Tuesday, October 21, 2014

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေစလို- DEMOCRACY Today သတင္းစာ၊ အတြဲ(၁)၊ အမွတ္ (၂၂၆)၊

- ေအာက္တိုဘာလ (၂၁)ရက္၊ အဂၤါေန႔။

ပညာေရးက႑သည္ ႏုိင္ငံတုိင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိအရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ပို၍ပင္ အေရးပါလွေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ပညာေရးက႑၌ ခါးျပတ္ခဲ့ရသည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံအတြက္ မ်ားစြာေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္း ေပးႏုိင္မည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚမႈသည္လည္း မ်ားစြာနည္းပါးခဲ့ရသည္။

ပညာေရးစနစ္ အဆင့္ျမင့္လာသည့္ ႏုိင္ငံသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ မလြဲမေသြ ပညာေရး၏ေကာင္းက်ိဳးကို ခံစားရေလ့ရွိသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ပညာေရးက႑ကိုျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရာတြင္ ခုိင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိက္သည့္က႑မ်ားအနက္ တခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားသည္ေရတုိအ တြင္း အက်ဳိးခံစားရႏုိင္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ က႑မ်ားက ေရရွည္မွာသာ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေရရွည္ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္ရသည့္ က႑တြင္ ပညာေရးသည္ ထိပ္ဆံုးမွ ပါဝင္ေနသည္။ ယေန႔ေခတ္သည္ ပညာေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ယခုအခါ သမာ႐ိုးက် အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားမႈတို႔ျဖင့္သာ မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို မည္သို႔ရရွိႏိုင္မည္ကိုနည္း လမ္းမ်ားရွာေဖြၿပီး လူႀကီး၊ လူငယ္မေရြး၊ ဘဝတိုးတက္မႈအတြက္ ပညာေရးကိုစဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူလ်က္ရွိၾကသည္။

ပညာေရးစနစ္ဆိုရာတြင္ အတန္းစာပညာေရး သာမက ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးအထူးသျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပိုမို ေလ့လာသင္ၾကား ႏိုင္ရန္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ပညာေရးကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေလ့လာလိုသူမ်ားရွိျခင္းကပင္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ေရာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ ေရရွည္ မွာ အက်ဳိးျဖစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ယခင္က ဘြဲ႕ တစ္ခုရလွ်င္ အလုပ္ရရွိရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း ယခုအခါ ေခတ္၏ေတာင္းဆိုမႈ အရ ဘြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ပင္ မလံုေလာက္ေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕လာရသည္။ သို႔အတြက္ လူငယ္ မ်ားက လုိအပ္ေသာပညာေရးကုိ ထပ္မံဆည္းပူးလာၾကရသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ HRD ဒီပလုိမာသင္ တန္းမ်ားစြာကို ပုိ႔ခ်သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးသက္သာ႐ံုသာမက လုပ္ငန္းခ်ိန္ ျပင္ပတြင္ပါ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္ ထုိသင္တန္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင့္ဝင္ေနၾကေသာ လူႀကီးလူငယ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္သာမက အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ပါ မ်ားစြာအက်ိဳးျပဳေနသည့္သင္တန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

ယခု ကာလတြင္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕ အစည္းႏွင့္ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕တြင္ အဆိုပါ HRD သင္တန္းဆင္းလူႀကီးလူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ ၄င္းဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဦး ေဆာင္သူရာထူးအခ်ဳိ႕တြင္ပင္ တာဝန္ယူထားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုရက္ပုိင္းက ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ဖြင့္လွစ္ေနသည့္ ထုိသင္တန္း မ်ားအားလံုး ရပ္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္ဆိုေသာ သတင္း တစ္ခုထြက္ေပၚလာသည္။ ယခင္က သင္တန္းေၾကး ၇၅ရာခုိင္းႏႈန္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းကာ ၁ဝရာခုိင္ႏႈန္း ကို သင္ၾကားေပးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးၿပီး က်န္ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ ထုိရာခိုင္ႏႈန္းအားလံုးကို ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ေပးသြင္းရမည္ ဆိုသည့္အတြက္ ထုိသင္တန္းမ်ားအားလံုး ရပ္ဆိုင္းရမည့္ အလားအလာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ယခင္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ HRD ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားဖြင့္လွစ္ႏုိင္မႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သင္တန္း အမ်ားစုသည္လည္း ေငြေၾကး တတ္ႏုိင္သူမ်ား အတြက္သာျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ လူတန္းစားအားလံုးကို ကုိယ္စား မျပဳခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တြင္ လူ တန္းစားအားလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳဖြင့္ေသာ ထုိသင္တန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည္ ဆိုသည့္ အေျခအေနကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ရွဥ့္လဲ ေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာဆိုေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မွသာ လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားစြာလုိအပ္ေနသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးပြား လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီတူေဒးသတင္းစာက အႀကံျပဳေရးသားလုိက္ရပါ သည္။

အယ္ဒီတာ (ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၄)

#Democracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

No comments: