Tuesday, April 17, 2018

ICC ( International Criminal Court) ဆိုတာဘာလဲ

International Criminal Court (ICC) ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုးအသံေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ညံလာတယ္ဆိုေတာ့ ေလ့လာထားတာေလးေတြ တခ်ိဳ႔ကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္...

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ICC ဆိုတာ ဘာလဲ.. ဘယ္လိုေပၚေပါက္လာလဲကို
မိတ္ဆက္တင္ျပထားပါတယ္.. ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ICC မွာ လက္ခံတိုင္ၾကားႏိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ေနတာေတြကို ေရးသြားပါမယ္..
----------------
ICC ( International Criminal Court) ဆိုတာဘာလဲ


ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရကိုယ္တိုင္က
ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ခ်ိဳးေဖာက္ သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳမရွိသည့္အခါ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း စဥ္း စားေတြးေခၚလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားက ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ရန္ အျပစ္ေပးရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း စဥ္းစားလာေစခဲ့သည္။

 ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ပဲ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္၊၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဟစ္တလာေခါင္းေဆာင္ေသာ နာဇီပါတီသည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး(၆)သန္းေ က်ာ္အပါ အဝင္ အျခားလူမ်ားအား လူသားခ်င္း မတရားရက္စက္၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ နာဇီပါတီသည္ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကို က်င့္သံုး၍ ဂ်ဴးမ်ား၊ ဂ်စ္ပစီမ်ား၊ ကိုယ္အဂၤါခ်ဳိ႔တဲ့သူ မ်ား ၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ားကို မ်ဳိးျဖဳတ္သတ္ရန္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအဆင့္တြင္ ထိုသူမ်ားကို သီးသန္႔သတ္မွတ္ထားေသာ ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႔ေနထိုင္ေစ သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေခြၽးတပ္စခန္းမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊြႊႊ႔၍ အလုပ္ေစခိုင္းခဲ့သည္။ တတိယအဆင့္တြင္ အဆိပ္ေငြ႔မ်ားလႊတ္၍ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အၿပီးတြင္ နာဇီ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက အရပ္သားတာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ စုစု ေပါင္း လူအေယာက္ (၂ဝဝ) ေက်ာ္ကိုိ ႏုရင္ဘတ္ၿမိဳ႔တြင္ စစ္ခံုရုံးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ န်ဳရင္ဘတ္ခံုရံုးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက  ဥေရာပတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မွဳ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အျပစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္အထိ စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်ခဲ့သည္၊

အေရွ႔အာရွတြင္လည္း ဂ်ပန္မ်ား၏ဖက္ဆစ္စနစ္ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတိုက်ဳိၿမိဳ႔တြင္ ခံုရုံးတင္စစ္ေဆး အျပစ္ေပးခဲ့သည္။ တိုက်ိဳခံုရံုးတြင္ အေရွ႔ဖ်ားအာရွတြင္ စစ္ရာဇ၀တ္ မွဳ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ သံတမန္မ်ားႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အျပစ္ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အတြင္း စီရင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ရွဳံးသူမ်ား သက္သက္ကိုသာ စီရင္ခဲ့ျပီး စစ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ က်ဴးလြန္သူတဦးကိုမွ အေရးယူ ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေထာက္ျပၾကသည္၊

စစ္အတြင္းက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ခံုရံုးတင္စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ားသာမက အလားတူ လူသားခ်င္း မတရားရက္စက္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္း သတ္ျဖတ္မႈ မ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထြန္းကားေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားက ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏ်ဴးရင္ဘတ္ ေနာက္ပိုင္း “ႏုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားရံုး International Criminal Court – ICC ႏွင့္  ကာကြယ္ရန္ ႏုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ တခု လက္ခံေအာင္ International Criminal Code prohibiting crimes against humanity” ပဲရစ္ျမိဳ႔မွာ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံတရပ္ က်င္းပျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ “လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကုိ ျပစ္မႈတခုခုအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” ကုိ ICC ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက အတည္ျပဳလက္ခံခဲ့ျပီး၊ ယင္းစာခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံ၍ တရားရံုးတခုကို တည္ေထာင္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာရန္အတြက္  ႏုိင္တကာဥပေဒ ေကာ္ မရွင္ International Law Commission – ILC ကုိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက တာဝန္အပ္ႏွင္း ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ - ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ “ႏုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာတရားရံုး၏ Draft Statute for an ICC”  တရပ္ကုိ ေရးဆြဲခဲ့ရာ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားက ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မွဳဆိုင္ရာတရားရံုးဖဲြ႔ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာ ေနခဲ့ သည္။တခ်ိန္ထဲမွာပင္ အစုိးရမ်ားက မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ၊ လက္နက္ ကိုင္စစ္ပဲြမ်ားအတြင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားကို က်ဴးလြန္လာ ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မွဳခံုရံုးအျပင္ တရားဥပေဒရရွိခံစားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားလဲ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအေနႏွင့္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူရန္ နိုင္ငံအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူျဖဴလူမဲခဲြျခားမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ အမွန္တရားေကာ္မရွင္ (Truth Commission)၊ အရင္ ယူဂိုစလားဗီးယား၊ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံတို႔တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို အေရးယူစစ္ေဆးသည့္ အထူး တရားခံုရံုး (ad Hoc Tribunal)၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အေရွ႔တီေမာ၊ ကိုဆိုဗို၊ ဆီယားလီယြန္စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးသည့္ ႏိုင္ငံတကာတရားစီရင္မဳွမ်ားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေသာ အထူးတရားရံုး (Hybrid Court applying International Criminal Law) မ်ားကိုထူေထာင္ၿပီး တရားဥပေဒရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ လႊမ္းၿခံဳေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေခ်။

၁၉၉၁ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဘာစနီးယား၊ ဟာစီဂုိဗီးနားႏွင့္ ခရုိးေအရွား စစ္ပြဲမွာ “လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္”အေပၚ ခ်ိဳးေဖာသည့္ ထင္ရွားေသာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ ယူဂုိစလာဗီးယားႏိုင္ငံ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာရာဇဝတ္ တရားရံုး Ad-hoc Tribunal – ICTY” ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီး တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုတရားရံုးသည္ “သီးသန္႔တရားရံုး Ad-hoc” တခုျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ရဝမ္ဒါႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡထဲမွာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈမ်ားကုိ အေရးယူရန္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွ “ရာဝမ္ဒါႏိုင္ငံ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရားရံုး ICTR” ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့။ ထိုတရားရံုးမွာလဲ “သီးသန္႔ တရားရံုး ad Hoc” တခုျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ထူေထာင္ေပးေသာ တရားရံုးမ်ားသာမကဘဲ လူ႔အခြင့္အရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ၾကိဳတင္ထားဆီးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ရန္ အၿမဲတမ္း တရားရံုးတခုကို ဖြင့္လွစ္ထားရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွွစ္က (အီတလီ) ေရာမၿမိဳ႔တြင္ ကုလသမဂၢမွ ႀကီးမွဴး၍က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဇဝတ္မႈတရားရံုးကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲသည့္ ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၆ဝ) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည္။  (၅)ပတ္ၾကာ အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းခဲ့ျပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၂ဝ)က ထိုစာခ်ဴပ္ကို အတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။

တရုတ္၊ လစ္ဗ်ား၊ အီရတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ(၇) ႏိုင္ငံက ထိုစာခ်ဳပ္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့ ၾကသည္။   ႏိုင္ငံေပါင္း(၂၁) ႏိုင္ငံက ၾကားေန ေနခဲ့သည္။  ထိုစာခ်ဴပ္ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၇) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ ေရာမၿမိဳ႕ကုိ အစြဲျပဳ၍ ေရာမစာခ်ဳပ္ဟု လည္း ေခၚေဝၚသည္။ စာခ်ဳပ္အရ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မွဳ တရားရုံးကို ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္း(၆ဝ) က အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း (၆၆)ႏိုင္ငံက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တရားရုံးကိုစတင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ သည္။  တရားရုံးကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သည္ဟိတ္ၿမိဳ႔ တြင္ ရုံးစိုက္ထားပါသည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၂၃) ႏိုင္ငံရွိလာသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံ (၃၃) ႏိုင္ငံ၊ အာရွ ပိစိဖိတ္ (၁၉) ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႔ဥပေရာ (၁ ၈) ႏိုင္ငံ ၊လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာေယဘီယံ (၂၈) ႏိုင္ငံႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ (၂၅) ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ ရြန္းစာခ်ဳပ္ (Rome Status) ကို အဖဲြ႔၀င္အျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းမရွိေသးပါ။

ဆရာေအာင္မ်ိဳးမင္း (Equality Myanmar) 

No comments: