Monday, August 12, 2013

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အမွန္တကယ္ ယဥ္ေက်းၾကျပီေလာလူသားတို႕၏ ဘ၀တစ္သက္တာ ကံၾကမၼာကို သူတို႕၏ ေမြးရာပါဗီဇႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တို႕က မ်ားစြာၾသဇာသက္ေရာက္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဗီဇဟုဆိုရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ေရွးအခါက ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇဟူသည္ ေမြးရာပါ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾကသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္မူ သိပၸံပညာထြန္းကားလာသည့္အေလ်ာက္ မ်ိဳးရိုးဗီဇအင္ဂ်င္နီယာပညာျဖင့္ လူသားတို႕၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ ရလာျပီျဖစ္သည္။ ယင္းကိုပင္ သိပၸံပညာ၏ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား ေနၾကသည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ  အေသြးအသားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာမ်ိဳးရိုးဗီဇကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ျခင္းသည္ လူသားထုအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္ အထိ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳႏိုင္သည္ကားမွန္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳႏိုင္ ေသးသေရြ႕ လူသားတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းသည္ ေက်ာက္ေခတ္ကထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္မားတိုးတက္ လာျပီဟု မဆိုႏိုင္ေသး ေခ်။

ယဥ္ေက်းမႈဟုဆိုရာတြင္ ျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈ (Tangible Culture) ႏွင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈ (Intangible Culture) ဟူ၍ရွိေပသည္။ ျဒပ္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ၊ သိသာျမင္လြယ္ေသာ ျပယုဂ္သေကၤတမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ပမာဆိုရေသာ္ ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ပိရမစ္ၾကီးမ်ား၊ မဟာတံတိုင္းၾကီးမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ နန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ပိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ အႏု သုခုမပစၥည္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႕ ေရွးေဟာင္းလက္ရာ အေမြအႏွစ္ မရွိေစကာမူ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ဓနဥစၥာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာၾကေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးေမွ်ာ္စင္ၾကီးမ်ား၊ အဆန္းၾကယ္ဆံုး အေဆာက္အဦမ်ားအစရွိသည့္ ထင္သာျမင္သာေသာ သေကၤတမ်ားကို သူ႕ထက္ငါအျပိဳင္အဆိုင္ တည္ေဆာက္ကာ မိမိတို႕၏ ျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းအား ျမွင့္တင္ျပေနၾကသည္။

လူသားတို႕သည္ အဆိုပါျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈလက္ရာ အစုစုတို႕ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ မိမိတို႕ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ မာန္မာနတက္ေနၾကသည္။ ယင္းျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာမ်ားကိုျပကာ မိမိတို႕လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ထြန္းကားေသာလူ႕အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႕လူမ်ိဳးသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူမ်ိဳး အျဖစ္လည္းေကာင္း ဂုဏ္ယူ ၀င့္ၾကြားခဲ့၊၀င့္ၾကြားဆဲ၊ ၀င့္ၾကြားရန္အားထုတ္ေနၾကျမဲျဖစ္သည္။

မိမိတို႕ကဲ့သို႕ ျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈမျပႏိုင္သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ကိုမူ မိမိတို႕ေလာက္မယဥ္ေက်းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟု အထင္ အျမင္ေသးတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႕ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ယဥ္ေက်းမႈျပယုဂ္ဟုပင္ ထင္ျမင္ေနၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အဆိုပါျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ရံုျဖင့္ မိမိတို႕၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ယဥ္ေက်းလွျပီဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ မရႏိုင္ ေခ်။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုယဥ္ေက်းသည္ မယဥ္ေက်းသည္ဆိုျခင္းကို အဓိကအားျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ ‘စံမွတ္ေက်ာက္’ မွာ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူသားထုအတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိသည့္ ယံုၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားတတ္မႈ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္၊ ဘ၀အျမင္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕ ပင္ျဖစ္သည္။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ျဒပ္ရွိယဥ္ေက်းမႈမည္မွ်ပင္ပိုင္ဆိုင္ပါေစ ေတာတြင္းေနလူသားစား လူရိုင္းတို႕ႏွင့္ျခားနားသာလြန္ ျမင့္မား ေသာ ယံုၾကည္မႈ၊ တန္ဖိုးထားတတ္မႈ၊ သေဘာထားခံယူခ်က္၊ ဘ၀အျမင္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕သာမရွိပါက ထိုလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၀င္ တို႕အား လူယဥ္ေက်းမ်ားဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ေပ။ အဆိုပါ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအား အဓိကျပဌာန္းေပးေနသည္မွာ တိုးတက္ထြန္းကားလွ ပါသည္ဆိုေသာ သိပၸံပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပး၍ မရႏိုင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

လူသားတိုင္း လူသားတိုင္းတြင္ ပင္ကိုယ္မူလအားျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇ သံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိေပသည္။ ယင္းတို႕မွာ (၁) သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇ၊ (၂) လူသားဗီဇ ႏွင့္ (၃) ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇတို႕ပင္ျဖစ္သည္။ လူသားတိုင္းသည္ ယင္းတို႕၏အလိုဆႏၵျပည့္၀ေစေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွား ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းဗီဇသံုးမ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံယူေနၾကရသည္။
လူသားတို႕၏ မေနကံေျမာက္ ၾကံစည္ေတြးေခၚမႈမ်ားသည္ ျမင့္ျမတ္မွန္ကန္ေသာ ဘာသာတရားတစ္ခု၏ ဆံုးမသြန္သင္ညႊန္ျပမႈကို မခံယူ ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇက လူသားတို႕အား လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ထားတတ္စျမဲျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ‘လူ’ ဟူ၍အသိ အမွတ္မျပဳမိမီကာလမွအစျပဳ၍ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုျပီးတစ္ခု လက္ဆင့္ကမ္း အေမြဆက္ခံရရွိခဲ့ေသာ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇအခ်ိဳ႕မွာ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္လွပါသည္ဆိုေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ေအာင္ လူသားတို႕ထံ၌ က်န္ရွိေနေပေသးသည္။

လူသားတို႕သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာသည္ကား မွန္ပါသည္။ သို႕ေသာ္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ကား ေအာက္တန္းက် ေသးသိမ္လွသည့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ၊ ဓေလ့စရိုက္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားတို႕မွာ ေက်ာက္ေခတ္လူသားတို႕ႏွင့္ မျခား တည္ရွိေနဆဲသာျဖစ္သည္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္မူ လူသားတို႕၏ ေအာက္တန္းက်၍ ရိုင္းစိုင္းယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇစိတ္မ်ားမွာ ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈ မရွိတတ္ေခ်။ သို႕ေသာ္ ယင္းအေျခအေနမွသည္ တစ္စံုတစ္ရာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ လူသားတို႕ရင္၀ယ္ တိမ္ျမွဳပ္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ ေလာဘ၊ေဒါသ၊ မာန္မာနတရားတို႕ သည္ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲသကဲ့သို႕ အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္စြာ ထြက္ေပၚလာတတ္စျမဲ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ လူသားတို႕၏စိတ္ဘ၀င္တြင္ နက္ရႈိင္းစြာခိုေအာင္းလ်က္ရွိေသာ အာသာဆႏၵႏွင့္ အလိုရမၼက္တို႕၏ အက်ိဳးဆက္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ မည္မွ်စိတ္သေဘာထားေကာင္းလွပါသည္ဆိုေသာသူပင္ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထိခိုက္လာပါမူ သတိလက္လြတ္ေတြးေခၚ၊ ေျပာဆို၊ ျပဳမူလာတတ္ၾကသည္။ ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လူသားတစ္ဦး၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနသည္ တိရစၧာန္ တစ္ေကာင္ႏွင့္ ဘာမွ်ထူးျခားမႈ မရွိေတာ့ေခ်။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ ‘ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း’ ဟူသည့္ ဆိုရိုးစကားက လူသားတို႕ထံတြင္ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိေပသည္။

လူသားတို႕တြင္ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇငုပ္လွ်ိဳး တည္ရွိေစကာမူ လူသားႏွင့္တိရစၧာန္တို႕အၾကားတြင္ အဓိကအက်ဆံုး ကြဲျပားျခားနားသည့္ စရိုက္လကၡဏာတစ္ရပ္ေတာ့ရွိပါသည္။ လူသားက မိမိတို႕ဘ၀၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ တုန္႕ျပန္မႈျပဳတတ္ျပီး တိရစၧာန္တို႕ကမူ ခံစားမႈ သက္သက္ ျဖင့္သာ တံု႕ျပန္တတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတို႕တြင္ သားရဲတိရစၧာန္တို႕ထက္ ႏႈိင္းမရေအာင္ သာလြန္ဖြံ႕ျဖိဳးေသာ အသိဉာဏ္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ‘အ၀ိဇၨာ’ တည္းဟူေသာ အျမင္လြဲမွားမႈက အသိဉာဏ္၏စြမ္းရည္ကို အျပည့္အ၀အသံုးမခ်ႏိုင္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ ဟန္႕တားထားတတ္ေပသည္။ ဘာသာတရားအသီးသီးသည္ လူသားတို႕၏အျမင္လြဲမွားမႈအားဖယ္ရွားပစ္ရန္ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ အျမစ္တြယ္တည္ရွိခဲ့ေသာ သားရဲတိရစၧာန္ ဗီဇအား သုတ္သင္ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ အၾကင္နာတရားျပည့္၀ေသာ အရည္အေသြးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

လူသားတစ္ဦးသည္ ၾကင္နာသနားတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါး၏အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူတို႕ၾကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ ဒုကၡဆင္းရဲအခက္အခဲတို႕မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ကူညီေျဖရွင္းေပးတတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေနျပီဆို လွ်င္ ယင္းလူသား၏စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ လူသားဗီဇထြန္းကားေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႕ လူသားဗီဇထြန္းကားေန ျခင္းသည္ လူသားတစ္ဦးအဖို႕ ပံုမွန္အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ျမွင့္တင္လိုသူတို႕မွာကား အဆိုပါ လူသားဗီဇမွတစ္ဆင့္တက္၍ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇထြန္းကားလာရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရေပလိမ့္မည္။ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ေနထိုင္ကာ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း၊ ကရုဏာထားျခင္း၊ သူတစ္ပါး ၾကီးပြားခ်မ္းသာမႈကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ သတၱ၀ါအားလံုးအေပၚ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားဘဲ တစ္ေျပးညီစာနာေထာက္ထားျခင္းတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုလာေအာင္ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းျခင္း အားျဖင့္ မိမိတို႕၏စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇထြန္းကားလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

ယင္းသို႕ စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇႏွင့္ ျပည့္စံုရန္မွာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈျပဳရမည္သာျဖစ္သည္။ သဘာ၀လြန္ တန္ခိုးရွင္ဆိုသူမ်ားထံ ခယ၀ပ္တြား ပူေဇာ္သမႈျပဳျခင္းမွ်ျဖင့္ကား လူသားတစ္ဦး၏စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇ ထြန္းကားလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ မိမိ၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဖန္ဆင္းရွင္၊ တန္ခိုးရွင္၊ နတ္ေဒ၀တာ တစ္စံုတစ္ရာ၏ေကာင္းခ်ီးေပးမႈကို ေတာင္းခံေနစရာမလိုေပ။ ေတာင္းခံေန၍လည္း မရႏိုင္ေခ်။ မိမိစိတ္ကိုစင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳျပင္ရာတြင္ ျမင့္ျမတ္လွပါသည္ဆိုေသာ ျမစ္ေရအတြင္း ရုပ္ခႏၶာကိုယ္အား သက္ဆင္းေဆးေၾကာျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ လည္းေကာင္း မရႏိုင္သလိုသက္ရွိတို႕၏ အေသြးအသားျဖင့္ ယဇ္ပူေဇာ္ကာ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္လည္း မရႏိုင္ေပ။ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးလ်က္ ကိုယ့္စိတ္ကိုကိုယ္ ျပဳျပင္ရမည့္ကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

မိမိတို႕၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့ျခင္း၊ လူသားခ်င္း မနာလို ၀န္တိုမုန္းတီးျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ စရိုက္လကၡဏာဆိုးမ်ားအား ပယ္သတ္ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ လူသားခ်င္း ယိုင္းပင္းကူညီခ်စ္ခင္မႈ၊ေမတၱာကရုဏာထားမႈကဲ့သို႕ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စရိုက္လကၡဏာေကာင္းမ်ား ရွင္သန္ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရေပမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္သာ မိမိတို႕ကိုယ္ကိုမိမိတို႕ မြန္ျမတ္သန္႕စင္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ မိမိစိတ္ကို မြန္ျမတ္သန္႕စင္ေအာင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းသည္ ဘာသာမေရြး၊ လူမ်ိဳးမေရြးလူသားတိုင္းေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ အမြန္ျမတ္ဆံုးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ လူသားဗီဇကို အသံုးျပဳလ်က္ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇကို သုတ္သင္ဖယ္ရွားပစ္ၾကရမည္။ ထို႕ေနာက္ မွန္ကန္ျမင့္ျမတ္ျပီး ေလာက၏သစၥာတရားကို ညႊန္ျပႏိုင္ေသာ ဘာသာတရားတစ္ခု၏ အဆံုးအမအား ခံယူလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႕စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ လူသားဗီဇထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္မားေသာ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇထြန္းကား လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။

ဗုဒၶဘာသာသည္ လူသားတို႕၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကို သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇမွသည္ လူသားဗီဇဆီသို႕လည္းေကာင္း၊ လူသားဗီဇမွ ျဗဟၼစိုရ္ ဗီဇဆီသို႕လည္းေကာင္း တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ ဘာသာတရားတို႕ထဲမွ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္ၾကမည္ဆိုပါမူ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇထက္ တပ္ဆင့္သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ‘အရိယာဗီဇ’ ဟူသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇတစ္ရပ္ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

အရိယာဗီဇ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘ၀၏သစၥာတရားကို မိမိဘာသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ပိုင္းျခား သိျမင္နားလည္လာကာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခ်မ္းသာေနသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ သစၥာဉာဏ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သစၥာဉာဏ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳၾကရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနႏွင့္ ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ကိစၥမွာ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္တို႕ကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶၾသ၀ါဒ အဆံုးအမမ်ားကေပးလိုေသာ ဆိုလိုရင္းအႏွစ္သာရကို သိရွိနားလည္ဖို႕ လြန္စြာအေရးၾကီးလွေပသည္။ ထိုသို႕နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္မွာ ဗုဒၶ၏လမ္းညႊန္အဆံုးအမၾသ၀ါဒ အစစ္အမွန္ကို သိရွိဖို႕လိုအပ္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ မည္သို႕ခံယူက်င့္သံုးသြားရမည္ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း သိရွိထားသင့္ေပသည္။

လူသားတစ္ဦးအဖို႕ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ လမ္းစဥ္တို႕အား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ သူ၏ႏွလံုးအိမ္၀ယ္ ပရိယတၱိသာသနာ တည္ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိရွိထားသည့္အေလ်ာက္ ဗုဒၶညြန္ျပေသာလမ္းစဥ္အတိုင္း ဘ၀တစ္သက္တာ လိုက္နာ က်င့္သံုးသြားမည္ဆိုပါက ထိုသူ၌ပဋိပတၱိသာသနာ တည္ေပေတာ့သည္။

ဤသို႕ လိုက္နာက်င့္သံုးသြားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕စိတ္ဘ၀င္၀ယ္ အရိယာဗီဇထြန္းကားလာကာ ေလာက၏သစၥာတရားကို အရွိအတိုင္းသိျမင္ ျပီဆိုပါမူ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္တြင္ ပဋိေ၀ဓသာသနာ တည္ရွိသြားျပီ ျဖစ္ေတာ့သည္။

လူသားတို႕သည္ ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနခ်ိန္တြင္ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇ၊ လူသားဗီဇႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇတည္းဟူေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇ သံုးခုအနက္မွ တစ္ခုခု၏လႊမ္းမိုးမႈကို ခံေနၾကရစျမဲျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေကာင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ လူသားဗီဇ သို႕တည္းမဟုတ္ ျဗဟၼစိုရ္ဗီဇက ေပၚလြင္ထင္ရွားကာ ယဥ္ေက်းသေယာင္ အသြင္ေဆာင္ေနတတ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ မိမိတို႕ ‘အတၱ’ ကိုထိပါးလာသည့္အခါ အသိတရားလြတ္သြားသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ကား လူ႕ေဘာင္သမိုင္းမတိုင္မီကာလမွအစျပဳ၍ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ခိုတြယ္ဆက္ခံလာခဲ့ရေသာ သားရဲတိရစၧာန္ဗီဇက ဘြားဘြားၾကီး ေပၚထြက္လာတတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူသားတို႕သည္ မိမိတို႕၏ဗီဇစိတ္ကို အရိယာဗီဇဆီသို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳႏိုင္ေသးသေရြ႕ ဗီဇစိတ္သံုးမ်ိဳး၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အလွည့္က်ခံစားေနရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဗီဇစိတ္သံုးမ်ိဳး အလွည့္က်ေျပာင္းလဲ လႊမ္းမိုးျခင္းကို ခံယူေနရသမွ်ကာလပတ္လံုး လူသားတို႕၏ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ေက်ာက္ေခတ္ကာလကထက္ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေခ်။

ကၽြႏု္ပ္တို႕လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ဗီဇစိတ္အား အရိယာဗီဇဆီသို႕ေရာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္မွသာ အမွန္တကယ္ယဥ္ေက်း ေသာ လူ႕ေဘာင္ေလာကၾကီးအျဖစ္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႕ျမွင့္တင္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ လူသားတစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္ ဗုဒၶညႊန္ျပခဲ့ ေသာလမ္းစဥ္ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းဟူေသာ ပရိယတၱိသာသနာ၊ မိမိနားလည္သည့္လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ျခင္းဟူေသာ ပဋိပတၱိသာသနာတုိ႕ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ အားထုတ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ယင္းသာသနာႏွစ္ရပ္ျပည့္စံုလာသည္ႏွင့္ ေလာက၏ သစၥာတရားကို မခၽြင္းမခ်န္သိရွိနားလည္ကာ ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူေသာ ပဋိေ၀ဓသာသနာႏွင့္ ျပည့္စံုသြားပါလိမ့္ မည္။ ထိုသို႕ ပဋိေ၀ဓသာသနာႏွင့္ ျပည့္စံုသြားသူတို႕အဖို႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္သို႕ေသာေလာကဓံ အေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္မဆို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရပါေစ သူ၏ႏွလံုးအိမ္၀ယ္ အရိယာဗီဇမွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္ဗီဇစိတ္မွ ေပၚထြန္းမလာႏိုင္ေတာ့ေခ်။ လူဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မျဖစ္ထြန္းမီကာလမွအစျပဳ၍ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြဆက္ခံခဲ့ရေသာဗီဇစိတ္မ်ားကို အျပီးသတ္ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ဤတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လူသားမ်ားသည္ မိမိတို႕ကိုယ္ကိုျပန္၍ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေရွးကတည္ရွိခဲ့သည့္ ပိရမစ္ၾကီးမ်ား၊ မဟာတံတိုင္းၾကီးမ်ား၊ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ေမွ်ာ္စင္ၾကီးမ်ားအစရွိသည့္ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ပိသုကာလက္ရာမ်ားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ တိုးတက္ထြန္းကားလာသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္စနစ္မ်ားကိုညႊန္ျပကာ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မား ေနပါျပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ႏိုင္ပါျပီေလာ။ မၾကာေသးမီကမွ တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ိဳးရိုးဗီဇအင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ ပညာသည္ လူသားတို႕၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဗီဇကိုမူ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္ေပ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဓမၼ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ မိမိတို႕၏ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းကို ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရေပေတာ့သည္။

၀င္းသိန္းဦး
Ref: 1. Buddhism by Chrismas Humphreys
2. Practical Buddhism by K.Sri Dhammananda
(န၀ေဒးမဂၢဇင္း၊အမွတ္-၁၅၊၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊မတ္လ။)

No comments: