Monday, October 27, 2014

"အိမ္တြင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္း"သာသနာေတာ္ တည္တ့ံျပန္႔ပြားေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ အိမ္တြင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္းသည္လည္း အေရးပါလွေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ အမိအဘ၊ သားသမီးမ်ား ရွိၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စု၏ဦးစီးမွာ မိဘမ်ားပင္ျဖစ္၍ ထုိအိမ္ေထာင္စု တစ္ခု၏ သာယာတုိးတက္ေရးအတြက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေပၚ တည္ရွိသည္၊

အိမ္တြင္း သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္လည္း အိမ္ေထာင္ဦးစီး မိဘမ်ားအေပၚ မူတည္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သားသမီးမေကာင္း၊ မိဘေခါင္း”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “လက္ဦးဆရာ၊ ျဗဟၼာမိဘ”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကလည္း သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္၌ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားအတြက္ - “မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာၫႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ ႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တုိ႔တာ” ဟူ၍ မိဘတုိ႔ ၀တၱရားငါးပါးကုိ ေဟာၾကား လမ္းၫႊန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

မိဘတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၀မ္း၀ယ္ သားသမီးငယ္ သေႏၶတည္လာခ်ိန္မွစ၍ သားသမီး ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကသည္။ မိမိတုိ႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဥပါသကာမ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ ေမြးဖြားလာမည့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးေလးမ်ား ေဘးမသီ ရန္မခေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ
ေဒသနာေတာ္မ်ားကို ေန႔စဥ္႐ြတ္ပြားေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိတုိ႔ သားသမီးေလးမ်ားအတြက္ ရည္စူး၍ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္ပါးတြင္ သရဏဂုံေဆာက္တည္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါကပင္ ဤဓေလ့သည္ ထြန္းကားခဲ့ပါသည္။

ေဓာဓိမင္းသား၏ မယ္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံ သရဏဂုံသီလ ေဆာက္တည္ေသာအခါ မိမိအတြက္မွ်သာမက မိမိ၀မ္း၌ လြယ္ထားရေသာ ေဗာဓိမင္းသားအတြက္ပါ ရည္႐ြယ္၍ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ခဲ့သည္၊ ေဗာဓိမင္းသားေလးမွာ မိခင္ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၀မ္း၌ ရွိေနစဥ္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာ ဥပါသကာျဖစ္ခဲ့၏။ ဤသည္မွာ ေကာင္းေသာအစဥ္အလာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ မေမြးဖြားမီီကပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ သြတ္သြင္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသည္ အိမ္တြင္းသာသနာျပဳ
လုပ္ငန္း၏ အစပင္ျဖစ္ပါသည္။

သားသမီးေလးမ်ား ေမြးဖြားေသာအခါ၌လည္း အခက္အခဲမရွိ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ မရွိေစရန္ အဂုၤလိမာလသုတ္ေတာ္ကုိ
႐ြတ္ဖတ္ေလ့ရွိသည္၊ ဘုရား, တရား သံဃာဂုဏ္ အာ႐ုံျပဳ ႐ြတ္ဖတ္နာၾကားရသျဖင့္ မိခင္ကုိယ္တုိင္ ေ၀ဒနာမွ
သက္သာသကဲ့သုိ႔ပင္ ေမြးဖြားမည့္ သားငယ္ သမီးငယ္အတြက္လည္း ဗုဒၶေဒသနာေတာ္တန္ခုိးေၾကာင့္
ေကာင္းက်ဳိးခံစားရေပသည္။မီး႐ႈးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ နာမည္မွည့္ေသာအခါသံဃာေတာ္တုိ႔ကုိ ပင့္ဖိတ္ ဆြမ္းေကၽြး၊ အလွဴဒါန ျပဳလုပ္သည္။ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ပရိတ္ေဒသနာေတာ္မ်ား ၾကားနာၿပီး ကေလးငယ္ကုိ ရည္႐ြယ္၍ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ေပးၾကသည္။ ေမြးစအ႐ြယ္ ငယ္စဥ္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ခံယူၾကသည္၊
ရက္သားမွ လသား၊ လသားမွ စကားေျပာတတ္စ အ႐ြယ္တြင္“ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ” စေသာ သရဏဂုံမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးၾကသည္၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ မပီကလာပီကလာႏွင့္ လုိက္ဆုိသည္ကုိ ၾကည္ႏူး၀မ္းသာၾကရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအေမြကုိ ခံယူေစၾကသည္။

ကေလးငယ္သည္ အေတာ္အတန္ သိနားလည္ေသာအခါမိမိရင္ခြင္၌ထား၍ ဘုရား, တရား, သံဃာေတာ္မ်ားအား
ရွိခုိးဦးခ် ကန္႔ေတာ့သည္ အေလ့အထကုိ စတင္ သင္ေပးသည္။

“ဦးေတာ္ပါ ဘုရား”ဟု ကေလးငယ္၏ လက္ႏွစ္ဘက္ကုိယွက္ေပးကာ ကန္႔ေတာ့ေစခဲ့ၾကသည္။ ၀စီကံ ဗုဒၶဘာသာဘ၀မွ ကာယကံေျမာက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေစခဲ့ၾကသည္။မိဘတုိ႔ကား လက္ဦးဆရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိဘတုိ႔၏ သင္ျပမႈသည္ သားသမီးတုိ႔အတြက္ တစ္သက္တာလုံး ခုိင္ၿမဲလွသည့္ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ မိေကာင္းဖခင္တုိ႔၏ သင္ျပမႈေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသည့္ သားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာၾကသည္။ မိ႐ုိးဖလာဟူေသာ စကားအတုိင္းပင္ မိခင္္ဖခင္တုိ႔၏ မ်ဳိး႐ုိး အက်င့္စ႐ုိက္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတုိ႔သည္ ကေလးငယ္တုိ႔အတြက္ ေလးနက္လွသည့္ အေမြေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ဒု႒ဂါမဏိမင္း၏ ခမည္းေတာ္ ကာက၀ဏၰတိႆမင္းႀကီးသည္ သားေတာ္ႏွစ္ဦး (ဂါမဏိႏွင့္ တိႆ)အား ပထမဆုံး ထမင္းခြံ႕မဂၤလာျပဳလုပ္ေပးသည့္ အ႐ြယ္မွ စ၍ ထမင္းကုိ သစၥာဆုိ၍ စားေစခဲ့သည္။ ဘုရား, တရား, သံဃာ ရတနာသုံးပါးတုိ႔အား အဦးအဖ်ား မလွဴဒါန္းဘဲ မည္သည့္အခါမွ မစားေသာက္ရန္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ကေလးငယ္တုိ႔၏ သႏၲာန္၀ယ္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အျမစ္တြယ္ေစခဲ့သည္။ ကေလးငယ္တုိ႔ ႏွလုံးသား၀ယ္ ျမတ္စြာဘုရား ကိန္း၀ပ္ေစေတာ္မူခဲ့သည္။ မိေကာင္းဖခင္တုိ႔သည္ ႏုနယ္ငယ္ေသြး ကေလးဘ၀ကပင္ သားသမီးတုိ႔အား ဘာသာေသြးကုိ ထုိးသြင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

သားသမီးမ်ား အသက္အ႐ြယ္ အေတာ္အတန္ ႀကီးလာေသာအခါ နံနက္အိပ္ရာထ တစ္ႀကိမ္၊ ညအိပ္ရာ၀င္ တစ္ႀကိမ္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ ဘုရားရွိခုိးခုိင္းၾကသည္။
ဘုရားရွိခုိးမ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပးၾကသည္။
အိပ္ရာ၀င္ အိပ္ရာထ “အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါး”ရွိခုိး၀ပ္ခ်သင္ေပးၾကသည္။ ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္၀ယ္ ကေလးအ႐ြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ ဇာတ္နိပါတ္ ဗုဒၶ၀င္မ်ားကုိ ေျပာျပေပးၾကသည္။
ကေလးတုိ႔ သိလုိသျဖင့္ ေမးလာေသာ အေမးစကားမ်ားကုိႏွလုံးထဲ စဲြသြားေအာင္ ေျဖဆုိျပၾကသည္။
နံနက္ခ်ိန္ခါ ဆြမ္းခံႂကြလာေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴပုံနည္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အိမ္တြင္း သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းသည္အေျခခံေကာင္းတုိ႔ျဖင့္ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ အသက္အ႐ြယ္
အေတာ္အတန္ ႀကီးျပင္းလာေသာအခါ မေကာင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ သင္ၾကားေပးၾကသည္။ မေကာင္းမႈမ်ား၏ အက်ဳိးအျပစ္မ်ားကုိ ေျပာျပၾကသည္။ ေကာင္းရာမ်ားကုိ ၫႊန္ၾကားၾကသည္။
ေကာင္းေသာ အမႈကိစၥမ်ား၏ အက်ဳိးမ်ားကုိ ေျပာျပၾကသည္။

အ႐ြယ္ေရာက္လာေသာအခါ မိမိတို႔ ႐ြာဦး႐ြာထိပ္ ကုိးကြယ္ထားေသာ ဆရာေတာ္ထံ အေျခခံ စာေပမ်ားျဖစ္ေသာ သင္ပုန္းႀကီး၊ မဂၤလသုတ္ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ ေလာကနီတိ ဆုံးမစာမ်ားကုိ သင္ၾကားၾကရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ မိေကာင္းဖခင္တုိ႔၏ ဗုဒၶဘာသာ ပီသမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သက္၀င္ယုံၾကည္မႈ နည္းလမ္းျပသ ဆုံးမမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္တြင္း သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရလာသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ဘုိးေဘးျဖစ္ေသာ ေရွးက ပ်ဴလူမ်ဳိးတုိ႔သည္သားသမီးမ်ား ခုနစ္ႏွစ္သားအ႐ြယ္ေရာက္လွ်င္ ေယာက်္ားကေလးေရာ၊ မိန္းကေလးမ်ားပါ ေခါင္းရိတ္၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ ပုိ႔ရသည္။ အသက္ႏွစ္ဆယ္ထိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကုိ သင္ယူၾကရ၏။ ပ်ဴေခတ္မွ စတင္၍ ပုဂံေခတ္တြင္ အေခ်ာကုိင္ေပးခဲ့ေသာ ထုိ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာသည္ ယေန႔ထက္တုိင္ ခုိင္ၿမဲ စည္ပင္၍အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ျမန္မာသည္ ခဲြျခားမရ၊ ထာ၀ရ ယွဥ္တဲြေနခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အဆုံးအမမ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ
အစဥ္အလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ
ခုိင္ၿမဲေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အိမ္တြင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈအရွိန္အဟုန္ ေကာင္းေလေလ သာသနာေတာ္ တည္တံ့ ျပန္ပြား ထြန္းကားေလေလ ျဖစ္သျဖင့္ အျခခံက်လွသည့္ အိမ္တြင္းသာသနာျပဳလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း ႀကိဳးပမ္းၾကရေပမည္။

(ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ အေျခခံအဆင့္ မွ -)

Photo Credit : Original uploader
Dhamma Danã Source
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

No comments: