Tuesday, March 17, 2015

*** ၀ိုင္ ၏ ခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္ကိုသတ္မွတ္နည္း ***
အဂၤလိပ္စကားလံုးအကၡရာ “ Wine ” ဆိုတာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စပ်စ္သီးမွခ်က္လုပ္ထားေသာဝိုင္အရက္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ အျခားအသီးအနွံမ်ားမွ ခ်က္လုပ္ေသာ ဝိုင္အရက္ (ဥပမာ ပန္းသီးဝိုင္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၀ုိင္) စသည္တို ့ကိုလည္း "ဝိုင္" ဟုသာ ေခၚဆိုသံုးနႈန္းေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အသံုးျပထားေသာ ထိုအသီးမ်ားထဲတြင္ပါရွိတဲ့
သဘာ၀သၾကားဓာတ္ကို ကေဇာ္ ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ၀ုိင္ခ်က္လုပ္ျခင္းပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဝိုင္နီ၊ ၀ိုင္ျဖဴ၊ Rose ၀ိုင္(ေခၚ)Pink ၀ိုင္ ႏွင့္စပါကလင္၀ိုင္ ဟူ၍ ၀ုိင္(၄)မ်ိဳးရွိပါတယ္္။ ဝိုင္နီကို စပ်စ္သီးအနီျဖင့္
ခ်က္လုပ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀ိုင္နီရရွိေစရန္အတြက္ စပ်စ္သီး၊ စပ်စ္ခြံ၊စပ်စ္ေစ့မ်ားပါထဲ့၍ အခ်ဥ္ေဖာက္ေပးရပါတယ္။ ၀ိုင္ျဖဴကို ေတာ့ စပ်စ္သီးအျဖဴျဖင့္ခ်က္လုပ္ၾကပါတယ္္။ Rose ၀ိုင္(ေခၚ)Pink ၀ိုင္ ဆိုသည္မွာ ၀ိုင္နီ ႏွင့္၀ိုင္ျဖဴမ်ား ကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ အနီေရာင္စပ်စ္သီးမ်ားကိုအရည္ညွစ္ထုတ္ေခ်ထားျပီး၀ိုင္ခ်က္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပတယ္။ အဲဒီ စပ်စ္ရည္ထဲ မွာ စပ်စ္ခြံမ်ား က်န္ရွိမႈပမာဏ အနည္း/အမ်ား ႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ စပ်စ္သီးခြံအထူ/အပါးေပၚ မူတည္ျပီးေတာ့ Rose ၀ိုင္ ၏ ပန္းေရာင္အႏု/အရင့္ကြာျခားမႈျဖစ္လာရတာပါ။ ဝိုင္အတြင္းမွာ အျမွဳပ္ထေနတဲ့ ဝိုင္ကို စပါကလင္ဝိုင္ဟုေခၚၾကပါတယ္္။

၀ိုင္ ရဲ ့အေရာင္ကို ၾကည့္တဲ့အခါ၊ ၀ိုင္ထဲ့ထားေသာခြက္ကို ေလထဲတြင္ေျမွာက္ျပီးၾကည္ရံုႏွင့္ အေျဖမွန္ကိုမသိႏိုင္ပါဘူး။ သဘာ၀ အလင္းေရာင္ကိုေနာက္ခံထားျပီး၊၀ိုင္ခြက္ကို ၄၅ ံ C ေစာင္း၍ ၾကည့္ရပါတယ္။ ၀ိုင္နီမ်ားကိုအစိမ့္ေရာင္ရင့္ရင့္(သို ့မဟုတ္)အ နက္ေရာင္ ပုလင္းမ်ားတြင္သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိပါျပီး၊ ထိုကဲ့သို ့ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္၀ုိင္နီမ်ားရဲ ့သက္တမ္းကို ရင့္ လာေစတယ္လို ့ဆိုပါတယ္္္။ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားကိုမူအစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့(သို ့မဟုတ္)အ၀ါေရာင္ ပုလင္းမ်ားတြင္ထဲ့သြင္းထားေလ့
ရွိပါ တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀ိုင္၏အေရာင္ကိုၾကည့္ျပီး၊ သက္တမ္းကို ခန့္မွန္းလို ့ရပါတယ္။ ၀ိုင္ျဖဴမ်ား သက္တမ္းရင့္လာတဲ့အခါ၊ ၀ုိင္၏အေရာင္မွာပိုမိုရင့္လာတတ္ပါတယ္္။ ခြ်ငး္ခ်က္အေနျဖင့္ ၄င္း၀ိုင္ျဖဴမ်ားကို
သစ္ခ်သားစည္မ်ားအတြင္း သိုေလွာင္သိမ္း ဆည္းထားတဲ့သက္တမ္းေပၚတြင္မူတည္ျပီးေတာ့လည္း အေရာင္ေျပာင္းတတ္ပါတယ္္။ ၀ုိင္နီမ်ားမွာမူ ၄င္းတို ့သက္တမ္းပိုမို ရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေရာင္ပိုမိုေဖ်ာ့လာပါတယ္။

၀ိုင္ပုလင္း ရဲ ့ အေရွ ့ ဘက္ျခမ္း မွာ Brand Name၊ ၀ိုင္ထဲတြင္ပါတဲ့စပ်စ္သီးမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးအမည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္တဲ့့ႏို္င္ငံ ႏွင့္
၀ိုင္အမ်ိဳးအစားတို့ကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါတယ္။ ပုလင္းရဲ ့ေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာစပ်စ္ခင္းမ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသ၊ ၀ုိင္ျပဳလုပ္ သည့္ နည္းစံနစ္မ်ား၊ ၀ုိင္အနံ့အရသာႏွင့္တြဲဖက္စားသံုးသင့္ေသာဟင္းလ်ာမ်ား၊၀ိုင္ပုလင္းကိုထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ အပူခ်ိန္၊ ၀ိုင္ထဲမွာပါတဲ့ Alcoholရာခိုင္ႏႈန္း တို ့ကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါတယ္္။ ၀ိုင္ ကို အေမွာင္ခန္းႏွင့္ အေအးဓါတ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ၾကာၾကာထားေလ အရသာပိုေကာင္းေလျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်ိဳ႕၀ိုင္ က
တန္ဘိုးျမင့္မားလွပါတယ္။ ပုလင္းအ၀မွာ သစ္သား ေဖာ့ဆို ့ ထားရွိျပီး၊ ထိုသစ္သားေဖာ့ဆို ့ႏွင့္ ၀ိုင္တို ့က္ုိ အျမဲထိေတြ ့့ ေနေစရန္အတြက္ ပုလင္းကိုေအာက္ဘက္သို ့ အနဲငယ္ ေစာင္းျပီး သိမ္းဆည္းေလ့ရွိပါတယ္္။ အဆိပ္ေငြ
့မ်ားထြက္သြားေစရန္ႏွင့္ ၀ုိင္၏ အနံ ့အရသာတို ့ယိုယြင္းမႈမရွိေစရန္အတြက္ ဤသို့သိမ္းဆည္းထားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္တမ္း ကိုလိုက္၍ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၀ိုင္ မ်ားကို မသံုးေဆာင္မီ Wine Cooler အတြင္း အပူခ်ိန္ ၁၇ ံC ခန္ ့ ရွိေသာေနရာ တြင္ အခ်ိန္ ၁-နာရီ ခန္ ့ၾကိဳတင္ထား ျပီး၊ ေသာက္သံုးမွသာ ၀ိုင္အရသာကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစမွာပါ။

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္ပါလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ဦးစားေပးေသာက္သံုးသင့္ေသာအရည္မွာ ေရ၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရေႏြး ၾကမ္း Green Tea ျဖစ္ျပီး၊တတိယအေနနဲ႕ေသာက္သင့္ေသာ အရည္မွာ အနီေရာင္စပ်စ္၀ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္
မ်ားက အၾကံျပဳထားၾကပါတယ္။ (သို ့ေသာ္ အေရာင္အဆင္း၊ အနံ ့၊ အရသာပ်က္ျပယ္သြားေသာ ၀ိုင္ကို မဆိုလိုပါ)

၀ိုင္၏ ခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္ကို ေအာက္ပါ နည္းလမ္း(၃)သြယ္ အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

(၁) အေရာင္အဆင္း အသြင္အျပင္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၾကည္ျမေနတတ္တဲ့ ၀ိုင္က မၾကည္လင္ေတာ့ဘဲ အေရာင္ရင့္ကာအနည္က်ေနျခင္း၊ နီညိုေရာင္ရင့္ရင့္ (သို ့မ ဟုတ္) ညို၀ါေရာင္သန္းကာဆီေခ်းေစာ္နံေနျခင္း ျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ ၀ိုင္က ခ်ိဳ ့ယြင္းေနပါျပီ။ ၀ိုင္ရဲ့ေဖာ့ဆို ့က အပ္ကြဲ၍ စိမ့္ေပါက္ ေနပါကလည္း ၀ိုင္ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ (သုိ ့ေသာ္ သၾကားကဲ့သို ့ crystal တံုးေသးေလးမ်ားေတြ ့ရျခင္းဟာ ၀ိုင္ေအးခဲလြန္းျခင္း သာျဖစ္၍ ခ်ိဳ ့ယြင္းေနတဲ့ ၀ိုင္လို ့မယူဆသင့္ဘဲ၊ ေဘးဥပါသ္ကင္းစြာေသာက္သံုးနိုင္ပါတယ္)

(၂) အနံ ့အသက္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေရာင္အဆင္း အသြင္အျပင္မပ်က္ေသာ္ျငား၊ ၀ိုင္၏ခ်ိဳ ့ယြင္းခ်က္ကိုအနံ ့အသက္တို ့ျဖင့္ အကဲျဖတ္နိုင္ ပါတယ္။ ပုလင္းေဖာ့ဆို ့ကို ရႈရႈိက္၍၀ိုင္၏အနံ ့ကိုသိနိုင္ပါတယ္။ ၀ိုင္မွာ အခ်ဥ္ေဖာက္လာတဲ့အခါ၊ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္
ဆာလ္ဖိုက္ဓာတ္ေတြပိုကဲလာျပီး (က) ေဖာ့ဆို ့ကစိုထိုင္းထိုင္းျဖင့္ မႈိေစာ္နံေနျခင္း (ခ)ေဖာ့ဆို ့က ရွာလကာရည္ကဲ့သို ့ျပင္းျပေသာ ရနံ ့ရွိျခင္း (ဂ) ေဖာ့ဆို ့က ဥအပုပ္နံ ့ထြက္ျခင္းေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ထိုျပႆနာမ်ားအတြက္ အီတလီနိုင္ငံမွာ Copper Coil ကို ၀ိုင္ထဲထဲ့၍ ရနံ ့ဆိုးမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္တတ္ေၾကာင္းေလ့လာမွတ္သားရပါတယ္။ (သို ့ေသာ္ ပုလင္းေဖ်ာက္ခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚ လာေသာ မီးကြ်မ္းနံ ့(သို ့မဟုတ္)မီးသင္းနံ ့တို ့ကို ခ်ိဳ ့ယြင္းေနတဲ့ ၀ိုင္လို့မယူဆသင့္ဘဲ၊ ပုလင္းသြင္းခ်ိန္မွာ လတ္ဆတ္ျခင္းျဖစ္ တယ္လို ့ မွတ္ယူေပးပါ)

(၃) အရသာ။
ပ်က္စီးခ်ိဳ ့ယြင္းေနတဲ့ ၀ိုင္အရသာဟာ ရွာလကာရည္ျပင္းျပင္းကဲ့သို ့အရသာမ်ိဳးပါ။၀ိုင္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအမိန္ ့အရ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ သက္တမး္ရင့္ ၀ိုင္း(၁၀) ပုလင္းမွာ ပ်န္းမွ် (၁) ပုလင္းက ခ်ိဳ ့ယြင္းနိုင္တယ္လို ့ အကဲျဖတ္
သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

No comments: