Thursday, November 10, 2011

အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈေဖာင္းပြျခင္းျပႆနာ

ဗုဒၶဘာသာ ဂိုဏ္းကြဲအခ်ိဳ႕သည္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟူ
ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္တည္ရွိေနေသာ
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ရုိးရာအစြဲအလမ္းမ်ိဳးစံုအား ဗုဒၶသာသနာအတြင္း ဘာသာေရး
က်င့္စဥ္ တစ္ရပ္ႏွယ္ ေနရာေပးလိုက္ေလ်ာ၍ ခံယူက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
သို႕ရာတြင္ ယင္းနည္းလမ္းသည္ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏမ်ား အၾကား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္
ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ စြမ္း မရွိပါေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းညီညြတ္မႈသည္
သီးျခားဂိုဏ္းကြဲ အသစ္တစ္ခုႏွင့္အတူ ဘာသာေရး အယူအဆ သစ္တစ္ရပ္
မေပၚေပါက္လာမီကာလအထိသာ တည္တံ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အယူအဆသစ္ကို လက္ခံသူႏွင့္ လက္မခံႏိုင္သူတို႕အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈ
ေပၚေပါက္လာကာ မူလကတည္ရွိ ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမွာ
ျပိဳကြဲသြားရစျမဲျဖစ္သည္။ အယူအဆသစ္တစ္ရပ္ ေပၚလာတိုင္း
စည္းလံုးမႈျပိဳကြဲမွာ ကိုစိုးရိမ္ကာ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ႏွင့္
အက်ံဳး၀င္သည္ဟု ခံယူက်င့္သံုးၾကမည္ဆိုပါက ဗုဒၶဘုရားရွင္ေဟာ္ေဖာ္
ညႊန္ျပခဲ့သည့္ အေျခခံက်ျပီး အၾကြင္းမဲ့မွန္ကန္သည့္ သစၥာတရားႏွင့္
အလွမ္းေ၀းသည္ထက္ ေ၀းသြားေပလိမ့္မည္။
လူတစ္ဦးသည္ ဓမၼႏွင့္မကိုက္ညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအား
မည္သို႕ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ် ခံယူက်င့္သံုးမႈမျပဳဘဲ
ဗုဒၶလမ္းညႊန္ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမွသာ
ဗုဒၶဓမၼ၏အႏွစ္သာရကို သိျမင္ နားလည္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ယံုၾကည္စြဲလမ္းမႈႏွင့္ အစဥ္အလာမ်ားကို
ဗုဒၶဘာသာအတြင္းသို႕ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ခံယူက်င့္သံုးသူတို႕သည္
အေနာက္တိုင္းေဆး၊ အိႏၵိယေဆး၊ တရုတ္ေဆးႏွင့္ အျခားအျခားေသာ တိုင္းရင္းေဆး
မ်ားအား ေရာစပ္ကာ ေသာက္သံုးသူတို႕ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူလွေပသည္။
ယင္းေဆးေပါင္းစံု အေရာအေႏွာက ေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ေစမည့္အစား လူမမာအား
ေရာဂါပို၍ပင္ ဆိုးရြားလာေစမည္သာျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႕သည္ ဗုဒၶ၀ါဒကို ခံယူက်င့္သံုးရာတြင္
တိက်မွန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္တစ္ရပ္ကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရ ေပမည္။ ယင္းသည္
ဗုဒၶ၏မူရင္းေဒသနာေတာ္တို႕ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာလမ္းစဥ္လည္း ျဖစ္ရေပမည္။
ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ အယူအဆမ်ိဳးစံုရွိေပရာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္လမ္းစဥ္ လိုက္ရမည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္
ခက္ခဲေနၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေဒသခံဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အညီ သီးျခားဘာသာေရး
ဓေလ့ထံုးစံမ်ားရွိၾကသည္။
ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘာသာေရးဆရာၾကီးမ်ားႏွင့္ ဂုရုၾကီးမ်ားကလည္း
သူတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ျပဳျပင္ထားေသာ အယူ၀ါဒမ်ိဳးစံုကို ဗုဒၶ၀ါဒဟု
အမည္တပ္ကာ တင္သြင္းလာေလ့ွရွိသည္။ သူတို႕၏ က်င့္စဥ္နည္းလမ္းမ်ားကသာ
ပိုမိုထိေရာက္၍ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဟာၾကေျပာၾကျပန္သည္။
သူတို႕၏ အက်ိဳးေဆာင္မႈအား အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါဧည့္သည္
ေတာ္ ဘာသာေရးပညာရွင္မ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္ကို နာယူၾကကုန္ေသာ
ေဒသခံျပည္သူတို႕အၾကားတြင္ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည္ကိုလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႕ သတိျပဳအပ္ေပသည္။ ယင္းအေျခ
အေနသည္ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္၏ အေျခခံသေဘာတရားကို နားလည္ရန္
ၾကိဳးစားေနသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားအၾကားတြင္လည္း
ၾကီးမားေသာျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းမ်ားစြာရွိေစကာမူ မည္သည့္လမ္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္မသိ
ျဖစ္ေနရွာသည့္ ေလ့လာခါစပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးအၾကံျပဳလိုသည္မွာ
ဂိုဏ္းဂဏ တစ္စံုတစ္ရာထံ၌ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ခံယူျခင္းမျပဳမီ ဗုဒၶ၏
မူလအေျခခံ သြန္သင္ခ်က္ အစစ္အမွန္မ်ားအား ပိဋကတ္စာေပမ်ားတြင္
စာေတြ႕အားျဖင့္ ေက်ညက္ေအာင္ ေလ့လာရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ
အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တို႕သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပရိယတၲိစာေပကို အေျခခံမွစ၍
ေလ့လာဆည္းပူးရမည့္အစား မိမိတို႕ အသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္ရာ ဆရာသမားတို႕၏
ၾသ၀ါဒေလာက္ မွ်ျဖင့္သာ မိမိတို႕၏ ယံုၾကည္မႈကို
ပံုအပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အသိုင္းအ၀န္းတြင္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ
လူၾကီးပိုင္းအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္တို႕အား
စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶအဆံုးအမၾသ၀ါဒတို႕ကို လက္ဆင့္ကမ္းအေမြေပးရမည့္အစား သူတို႕၏
မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအေပၚသာ အဓိကအာရံုစိုက္
အေလးေပးညႊန္ျပေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အေနာက္တိုင္းကို အားက်ေသာ လူငယ္တခ်ိဳ႕ကမူ ဓမၼ၏ သေဘာတရားေရးရာ
ရႈေထာင့္ကိုသာ သုေတသနဆန္ဆန္ ေလ့လာေနတတ္ၾကရာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
'လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ' ဟူသည့္ ဘာသာတရား၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ
ရႈေထာင့္ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္ၾကသည္။ ယင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာတြင္ ပဋိပတၲိသာသနာ၏
အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကို မသိက်ိဳးကြၽံျပဳမိၾကျခင္းလည္းျဖစ္ေတာ့သည္။
ဗုဒၶအဆံုးအမကို ေကာင္းစြာနားလည္ဖို႕ဆိုရာတြင္ ပရိယတၲိတည္းဟူေသာ သေဘာတရား
သက္သက္ျဖင့္ မျပီး ေျမာက္ႏိုင္ဘဲ ပဋိပတၲိတည္းဟူေသာ
လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈ ျပဳၾကည့္ဖို႕လည္း အထူးလိုအပ္ေၾကာင္းကို သူတို႕
သတိမမူမိခဲ့ၾကေပ။ သို႕ျဖစ္ရာ ထိုလူငယ္တို႕အနက္ အမ်ားစုမွာ
မိရိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္ မိဘမ်ားမွ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္ေစကာမူ
အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ မည္သည့္ ဘာသာတရားကိုမွ် သက္၀င္ယံုၾကည္ မႈမရွိသည့္
လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚသူမ်ားအျဖစ္ ခံယူလာၾကေတာ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အနည္းစုသာရွိသည့္ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုရား၊ေက်ာင္းကန္မ်ားစြာ ရွိေနသည့္ၾကားမွပင္ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ားအေနႏွင့္
သူတို႕၏ ဘာသာတရား အဆံုးအမကို ေလ့လာသင္ယူစရာ ကင္းမဲ့ေနၾကသည္။ ဘုရား
ေက်ာင္းကန္တို႕သည္ ဗုဒၶဓမၼေဒသနာကို သင္ယူစရာ ေနရာအျဖစ္ထက္ ၀တ္ျပဳပူေဇာ္
ဆုေတာင္းမႈျပဳရန္ႏွင့္ ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္တို႕ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈစရာ
ရိုးရာအေမြအႏွစ္ျပတိုက္ၾကီးမ်ားအျဖစ္သာ တည္ရွိေနၾကေပေတာ့သည္။
ဘာသာျခား သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ယူေနသူ လူငယ္တို႕မွာလည္း
ယင္းေက်ာင္းမ်ားရွိ ဘာသာေရး ဆရာမ်ား၏ သြန္သင္ေဟာေျပာ၊ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို
ခံေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ သူတို႕၏ မူရင္းကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား ကို
မည္သို႕ခံယူက်င့္သံုးရမည္ ဆိုျခင္းကိုပင္ မသိရွာၾကေတာ့ေပ။
သူတို႕၏အျမင္တြင္ ဤျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ဘာသာတရားသည္
ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေတာ့သည့္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္စရာ
အစြဲအလမ္းေဟာင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ
ဗုဒၶဘာသာ၏အေပၚယံအသြင္သဏၭာန္ မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုသာ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ေနၾကေပရာ ဗုဒၶဘာသာ၏ စစ္မွန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာ၏
သမိုင္းေၾကာင္း၊ သာသနာ၀င္ႏွင့္ ဗုဒၶအလိုက် ဘ၀ေနနည္းတို႕ႏွင့္
ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈ မရွိၾကေတာ့ေခ်။
ဤသို႕ေသာ အေျခအေန၌ပင္ အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ကမူ ဘြဲ႕အမည္မ်ိဳးစံု
သတ္မွတ္လ်က္ကြဲျပားျခားနားသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားမ်ိဳးစံုကို
ကိုယ္ေနဟန္အဖံုဖံု၊ မုျဒာအသြယ္သြယ္ျဖင့္ တီထြင္ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ကလည္း သူတို႕ ဂိုဏ္းဂဏအတြက္ တန္ခိုးအၾကီးမားဆံုးႏွင့္
အစစ္မွန္ဆံုးဗုဒၶအျပင္ အခုိင္အမာသတ္မွတ္ရန္ ဗုဒၶတစ္ဆူကို မူပိုင္အျဖစ္
သီးျခားတီထြင္ၾကျပန္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ထိုသူတို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အားငယ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ မလံုျခံဳမႈကို ေဖာ္ညႊန္း ေနေပသည္။
သူတို႕၏ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ပံုနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ဗုဒၶမ်ားစြာအတြက္
အမည္နာမမ်ိဳးစံု တီထြင္ သတ္မွတ္ကာ သူတို႕၏တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္
ပုဂၢိဳလ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္လ်က္ ဗုဒၶတစ္ဆူစီ၏ တန္ခိုးသတၲိကို
စိတ္ကူးယဥ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။
စင္စစ္အားျဖင့္ ဤေလာကတြင္ ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဗုဒၶအဆူဆူအား
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်၊ အဆင့္အတန္းခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ မသင့္ေပ။
ဗုဒၶအားလံုးသည္ တူညီေသာသစၥာဥာဏ္၊ တူညီေသာပါရမီတို႕ကို
ျဖည့္ဆည္းပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျပီး၊ တူညီေသာတရားေတာ္ကိုသာ ေဟာၾကားခဲ့ၾကေပသည္။
ဤေလာက၀ယ္ ဗုဒၶတစ္ဆူ၊ တစ္ဆူပြင့္ဖို႕ဆိုသည္မွာ
ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အဆက္မျပတ္ စိတ္ကူးယဥ္ေနသူ
အမည္ခံဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕ကမူ တစ္ခ်ိန္ျပီးတစ္ခ်ိန္ မ်က္လွည့္ျပသလို
တီထြင္ဖန္တီးထုလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ိဳးစံုတို႕အား စိတ္ကူးတည့္ရာ
ဘြဲ႕အမည္မ်ိဳးစံုမွည့္ေခၚလ်က္ မိမိတို႕၏ေလာကီလိုအပ္ခ်က္အတြက္
ပူေဇာ္ကိုးကြယ္မႈ ျပဳေနၾကသည္။ အသြင္ သဏၭာန္၊ မုျဒာ၊ သစ္ ၀ါး ေက်ာက္ႏွင့္
သတၳဳမ်ိဳးစံုေပၚမူတည္၍ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဘုရား၊ ဥစၥာဓနတိုးပြား ေစသည့္
လာဘ္ပြင့္ဘုရား၊ ရန္အသြယ္သြယ္ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ဘုရား စသည္စသည္ျဖင့္
ဘြဲ႕နာမအမ်ိဳးအစားစံု လင္လွေပသည္။ တိဗက္ေဒသတြင္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶအမ်ိဳးေပါင္း
(၁၀၈)မ်ိဳးအထိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ
စင္ၾကယ္စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶသာသနာ၊ ဗုဒၶလမ္းညႊန္ျပခဲ့ေသာ သစၥာတရားကို
ထိုးထြင္းသိျမင္ရာ လမ္းစဥ္တို႕ႏွင့္ မည္သို႕မွ်သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေခ်။
ေလာဘရမၼက္ကိုအေျခခံသည့္ မူမမွန္သူတို႕၏လုပ္ရပ္မွ် သာျဖစ္ေပသည္။
ယင္းသို႕ အယူ၀ါဒႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားေဖာင္းပြလာျခင္းမွာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အသိုင္းအ၀န္း၌ အၾကီးအက်ယ္ေတြ ေ၀စရာ၊ အျငင္းပြားစရာ
ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ရာ ဗုဒၶဓမၼ၏အႏွစ္သာရကို ရယူခံစားလိုသူတို႕အဖို႕
သတိတရားျဖင့္ ေရွာင္ရွားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
တင္ျပလိုက္ရေပေတာ့သည္။
Ref: Different Brands of Buddhism by K.Sri Dhammananda.
၀င္းသိန္းဦး
(ျမတ္သတိ၀ါဒီ၊ အမွတ္ - ၃၊ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ)


No comments: