Thursday, May 17, 2018

ဘဏ္တစ္ဘဏ္၏ ၿပိဳလဲဖို႔မလြယ္ကူေသာအေၾကာင္းမ်ားပထမဦးဆံုး SME Loan ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ SME Loan (Small & Medium Enterprise Loan (အေသးစားနဲ႔အလတ္စားေခ်းေငြ) ဆိုတာကို ဘဏ္ေတြကထုတ္ေခ်းတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိထားတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အပ္ေငြကေန ထုတ္ေခ်းတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပါ။ ဒီေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းဖို႔ ဘယ္ကေန ရသလဲဆိုရင္ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းနဲ႔အညီ ခြင့္ျပဳေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ (ဥပမာ - Asia Development Bank (ADB)) လိုဘဏ္မ်ိဳးေတြကေန ထုတ္ေပးတဲ့ ေငြေတြကို SME ေတြထုတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဘဏ္ေတြက အလကားေပး တာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး သတ္မွတ္အတိုးႏွဳန္းတစ္ခု (ဥပမာ - ၃% ၊ ၄%) ေလာက္နဲ႔ ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒါကို ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ဘဏ္ေတြကေန ပံုမွန္ေခ်းေငြအတိုးႏွဳန္းထက္ သက္သာတဲ့ ႏွဳန္းထားနဲ႔ (၈.၅%) ေလာက္နဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ SME ေခ်းေငြဟာ ျပည္သူေတြအပ္ေငြေတြ ကိုျပန္ေခ်းတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။
(ဒီေလာက္ဆို SME Loan ဆိုတာကိုသေဘာေပါက္မယ္ထင္ပါတယ္။)

ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ အပ္ေငြနဲ႔ေခ်းေငြအေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဏ္ေတြမွာ အက်ိဳးအျမတ္ (Return) ရဖို႔အတြက္ ဆံုး႐ွံဳးႏိုင္ေျခေတြ (Risks) ေတြကိုတြက္ခ်က္ၿပီး ေခ်းေငြေတြကို ထုတ္ေခ်းရပါတယ္။ ဒီလိုထုတ္ေခ်းတဲ့ ေနရာမွာ ဘဏ္ေတြဟာ လက္လြတ္စလြယ္ထုတ္ေခ်းတာမ်ိိဳးမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေတြေအာက္မွာ ထုတ္ေခ်းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိဳးေတြကို အနည္းငယ္ ကိုးကားတင္ျပ ပါမယ္။ ဗဟိုဘဏ္ကေနၿပီးေတာ့ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ရပ္တည္မွဳခို္င္မာဖို႔အတြက္ သီးသန္႔ေငြသားအခ်ိဳး (Reserve Ratio) ၊ေငြေၾကးလြယ္ကူမွဳအခ်ိဳး (Liquidity Ratio) ၊ ေခ်းေငြႏွင့္အပ္ေငြအခ်ိဳး (Loans to Deposit Ratio) ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိဳးနဲ႔ စာရင္းေတြကို ဘဏ္ေတြကေန ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဗဟိုဘဏ္ကို ေပးပို႔ရၿပီးေတာ့ ဗဟိုဘဏ္က အျမဲတန္းေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္မွဳေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

 သီးသန္႔ေငြသား အခ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ ဘဏ္မ်ားအေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြက အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ဆိုင္းအပ္ေငြ (Time Deposit)၊ ေတာင္းခံလွ်င္ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ေပးရမည့္အပ္ေငြ (Demand Deposit) စတဲ့ အပ္ႏွံေငြစုစုေပါင္းနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္မွာရွိတဲ့ေငြနဲ႔ ဘဏ္ရဲ႕ လက္၀ယ္ရွိတဲ့ေငြေတြကို အခ်ိဳးခ်ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြက ေစာေစာက ေဖာ္ျပထားတဲ့ အပ္ေငြေတြစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅% ႏွဳန္းကို ဗဟိုဘဏ္မွာထားရပါတယ္။ အဲဒီ ၅% အပ္ေငြေတြရဲ႕ ၇၅ % အာက္ကို ေရာက္ရွိသြားမယ္ဆိုရင္ ဗဟိုဘဏ္ကေန ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့ ပမာဏအလိုက္ အဲဒီဘဏ္ကို ဒဏ္ေၾကး ေကာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိဳးဟာ ဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံေငြေတြကို ျပန္ေတာင္းလာတဲ့ အခါမွာ ေပးႏိုင္ဖို႔ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အခ်ိဳးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြျဖစ္လြယ္မွဳအခ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ ေငြျဖစ္လြယ္ေသာရရန္ပိုင္ခြင့္ (Liquid Assets) ေတြျဖစ္တဲ့ အေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးသန္႔ေငြသား၊ လက္၀ယ္ရွိေငြေတြ၊ ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ၀ယ္ယူထားတဲ့ အစိုးရ ေငြတိုက္ စာခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကိုေတြစုစုေပါင္းကို ခ်က္ခ်င္းေပးရန္တာ၀န္ (Current Liabilities) ေတြနဲ႔ အခ်ိဳးခ်ထားတဲ့အခ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိဳးကိုလည္း ၂၀% ေအာက္မက်ေအာင္ ဗဟုိဘဏ္ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ အဲဒီထက္နည္းရင္လည္း ဗဟုိဘဏ္ကေန ဒဏ္ေၾကးေကာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္အခ်ိဳးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေခ်းေငြနဲ႔အပ္ေငြအခ်ိဳးဆိုတာကေတာ့ ထုတ္ေခ်းထားတဲ့ ေခ်းေငြပမာဏ စုစုေပါင္း ကို အပ္ႏွံေငြ ပမာဏစုစုေပါင္းနဲ႔ အခ်ိဳးခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိဳးကို ဗဟိုဘဏ္ကေန ၇၀% နဲ႔ ၈၀% အတြင္း ရွိရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြဟာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းဖို႔အတြက္ အပ္ေငြရရွိမွသာ ထုတ္ေခ်း လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပ္ေငြမရရင္ေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းလို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ မတည္ရင္းႏွီးေငြအေၾကာင္းပါ။ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒမွာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဘဏ္တစ္ခုရဲ႕ ကနဦးမတည္းေငြရင္းမွာ (၂၀) ဘီလီယံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၅ (က) အရ ႏွစ္စဥ္ အသားတင္အျမတ္ရဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏွဳန္းကို အေထြေထြ သီးသန္႔ေငြ အျဖစ္ထားရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုထားရွိမွဳဟာ မတည္ရင္းႏွွီးေငြနဲ႔ ပမာဏတူညီတဲ့အထိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်ိိဳးသံုးခုနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ အျမဲမျပတ္ ထိန္းေက်ာင္းမွဳ၊ မတည္ရင္းႏွီးေငြ နဲ႔ အေထြေထြသီးသန္႔ေငြ ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္ဟာ အလြယ္တကူ ၿပိဳလဲဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူႏိုင္ပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခုတြက္ျပခ်င္တာကေတာ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏွဳန္းနဲ႔ ဘဏ္ေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ ေခ်းေငြေပၚလစီရဲ႕ အတင္းအၾကပ္ ေရာင္းေစ်း (Forced Sale Value) အေၾကာင္းပါ။ ဘဏ္ေတြမွာ ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာ အတင္းအၾကပ္ ေရာင္းေစ်းရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ကေနအလြန္ဆံုး ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ထုတ္ေခ်းပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ အတင္းအၾကပ္ေရာင္းေစ်း ကိုတြက္တဲ့ေနရာမွာ ကာလတန္ဖိုး (Market Price) ရဲ႕ ၈၀ ရာခုိင္ႏွဳန္းတြက္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြက အဲဒီ ၈၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းရဲ႕ အေပၚမွာပဲ ၄၀ ရာခိုုင္ႏွဳန္းကေန ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းၾကားသာ ေငြထုတ္္ေခ်းတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ တြက္ခ်က္ျပပါမယ္။ ကာလေပါက္ေစ်း သန္း (၁၀၀၀) တန္ဖိုးရွိတဲ့ အိမ္ျခံေျမတစ္ခု ကို ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့အခါမွာ အတင္းအၾကပ္ေရာင္းေစ်း အျဖစ္ သန္း (၈၀၀) အေပၚမွာ စဥ္းစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္း (၈၀၀) အေပၚမွာ ဘဏ္အေနနဲ႔ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ထုတ္ေခ်းခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ထုတ္ေခ်းတဲ့ေငြဟာ သန္း (၄၈၀) ပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကာလတန္ဖိုးဟာ ထက္၀က္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ ေခ်းေငြကို (Cover ျဖစ္ေနမွာ) ကာမိေနဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုုအေနနဲ႔က ဘဏ္ေတြ ဟာ ေငြေခ်းရင္ ဆ/ဥ (အေဆာက္အဦး) ပၚမွာတင္မတြက္ပါဘူး။ ေျမေစ်းရဲ႕ တစ္စတုရန္ေပ (1 Square Feet) နဲ႔ ဆ/ဥ တန္ဖိုး ႏွစ္ခုစလံုးကိုတြက္ခ်က္ၿပီးေလ့ရွိပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ ေဒ၀ါလီခံတယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥပါ။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ဘဏ္မ်ား အၾကပ္အတည္း ျဖစ္စဥ္ ကာလကေနစၿပီးေတာ့ ယေန႔အခ်ိိန္အထိ ဘဏ္ေတြဟာ စနစ္တက်ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ဘဏ္နဲ႔ မည္သည့္ဘဏ္ပိုင္ရွင္၊ ရွယ္ယာရွင္မွ် ေဒဝါလီခံျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒီလိုစနစ္တက် ဖ်က္သိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ကေန ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္တစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းတဲ့အတြက္ အပ္ႏွံေငြေတြအပ္ႏွံထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြနစ္နာမွဳ လံုးဝမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုရင္ အပ္ေငြေတြကို ဗဟုိဘဏ္ကေန စနစ္တက် ျပန္လည္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ သတင္စာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာၿပီး ထုတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ သြားေရာက္မထုတ္တဲ့သူေတြသာ ဆံုးရွံဳးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြအတြက္ ေငြေရး ေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆) အခန္း (၁၂) ကေန အခန္း (၁၇) အထိ အတိအလင္း တိက်ေသခ်ာစြာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဘဏ္ဖ်က္တဲ့တြက္ ဘဏ္၀န္ထမ္္း ေတြကိုလည္း လစာ (၃) လစာ ေပးေလွ်ာ္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ အျခား လုပ္ငန္းေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့တာလဲ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ေတြဖ်က္သိမ္းခဲ့ရင္ေတာင္ ေငြအပ္တဲ့ ျပည္သူေတြ နစ္နာဆံုးရွံုးမွဳမရွိႏိုင္ပါဘူး။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ဘဏ္ေတြဟာ စတင္ တည္ေထာင္တဲ့ အခ်ိန္ကေနစၿပီး ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒေတြကို တိက်စြာ လိုက္နာရတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ဘဏ္တစ္ခုဟာ အလြယ္တကူ ၿပိဳလဲပ်က္စီးဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ၿပိဳလဲ ပ်က္စီးခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ဗဟိုဘဏ္ကေန ဥပေဒအရ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့အတြက္ ေငြ အပ္ႏွံထားတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြဆံုးရွံဳးနစ္နာမွုေတြ လံုး၀ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကား လိုက္ရပါတယ္။

သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားကို ဦးထိပ္ထားလ်က္

LMML
3.5.2017

က်မ္းကိုး
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒ (၂၀၁၃)
ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒ (၂၀၁၆)

#Credit - Lwin Mg MgLwin

No comments: