Sunday, November 18, 2018

အေသးစား၊ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား(SMES)၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္အနာဂတ္အလားအလာSMEs အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) သည္ သဗၺရနံေပါင္းေသာင္းေျပာင္းေတြ လာေရာေႏွာေပါင္းစည္းေနေသာ အစုတစ္ခုျဖစ္သည္။ SME မ်ားကို ေက်းရြာေဈးကြက္အတြက္ လယ္ယာသုံး ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ လက္မွုပညာလုပ္ငန္းကေလး၊ ေက်းရြာလမ္းဆုံလမ္းခြမွ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ငယ္၊ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕မွ အင္တာနက္ကေဖး စသည္ မွသည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားေဈးကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေနေသာ ေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ အင္ဂ်င္နီယာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေဆာ့လ္ဝဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားရွိ နိုင္ငံစုံကားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ အလတ္စားကားအစိတ္အပိုင္း ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအထိရွိသည့္ စီးပြားေရးလွုပ္ရွားမွု အခင္းအက်င္းက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ မျမင္ခ်င္အဆုံး ေတြ႕ ျမင္နိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပ၊ ေက်းလက္၊ ေဒသခံ၊ နိုင္ငံတြင္းႏွင့္နိုင္ငံတကာ စေသာ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားသည့္ ေဈးကြက္မ်ားအတြင္း SME လုပ္ငန္းမ်ားက လည္ပတ္ေနၾကသည္။ မတူကြဲျပားသည့္ အတတ္ပညာ၊ ကၽြမ္း က်င္မွု၊ အရင္းအႏွီး၊ ေခတ္မီဆန္းသစ္မွုႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းတို႔မွာ တရားဝင္ပုံစံက် စီးပြားေရးခြင္ထဲတြင္ ရွိခ်င္ရွိမည္။ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္နည္းလမ္းမက် စီးပြားေရးခြင္ထဲတြင္ ေရာက္ခ်င္လည္း ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။

စင္စစ္ SMEs ဆိုသည့္ စကားလုံးေဝါဟာရကိုယ္၌ ကပင္လၽွင္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္နံ တစ္လ်ားကို သိမ္းၾကဳံးလႊမ္းျခဳံထားသည္။ SMEs အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တစ္နိုင္ငံႏွင့္တစ္နိုင္ငံ ကြဲျပား သည္။ ယင္းသို႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ စာရင္းဇယားအေျခခံေသာ လူဦးေရ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းရ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတို႔အေပၚတြင္ အေျချပဳ ထားတတ္ၾကသည္။ ဥပမာဆိုရလၽွင္ အီဂ်စ္နိုင္ငံက လုပ္သားဦးေရ ၅ ေယာက္ထက္ပို၍ ၅၀ ထက္နည္းလၽွင္ SME ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံကမူ လုပ္သားဦးေရ ၁၀ ႏွင့္ ၃၀ဝ ၾကားရွိလၽွင္ SMEs ဟု သေဘာထားသည္။ ဥေရာပတြင္ လုပ္သားဦးေရ ၂၅၀ ထက္နည္းလၽွင္ SMEs ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကမူ လုပ္သားဦးေရ ၅၀ဝ ထက္ နည္းလၽွင္ SMEs ဟု သေဘာထားသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ Inter-American Development က လုပ္သားဦးေရ အမ်ားဆုံး ၁၀ဝ ႏွင့္ ဝင္ေငြေဒၚလာ ၃ သန္းထက္နည္းလၽွင္ SMEs ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကမူ လုပ္သားဦးေရအမ်ားဆုံး ၃၀ဝ ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ သန္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၁၅ သန္းရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို SMEs အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေယဘုယ်လမ္းညႊန္ခ်က္ခ်ေပးသည္။

SMEs ၏ အေရးပါအရာေရာက္မွု

SME မ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားစီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳး မွုႏွင့္သာတူညီမၽွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုး တက္မွုကို ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ အထင္ကရအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ မၾကာေသးမီ ေလ့လာမွုမ်ားကလည္း နိုင္ငံတစ္ခု၏စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမွုမွာ SME မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ျပသေန သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ SME က႑အရြယ္အစား အထိုက္အေလ်ာက္ ႀကီးမားမွုႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမွု တို႔အၾကား ခိုင္မာသည့္ အျပဳသေဘာဆက္ႏြယ္မွုတစ္ခုရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဝင္ေငြျမင့္နိုင္ငံမ်ားရွိ တရားဝင္ပုံစံက် SME မ်ား၏ ထည့္ဝင္မွုမွာ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါးမ်ားျပားေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတူ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးနိုင္မွုအဆက္ဆက္၏ အမ်ားစုမွာ SME က႑ဖြံ့ၿဖိဳးမွုမွသာ ေပၚလြင္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

SME မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ စီးပြားေရးမ်ား အားလုံးေလာက္အတြက္ အေရးပါသည္မွန္ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍အေရးပါလွသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိ အဓိက အလုပ္ အကိုင္ႏွင့္ ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမွုေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္ေရး၊ ကမၻာလုံးစီးပြားေရးထဲတြင္ ပါဝင္ ေပါင္းစည္း၍ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံအဆင့္ တက္လွမ္းနိုင္ေရး စိန္ေခၚမွုမ်ားအတြက္ ပို၍အေရးပါသည္။ SME မ်ားက ထုတ္လုပ္မွုပမာဏကို ျဖည့္ဆည္းေပး၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖန္တီးေပး သည္။ SME မ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏အခန္းက႑မွာ အနာဂတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအတြက္ ပ်ိဳးခင္းတစ္ခင္းျဖစ္ေပသည္။ အငယ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္ၿပီး စုေဆာင္းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုကို ေပါင္းစည္းေပးရန္ တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ထို႔ျပင္ နည္းပညာဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း ေမြးဖြားေပးေပသည္။

SME မ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာ

မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာႀကီးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွိ တူ႐ူခ်က္မ်ားအရ SME တို႔၏ အနာဂတ္အခန္း က႑မွာ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အနည္းဆုံးတာတိုႏွင့္ တာလတ္ကာလအတြင္း ထုတ္လုပ္ေလ်ာ့ပါးသြားဖြယ္ ရာ မရွိေခ်။ အလုပ္အကိုင္ေဝစုတိုးပြားလာျခင္း၊ သတင္းနည္းပညာေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ႏွိုင္းယွဥ္ခ်က္အရ ၿပိဳင္ဆိုင္နိုင္မွုျမင့္မားလာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မွုထက္ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္း မ်ား၏အခန္းက႑ ျမင့္မားလာျခင္းတို႔၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ နည္းပညာတိုးတက္မွုတြင္ ေသးငယ္ေသာ အငယ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏အခန္းက႑ ႀကီးမားလာျခင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအဆင့္ႏွင့္ ဒုတိယအဆင့္ ပညာေရးမ်ားၿပီးေျမာက္သည့္ လူဦးေရေဝစုႀကီးႀကီးမားမား တိုးပြားလာသျဖင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ ပါရမီရွင္မ်ား မ်ားျပားလာျခင္းတို႔မွာ SME တို႔၏ အနာဂတ္အလားအလာကို အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ အရာ မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာ့ SME မ်ား၏ အာဆီယံႏွင့္အေရွ႕အာရွေဒသတြင္း စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ေပါင္းစည္းမွု

ျမန္မာ့စီးပြားေရးစနစ္သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ စီမံကိန္းစီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔တေစ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ အတိတ္ကို ေနာက္ခ်န္ထားေသာ အေျပာ က်ယ္ေသာ နိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအကူးအေျပာင္းတစ္ရပ္အလယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား(အထူးသျဖင့္) SME မ်ားအတြက္ နိုင္ငံစီးပြားတံခါးပြင့္လာမွုႏွင့္အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္ အဝန္း (AEC)မွတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမွုတို႔က အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမွုႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ယူေဆာင္ လာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ျမန္မာ၏ အာဆီယံႏွင့္အေရွ႕အာရွအတြင္း စီးပြားေရးထိေတြ႕ ဆက္ဆံမွုမွတစ္ဆင့္ ပို႔ကုန္ႏွင့္သြင္းကုန္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ျမင့္မားေသာတိုးတက္မွုႏွုန္းကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး နိုင္ငံ တကာစီးပြားေရးအတြင္းသို႔ တက္တက္ႂကြႂကြက ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္လာမွုကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဆီယံမွာ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ေဈးကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ ၄၃ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔မွာ အျခားအာဆီယံနိုင္ငံမ်ားသို႔ ဦးတည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံအားလုံးၾကားတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆုံးေဝစုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ျမန္မာအေနျဖင့္ အျခားအာဆီယံနိုင္ငံမ်ားထံမွ သြင္းကုန္အားလုံး၏ ၄၁ ရာခိုင္ႏွုန္းခန္႔ကိုလည္း တင္သြင္းရယူခဲ့ရာ အာဆီယံ အတြင္း တတိယအျမင့္ဆုံးသြင္းကုန္ေဝစုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အၾကား အာဆီယံ နိုင္ငံစခန္းထဲတြင္ ျမန္မာက ဒုတိယအျမန္ဆုံးတိုးတက္မွုကို မွတ္တမ္းျပဳနိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပို႔ကုန္ဘက္တြင္မူ ျမန္မာ၏အာဆီယံႏွင့္ကုန္သြယ္မွုမၽွေျခမွာ အျမတ္အစြန္း မရနိုင္ခဲ့ေခ်။ စင္စစ္တြင္ ျမန္မာ၏စုစုေပါင္းအာဆီယံအတြင္း ပို႔ကုန္ေဝစုမွာ ၁ ရာခိုင္ႏွုန္းမၽွသာရွိရာ အလြန္ ေသးငယ္သည့္ပမာဏျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းႏွုန္းအရ ၾကည့္လၽွင္လည္း ျမန္မာ၏အာဆီယံႏွင့္ကုန္သြယ္မွုပမာဏမွာ လြန္စြာနိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာ၏ အာဆီယံ အေရွ႕အာရွတို႔ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုကို စိတ္ျဖစ္ေလ့လာရာတြင္ အာဆီယံပို႔ကုန္မ်ားမွာ ထိုင္းနိုင္ငံအေပၚတြင္သာ အလြန္အကၽြံဗဟိုျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ ျမန္မာ၏ အာဆီယံပို႔ကုန္ ၉၀ ရာခိုင္ ႏွုန္းနီးပါးမွာ ထိုင္းသို႔သာျဖစ္ၿပီး စက္မွုထုတ္ကုန္အေနျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ သယံဇာတအေျချပဳ ထုတ္ ကုန္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာ၏အာဆီယံသြင္းကုန္မ်ားမွာ ျပဳျပင္စီမံထုတ္လုပ္ထား ေသာ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ စက္မွုထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္စင္ကာပူတို႔ထံမွ ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု (FDI) ဘက္မွ ၾကည့္လၽွင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံနိုင္ငံအားလုံး အနက္ ျမန္မာက အာဆီယံအတြင္းတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု၏ အျမင့္ဆုံးေဝစုျဖစ္သည့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ရရွိခဲ့ သည္။ သို႔တေစ ထိုေဝစုမွာ တစ္သမတ္တည္းမဟုတ္ဘဲ အတက္အက်အႏွုတ္အသိမ္းမ်ားလြန္းလွေလရာ ျမန္မာ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ အျခားနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမွုကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွား ေနေပသည္။

ျမန္မာ့ SME  မ်ား၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္စိန္ေခၚမွုမ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၅ ျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒအရ SME မ်ားကို  အလုပ္သမားဦးေရ၊ အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊ ျမႇုပ္ႏွံအရင္းအႏွီး သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြတို႔အေပၚ အေျချပဳကာ အတန္း အစားခြဲျခားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ SMEs ဥပေဒႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္လၽွင္ လုပ္အားကဲလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံးအလုပ္ သမားအေရအတြက္ကို တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး အရင္း အႏွီးႏွင့္ဝင္ေငြတန္ဖိုးမ်ားကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ (SMEs ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒ၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျပဇယားကို စာမ်က္ႏွာ ၆ တြင္ ေလ့လာ နိုင္သည္။)

ျမန္မာ့ SME  မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒႏွင့္ မတူညီစြာပင္ နိုင္ငံတကာ SME မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္မူ အငယ္စား (Micro)  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေဘာလကၡဏာကို သီးျခားအထူးျပဳ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ SME  ဌာနက အငယ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  အလုပ္သမားဦးေရ ၁ ဦးမွ ၉ ဦးအထိ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္သမားဦးေရ ၁၀ ဦးမွ  ၄၉ ဦးအထိ၊ အလတ္အစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလုပ္သမားဦးေရ ၅၀ မွ ၂၉၉ ဦးအထိ သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို အလုပ္သမားဦးေရ ၃၀ဝ အထက္ဟု သတ္မွတ္ေပးထား သည္။ ထိုသို႔တစ္နိုင္ငံႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ SME အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ပုံခ်င္း မတူညီၾကေသာ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ SME အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ဘုံတူညီခ်က္မွာ အလုပ္သမားအေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ SME တစ္ခု ဟုတ္၊ မဟုတ္ ညႊန္ျပေသာ အရိုးရွင္းဆုံးအညႊန္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားၾကျခင္းပင္။

လုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း

SME  ဥပေဒအရ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုရွိသည့္ SME အားလုံးမွတ္ပုံတင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္ အလွန္အေနျဖင့္ နစ္နာမွုမ်ားကို တင္ျပနိုင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းအသိပညာႏွင့္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ဆည္းပူးနိုင္ ျခင္း၊ ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားခြင့္ရျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥမွာ အစိုးရဌာနမ်ားၾကား တာဝန္ခြဲေဝမွုရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပတ္ျပတ္ သားသားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ရိုးရွင္းေျဖာင့္တန္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ SME အျဖစ္သတ္မွတ္မွုခံယူ မည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုထံ မွတ္ပုံတင္ျခင္းျပဳလုပ္နိုင္သည္ဟု သိရသည္။

၁။        ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန             (DICA)

၂။        အေသးစားစက္မွုလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန(SSID)

၃။        စက္မွုလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဒါရိုက္တာအဖြဲ႕(DISI)

သို႔ဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ စက္မွုလုပ္ငန္း မ်ားမွတ္ပုံတင္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာ႐ုံးမ်ားမွာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားစစ္ေဆးေရးပါမစ္၊ ဘြိဳင္လာအိုး ထုတ္လုပ္ေရးလက္မွတ္၊ သစ္ခြဲစက္လိုင္စင္၊ ထုတ္လုပ္မွု နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္တစ္ခုခုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္လႊာတင္ကာ မွတ္ပုံတင္လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရသည္။ ေလၽွာက္ထားသူ၏လုပ္ငန္းခြင္ကို ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးၿပီး ေနာက္တြင္မူ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံမွုႏွင့္  အတူ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ခံအရာရွိက မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားမွုအား ခြင့္ျပဳနိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ပစ္နိုင္သည္။ မွတ္ပုံတင္ေလၽွာက္ထားသူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အဖိုးအခေပးၿပီး မွတ္ပုံ တင္လက္မွတ္ကို ရယူၾကရသည္။ ထိုသို႔အစမွ အဆုံးတိုင္ ရွုပ္ေထြးေပြလီသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ သာ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္တစ္ခုကိုရၾကၿပီး တစ္ဖန္ SME  ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားမည္ဆိုပါက ေခ်းေငြရရွိရန္ ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ရန္ လိုေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရျပန္သည္။ ဥပမာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမွု ဦးစီးဌာန (DICA)  ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ SME ေခ်းေငြ ရရွိနိုင္ရန္ စက္မွုလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ႏွင့္မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္လိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြ

SME မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြရနိုင္စရာရင္း ျမစ္မ်ားတြင္ အေရးအပါဆုံးရင္းျမစ္မွာ ကိုယ္ပိုင္ အရင္းအႏွီးသာျဖစ္သည္။ ဘဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားတရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခ်းေငြမ်ားရရွိရန္မွာ ဆယ္ ေရးတစ္ေရး ကိုးေရးတစ္ရာ ဆိုသလိုျဖစ္ေနသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္ေဆြမ်ိဳးသား ခ်င္းမ်ားထံမွ တရားဝင္နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ေသာ ေခ်းေငြမ်ားမွာလည္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံေငြရနိုင္စရာ ရင္းျမစ္ မ်ားထဲတြင္ အေရးပါအရာေရာက္လွသည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္ ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမွာလည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အားကိုးေလာက္သည့္ အေနအထားမရွိေသးေပ။

ေခ်းေငြ

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဘဏ္ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အရင္းအႏွီး အတြက္ ေခ်းေငြေလၽွာက္ထားခဲ့ၾကေသာ SME  မ်ားမွာ ၈.၂ ရာခိုင္ႏွုန္းသာရွိခဲ့ၿပီး ဤအထဲမွ ၂၆.၅ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ျပႆနာတက္ခဲ့ၾကရသည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ DENMARK တို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ Myanmar Micro, Small & Medium Enterprise Survey 2017 အရ သိရသည္။ ဤသို႔ ေခ်းေငြရယူနိုင္မွု အလြန္နိမ့္က်ေန ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ေငြေပၚလြယ္မွုအခက္အခဲ ႏွင့္ ေငြရရာရေၾကာင္း အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစစ္တမ္းက ဆိုသည္။

SME မ်ားသည္ နိုင္ငံစီးပြားေရး၏ အဓိကအသက္ ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို အားေပး ကူညီျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းျမင့္မားေစရန္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္ေရရွည္စီးပြား ေရး ခိုင္မာေစရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ SME  ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးမူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ SME မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ရည္မွန္းၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း တစ္ႏွစ္လၽွင္အတိုးႏွုန္း ၈.၅ ရာႏွုန္းျဖင့္ SME ေခ်းေငြ က်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံကို SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

အလားတူ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကလည္း SME ေခ်း ေငြမ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ထုတ္ေခ်းမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ(JICA) က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ SME  မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရွုပ္ေထြးၾကန္႔ၾကာမွုမ်ား မ်ားျပားလွသျဖင့္ အမွန္ တကယ္ေခ်းေငြလိုအပ္ေသာ SME မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူမရနိုင္ၾကေခ်။ ေခ်းေငြရသြားၾကသူအမ်ားစုမွာ SME နာမည္ခံစီးပြားေရးသမားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း SME လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ SME  မ်ားအတြက္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးထက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး အတြက္ပင္ ေငြအရင္းအႏွီးမည္သို႔ရွာမည္၊ မည္သည့္ ေနရာက ရနိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ အဓိကစိန္ေခၚမွု တစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ Doing Business စစ္တမ္းတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြရရွိေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ထိုစစ္တမ္းတြင္ ေခ်းေငြရရွိမွု အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္ ၁၈၅ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အဆင့္မွာ ၁၇၅ တြင္ ရွိၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအနက္ အနိမ့္ဆုံး လည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အျခားနည္းလမ္းမ်ား

ထိုကဲ့သို႔ အရင္းအႏွီးအတြက္ ဘဏ္ေခ်းေငြရယူ ေရးခက္ခဲလၽွင္ SME  မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္း မ်ားရွိပါသေလာ။ ရွိေတာ့ရွိသည္၊ မေရရာဟု ဆိုရေပ မည္။ တစ္နည္းမွာ Crowdfunding ဟုဆိုေသာ နည္း လမ္းျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာေငြ အရင္းအႏွီးကို လူအမ်ား၏ ရင္းႏွီးထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ျဖည့္ ဆည္းျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို Crowdfunding ကို ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားက လက္ခံခြင့္ျပဳထား ျခင္း မရွိ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္လည္း ေပးမထားေခ်။

ထို Crowdfunding ကို မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားကမွ  နိုင္ငံတကာတြင္ စတင္ခြင့္ျပဳလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း၌ မေလးရွားနိုင္ငံက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ မေလးရွားေနာက္တြင္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ကလည္း Crowdfunding  ကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေရး အစီအမံ မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ကာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူအကာအကြယ္ေပးေရးအစီ အမံမ်ားမရွိသည့္အတြက္ျပည္တြင္းတြင္ Crowdfunding ကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳမထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက်ေတာ့ နိုင္ငံျခားက လာလိမ္တာ ေတြလည္း ရွိတယ္။ ေငြလိမ္ေျပးတာေတြလည္းရွိေတာ့ ဒါေတြကို လိုက္ၾကပ္မတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမွန္အကန္လုပ္တဲ့သူေတြပါ လုပ္ရကိုင္ရ ခက္လာတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုဆိုင္ရာ အႀကံေပးလုပ္ငန္း Hamsahub ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္မွုဒါရိုက္တာ ဦးသုတေအာင္က ေျပာသည္။

“ဒီမွာက ကုမၸဏီဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမထားသလို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ဥပေဒအရလည္း လုပ္လို႔ မရဘူး။ အမ်ားျပည္သူကို ခုလိုရွယ္ယာေခၚလို႔မရဘူး။ အမ်ားျပည္သူဆီက ေငြကိုယူမယ္ဆိုရင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီးလုပ္မွရမယ္”ဟု ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းမွ အႀကီးတန္းအမွုေဆာင္မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္  ထြန္းက ဆိုသည္။

Crowdfunding ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလတို(ဥပမာ-သုံးလ၊ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ စသျဖင့္) အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို အမ်ားျပည္သူက ထည့္ဝင္ရၿပီး ထိုထည့္ဝင္ရင္းႏွီးေငြအတြက္ ႏွုန္းေသသတ္မွတ္ထားေသာအတိုးကို လစဥ္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ကာလျပည့္ခ်ိန္တြင္အတိုးႏွင့္အရင္းေပါင္း၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို Crowdfunding ျဖင့္ ရင္းႏွီးေငြထည့္ဝင္ရာတြင္ ရရွိေသာ အတိုးႏွုန္းမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ေငြစုဘဏ္အတိုးႏွုန္းထက္သာလြန္ ေနရာ လူအမ်ားအျပားက စိတ္ဝင္တစားရွိၾကသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမွ ေပးသည့္အတိုးႏွုန္းမွာ သင့္တင့္သည့္ အတိုးႏွုန္းျဖစ္ေသာ္လည္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အစုစပ္ လုပ္ငန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္း အမ်ားစုမွာ အတိုးႏွုန္း ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏွုန္း အထိေပးကာ ရင္းႏွီးေငြမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

ေငြလက္ခံၿပီး အတိုးႏွုန္းတစ္ရပ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ဗဟိုဘဏ္မွခြင့္ျပဳထားေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လုပ္ကိုင္ပါက ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေ႒းခၽြန္က ေျပာသည္။ “ရွယ္ယာလို႔ေျပာ ရင္လည္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ရမယ္။ SECM  ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ရွယ္ယာေရာင္းခြင့္ရ ထားတဲ့ ကုမၸဏီပဲ ျဖစ္ရမယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

လတ္တေလာတြင္ စာရင္းဝင္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ ေလးခုႏွင့္ SECM  ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔  ရွယ္ယာေရာင္းခ်ခြင့္ရထားေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွစ္ခု သာရွိေသးသည္ဟု သိရသည္။ စေတာ့ေဈးကြက္မရွိ ေသးခ်ိန္တြင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္ျဖင့္ ေငြအရင္းအႏွီး ရွာေဖြနိုင္ေသာ္လည္း စေတာ့ေဈးကြက္အရင္းအႏွီးေဈး ကြက္မ်ားရွိလာခ်ိန္တြင္ ထိုေဈးကြက္တြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ေငြအရင္းအႏွီးရွာျခင္းသည္သာ တရားဝင္လမ္း ေၾကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအႀကံေပး ဦးရဲမင္းဦးကလည္း ေထာက္ျပသည္။

သို႔တေစလက္ရွိျပည္တြင္း စေတာ့ေဈးကြက္အေျခအေနမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔က်ဆင္းေနၿပီး လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားမွုေလ်ာ့က်လာကာ အေရာင္းအဝယ္ပါးသည္ ထက္ပါးေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ သာမန္ SME လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို မဆိုထားႏွင့္ အႀကီး စားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားပင္ ေငြအရင္းအႏွီးရွာေဖြရန္ စေတာ့ ေဈးကြက္အတြင္း မဝင္လိုေခ်။

SME  မ်ားအား ဘဏ္မ်ားက ေငြေခ်းေပးမွုမ်ား ရွိေနၿပီဆိုေသာ္လည္း ထိုပမာဏမွာ ျပည္တြင္းရွိ SME  အေရအတြက္ကို မည္သို႔မၽွ မကာမိေခ်။ တကယ္တမ္း  ေထာက္ပံ့နိုင္ဖို႔ဆိုလၽွင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္က ပါဝင္မွသာ  SME  အားလုံး အေထာက္အပံ့ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ မည္ သို႔ပင္ဆိုေစ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူး သျဖင့္ SME  မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမွု ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရးပုစၧာကို တြက္ ထုတ္ေနသည္မွာ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ ယခုလက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တိုင္ ၾကန္႔ၾကာေနေပၿပီ။ တိုင္းျပည္စီးပြားတိုးတက္ေရးသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အေပၚမူတည္ေၾကာင္း နိုင္ငံထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူမွသည္ ေအာက္ဆုံးတာဝန္ရွိသူအထိ ေျပာၾကသည္။ မေျပာလၽွင္ လည္းမျဖစ္။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၉ ရာႏွုန္းသည္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ ပါေလာ။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၃၀၅၃၈ ခုႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၄၇၁ ခုတို႔ မွတ္ပုံတင္ထား ၾကေၾကာင္း SME ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ဝက္ဘ္ ဆိုက္၏ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SME  စုစုေပါင္း၏ ၆၈.၂၈ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ အေသးစားျဖစ္ၿပီး ၁၈.၉၃ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ အလတ္စားျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏အဆိုအရမူ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မွတ္ပုံတင္ထားသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၀çဝ၀ဝ ေက်ာ္အနက္ ၉၈ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ SME  မ်ားျဖစ္ၿပီး အလုပ္ အကိုင္က႑တြင္ လုပ္သားဦးေရ ၂၁.၉ သန္းရွိ သည့္အနက္ ၈၃ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ မွတ္ပုံတင္မထားေသာ SME မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

SME  မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အစိုးရအေထာက္အပံ့

အစိုးရအေနျဖင့္ SME လုပ္ငန္းရွင္အသစ္မ်ားေပၚ ေပါက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔  ရွိၿပီးသား SME မ်ားအား နည္းလမ္းတက်ျဖစ္ေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ SME  မ်ားတြင္ တရားဝင္နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ေသာ (Informal) SME မ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး ယင္းတို႔မွာ စီးပြားေရးပုံစံက် မဟုတ္သည့္ ရိုးရာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ စခန္းသြားေန ၾကကာ ရိုးရာပုံစံျဖင့္သာ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ရိုးရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွုပုံစံမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳေနေလရာ ဘဏ္မ်ားမွ တရားဝင္ေခ်းေငြရရန္ခက္ခဲေနသည္။ ထို နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ေသာ SME မ်ားအား နည္းလမ္း တက်ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရက ထိန္းမတ္ေပးျခင္း၊ နိုင္ငံ တကာေဈးကြက္သို႔ ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားထိုးေဖာက္ နိုင္ေအာင္အကူအညီေပးျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ၂၀၁၈ တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း(AEC)သေဘာတူညီခ်က္အရ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားၾကား အခြန္ကင္းလြတ္ကုန္သြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ရလာလၽွင္ ျပည္တြင္း SME  မ်ားအတြက္ မိမိနိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ သူမ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ ျပည့္စုံေသာ ပံ့ပိုးမွုမေပးနိုင္ေသးေသာ္လည္း တတ္နိုင္သ၍ ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏အဆိုအရ သိရသည္။

သို႔တေစ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ထြက္ေပၚ လာေသာ အသံမ်ားကို နားစြင့္ၾကည့္မည္ဆိုပါက အစိုးရပိုင္း၏ အေထာက္အပံ့ျပဳမွုမွာ အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႕ ကြာဟခ်က္မ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေနေျပာၾကားေပးရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပး ခဲ့ေသာ SME  မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဥပေဒရွိၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း အခိုင္အမာနည္းဥပေဒႏွင့္ လိုအပ္သလို ျပ႒ာန္း ေပးရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား မျပည့္စုံေသးသျဖင့္ တကယ့္ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ SME  မ်ားမွာ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ အေစာင့္အေရွာက္ကို မရနိုင္ေသးေၾကာင္း ယင္းတို႔က  ဆိုသည္။

” SME ေတြအတြက္ကို စနစ္တက်ထိထိေရာက္ ေရာက္ပံ့ပိုးကူညီေပးနိုင္မည့္ ဥပေဒေတြ ေပၚလာေစခ်င္ တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရွိတယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ သိပ္ ၿပီးထိေရာက္မွုမရွိတာေတြ၊ အကာအကြယ္မျဖစ္တာေတြ၊  SME  ေတြ ကိုယ္တိုင္သိပ္မသိၾကေသးတာေတြရွိေနတယ္” ဟု Le Conqueror တံဆိပ္အဝတ္အထည္မ်ား ထုတ္ လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသူ လင္းကိုကိုက Info Digest ဂ်ာနယ္ သို႔ ေျပာသည္။

“အခုမွ တည္ေထာင္ကာစလုပ္ငန္းေတြ၊ အေသး စားနဲ႔အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာကူညီကာကြယ္ေပး သင့္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အာရွရဲ့အင္အားႀကီးနိုင္ငံ ျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယဆိုရင္ SME  ဘိုးေအနိုင္ငံလိုျဖစ္ေနၿပီ။  SME  လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ထိခိုက္မခံဘူး။ မိုက္ခရိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ အႀကီးစားလုပ္ငန္းေတြ ကုမၸဏီေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အျမဲတမ္းကာကြယ္ထားတယ္။ တိက်တဲ့ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒေတြ ဥပေဒေတြနဲ႔ေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က ဒီကရလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသိတယ္။ အဲဒီေတာ့ SME  ေတြအတြက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ Reform  ျပန္လုပ္ေနတယ္။ ေျပာရရင္ အိႏၵိယကေတာ့ SME သာလၽွင္ တိုင္းျပည္ရဲ့ဝင္ေငြကို ရွာေပးနိုင္တယ္ လို႔ အတိအလင္းေၾကညာၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ သမၼတေတြ ကိုယ္တိုင္က SME  လုပ္ငန္းေတြကို အျပည့္ အဝကာကြယ္ေပးထားတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

လူသာလင္း

Reference:

(1) 2nd OECD CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR SMALL AND
   MEDIUM- SIZED ENTERPRISES (SMEs), Istanbul, Turkey, 3-5 June, 2007.

(2) Comperative analysis of development of SME in developed and developing countries, Uiral    M.Panya.

(3) SME Policy Index, ASEAN 2018, Boosting Competiveness and Indusive Growth.

(4)Myanmar SMEs’ Participation in ASEAN Regional Economic Integration by Thomas
   Bernhardt, S Kanay De and Giles Dicken son    Jones, August 2016.

(5) Myanmar Micro, Small Medium Enterprises Survey, 2017.

(6) The Voice Journal, Oct 28, 2017.

(7)Info Digest Journal, August 2018.

No comments: