖးမကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ထိုကုမၸဏီတို႕သည္ ေလ့က်င့္ငွားရမ္းခန္႕ထားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းတို႕ကို ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားကို ကူညီသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႕ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကူညီၾကသည္။ ေအာက္တြင္ အေကာင္းဆံုးဟုယူဆရသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

(၁) Linkage Restaurant and Art Gallery

What: A great Myanmar restaurant
Why: Run by street children who are trained by Forever Humanitarian & Development Project.
Contact: 1st Floor, 221 Mahabandoola Garden Street, KTDA. Tel: 01 389893, 0943052916

Forever Humanitarian & Development Project မွဖြင့္လွစ္ထားျပီး လမ္းေပၚမွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား စားဖိုမွဴးမ်ား စားပြဲထိုးမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးရာေနရာျဖစ္ပါသည္။

(၂) Golden Harp Taxi Service

What: Taxi Service
Why: All drivers are former political prisoners who are building their lives again.
Contact: Call Talky on 09450019186, Shell on 09449004810 and Bo Bo on 09428117348 whenever you need a ride.

ယာဥ္ေမာင္းအားလံုးသည္ တစ္ခ်ိန္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကျပီး ဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။ ဖုန္း - 09449004810, 09428117348, 09450019186

(၃) Women’s Development Centre

What: Myanmar Cotton fabrics, sheets, pillows & dresses
Why: Disadvantaged women are trained and employed
Contact: Than Lwin Street (factory), Dhamazedi Road opposite Savoy Hotel (Showroom)

ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရက္ကန္းႏွင့္ လက္မႈပညာတို႕ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။

(၄) Nan Oo Monastic cleaning crew

What: Cleaning service from young people based at the monastery
Why: Money is used to support 3 orphanages with a total of 200 children
Contact: Ma Thaw Thaw on 09421018001

မိမိအိမ္သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရန္ လူငွားရမ္းလိုပါက ၄င္းတို႕ကကူညီေပးႏိုင္သည္။ ဤသန္႕ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈသည္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေန ပညာေရး ခရီးမဆံုးႏိုင္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္ေပးထားသည္။

(၅) The Yangon Bakehouse

What: Great coffee shop with healthy lunches, baked goods, and a delivery service.
Why: A training school for disadvantaged women, offering fair wages and skill development.
Contact: Pearl Condo, Block C, Ground Floor, Tel: 01-557448 ext. 818, 09-250178879

က်န္းမာေရးအတြက္ ေန႕လည္စာ၊ မုန္႕မ်ားရရွိႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ျပီး ခ်ိဳ႕ငဲ့လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သင္တန္းေပးသည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

(၆) Sai’s Tacos

What: Mexican restaurant
Why: Employs young people from the Shan community who enjoy fair employment, free training and profit sharing
Contact: 32A Inya Myaing Road, KTDA. Tel: 01-514950, 09421160059

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ရွမ္းလူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး သင့္တင့္သည့္အလုပ္အကိုင္၊ အခမဲ့သင္တန္းႏွင့္ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမႈတို႕ေၾကာင့္ အလုပ္မွာေပ်ာ္ၾကသည္။

(၇) Shwe Sa Bwe

What: French restaurant offering gourmet set lunches and dinners.
Why: Chefs and waiters are all young underprivileged Myanmar nationals who benefit from free culinary and service training
Contact: 20 Malikha St, Mayangone Township, Tel: 01-661983

စားဖိုမွဴးႏွင့္ စားပြဲထိုးတို႕သည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး ေရႊစားပြဲမွ ၀ါရင့္၀န္ထမ္းမ်ားပို႕ခ်သည့္ အခ်က္အျပဳတ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးနည္းသင္တန္းအခမဲ့သင္ယူခြင့္ရရွိၾကသည္။

(၈) Meso Soap

What: Handcrafted beauty soaps using natural ingredients from Myanmar.
Why: Sold to raise money to help children from Ywar Thitkyi village’s high school or university.
Contact: Available at Chatrium Hotel, Strand hotel, Nanda Wun Gems & Handicrafts, Shwe Min Thamee Handicrafts and other souvenir shop.

Myanmar Educational Support Organization မွ လက္ျဖစ္ဆပ္ျပာအလွကုန္မွ ရရွိေသာေငြမ်ားကို ရြာသစ္ၾကီးမွ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

(၉) FXB

What: Handmade objects from woods, textile and metal, plus candles and toys.
Why: Part of FXB’s 3 years of teach education and vocational training to young disadvantaged Myanmar people.
Contact: 21 Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township; Phone: 09-73016552

ကိုယ္ခႏၶာခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရး (၃)ႏွစ္တာကာလႏွင့္ သက္ေမြးမႈ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေသာေနရာျဖစ္သည္။

Credit: Yangon Directory 2014

No comments: