Monday, September 28, 2009

Can Food Always Buy your Health? (2)

Food Additives and Food Safety
အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ အစားအစာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။


Food Additives အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းမ်ားဆိုသည္မွာ အစားအစာထဲတြင္ အဓိကပါ၀င္မႈအျဖစ္မဟုတ္ဘဲ အစားအစာအျဖစ္သာမန္အားျဖင့္ အသံုးျပဳေလ့မရွိဘဲ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ နည္းပညာပိုင္းအရ ထပ္ျဖည့္ ေပးရေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုဆိုလိုသည္။

အစားအေသာက္ထပ္ျဖည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုဘာေၾကာင့္သံုးစြဲရသနည္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

အစားအေသာက္ ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္၏ အစားအစာေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခန္း က႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
၄င္းပစၥည္းမ်ားသည္ တိုးတက္မ်ားျပားလ်က္ရွိေသာ ျမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားအတြက္ေဘးကင္းျပီး အရသာရွိသည့္ အစား အစာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ႏွစ္သက္စြာ စားေသာက္ႏိုင္ရန္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္ေစ်း၀ယ္သည့္အခါ စီစဥ္ခင္းက်င္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
အိမ္မွာပင္ျပဳလုပ္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ အစားအေသာက္ထပ္ျဖည့္ပစၥည္းမ်ားမပါဘဲျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကိုအသံုးျပဳရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ အေရအတြက္မ်ားျပားစြာ ထုတ္လုပ္ရျခင္း၊ တာရွည္ခံေအာင္ အခ်ိဳ႕ဆိုရင္ႏွစ္နဲ႕ခ်ီ၍ခံေအာင္ ျပင္ဆင္ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
အစားအေသာက္ထပ္ျဖည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၂၃မ်ိဳးခန္႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပမာ – ပြေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ေဆး၊ အေရာင္ဆိုးသည့္ေဆး၊ တာရွည္ခံေအာင္ထည့္သည့္ပစၥည္း၊ အခ်ိဳအတု၊ ထူပ်စ္လာေအာင္လုပ္ေပးသည့္ ပစၥည္းစသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေၾကာင္းသိရသည္။
အစားအစာမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ပံုကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လူကိုအႏၲရာယ္ေပးေစႏိုင္ေသာ အစားအစာ Hazards of Food မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစားအစာမ်ားေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးစစ္ေဆးေရးဌာန Food and Drug Administration (FDA) အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ပို၍ေကာင္းေသာ၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ပို၍ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ား သာမက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ အစားအေသာက္ကိုင္တြယ္ ျပင္ဆင္ေပးသူမ်ားအျပင္ စားသံုးသူမ်ားကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

Ref: ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန ရဲ႕ Food Additives and Food Safety တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မွ

Contaminants in Food
အစားအစာမ်ားတြင္ တြယ္ကပ္ေနေသာ အညစ္အေၾကးမ်ား Contaminants in Food ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာမႈမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။

အစားအစာမ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔အျပင္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အဏုဇီ၀ပိုးမႊားမ်ားပါရွိေနျခင္းကို Food Contamination ဟုေခၚသည္။

ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါရွိမႈေၾကာင့္ စားသံုးသူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျခင္းသည္ အဆိုပါ ဓာတုပစၥည္းအား နည္းနည္းစီျဖင့္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ထိေတြ႕မႈျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ဥပမာ-ကင္ဆာေရာဂါ)
ညိတြယ္ကပ္ေနေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ ၄င္းအစားအစာကို အပူေပးလိုက္ေသာ္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဖယ္ရွားသြားျခင္းမျပဳပါ။(ဤအခ်က္သည္ အဏုဇီ၀ပိုးမႊားအမ်ားစုႏွင့္ မတူညီသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။)စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသည့္ေနရာမွ စားမည့္သူ၏ ပါးစပ္ထဲအထိေရာက္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္သန္းလာစဥ္တြင္ ကပ္ညိတြယ္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ပါလာႏိုင္သည္။ အစားအစာမ်ားကို စုေဆာင္းရယူျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ သိုေလွာင္သိမ္း ဆည္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ စီမံျပဳျပင္ျခင္း၊ တည္ခင္းေကြၽးေမြးျခင္း စသည့္အဆင့္ဆင့္တြင္ ညိတြယ္ႏိုင္သည္။

ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာရွိေသာ ေန႔စဥ္စားသံုးမႈ Acceptable Daily Intake (ADI)ႏွင့္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ပမာဏပါ၀င္မႈသည္ အစားအစာတစ္ခုခ်င္းအေပၚတြင္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္ေသာ Non Observed Adversed Effect Level (NOAEL) ကို တိရစၦာန္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ျပီးမွ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။

အစားအစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားမွာ (၁) ထပ္ျဖည့္အစားအစာမ်ား (Additives) ျဖစ္သည္။ တမင္ရည္ရြယ္ ၍ ထည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ (က) တာရွည္ခံေအာင္ထည့္ရ ေသာပစၥည္း၊ (ခ) အေရာင္၊ (ဂ) ခ်ိဳေအာင္ထည့္ျခင္း (အဟာရဓာတ္ တန္ဖိုးမရွိ)၊ (ဃ) တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း(Curing)တို႔အတြက္ additivesမ်ားကိုသံုးရသည္။ (၂) တားျမစ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ (၃) ကပ္ညိတြယ္ေသာပစၥည္းမ်ား(ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္) တို႔ျဖစ္သည္။
ထိုပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ (က) ေဆး၀ါးမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား (Drug Residues) ၊ (ခ) ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္မ်ား (Pesticide Residues) ၊ (ဂ) အဆိပ္မ်ား(ဥပမာ-အက္ဖလာေတာက္ဆင္ Aflatoxinမ်ား) စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစားအစာမ်ားတြင္ ကပ္ညိတြယ္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕မွာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား သံုးစြဲျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ အဆိပ္ျဖစ္ေစေသာ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ သံုးရန္၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေသခ်ာစြာစြန္႔ပစ္ရန္၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဆးမ်ားသံုးျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ ထုပ္ပိုးမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ စားသံုးသူမ်ား၏ အသိတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ကပ္ညိတြယ္ေသာပစၥည္းမ်ား စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးေၾကာျခင္းအေၾကာင္းကို လည္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ Garbage Enzemy ကိုအသံုးျပဳ၍ ေဆးေၾကာပံုအေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းအင္ဇိုင္းျပဳလုပ္နည္းအေၾကာင္း မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

Ref: ေဒါက္တာစံေအး၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ရဲ႕ Contaminants in Food ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မွ

No comments: