Wednesday, August 20, 2014

မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာ`လာမည့္ေခတ္ကား ေျပာတိုင္းယံုမည့္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့။ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ ျဖစ္ေစ စဥ္းစားစိစစ္လိုေသာ ပညာေခတ္ ျဖစ္ေတာ့မည္။ သူတို႕ သင္ယူအပ္ေသာ ဆင္ျခင္စဥ္းစားဉာဏ္ကို အရင္းခံ၍ အရာရာ ေ၀ဖန္ၾကေတာ့မည္။´

(အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ)

ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ `မိရိုးဖလာ´ႏွင့္ `အစဥ္အလာ´ကို ဤသို႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။

မိရိုးဖလာ၊ န - မိဘရိုးရာ အစဥ္အလာ။

အစဥ္အလာ၊ န - ၁၊ အစဥ္အဆက္။
                        ၂၊ အစဥ္အဆက္ က်င့္သံုးေသာ ဓေလ့ထံုးစံ။

သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဖြဲ႕တည္လာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတြင္ အစဥ္အလာ မိရိုးဖလာ၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား ရွိၾကသည္သာျဖစ္ပါ၏။ ေဘးဘိုးဘီဘင္ အဆက္ဆက္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာ ဓေလ့၊ အယူအျမင္၊ အစြဲမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာျပီး ရွင္သန္ၾကီးျပင္းသူဟူ၍မရွိပါ။ ယင္းသို႕ အစဥ္အလာမ်ား ရွိရာတြင္ အစဥ္အလာအတုိင္း ေကာင္းသည္ဟု ဆို၍မရႏိုင္ပါ။ ေကာင္းေသာ အစဥ္အလာရွိသလို ဆိုးေသာ အစဥ္အလာလည္း ရွိပါ၏။ ဆက္ခံသင့္ေသာ အစဥ္အလာရွိသလို စြန္႕လႊတ္အပ္ေသာ အစဥ္အလာလည္း ရွိပါ၏။ အစဥ္အလာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္သံုးရပ္ ရွိသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါ၏။

ယင္းတို႕မွာ -
၁။ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ဆက္ခံထိန္းသိမ္းျပီး မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသို႕ လက္ဆင့္ကမ္းရန္၊
၂။ အစဥ္အလာဆိုးမ်ား၊ အက်ိဳးမရွိေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို ေ၀ဖန္ ေခ်ခၽြတ္ရန္ႏွင့္ လက္လႊတ္ စြန္႕လႊတ္ရန္၊
၃။ ေကာင္းမြန္ေသာ အစဥ္အလာသစ္မ်ားကို ပ်ိဳးေထာင္တည္ေဆာက္ရန္ ဟူ၍ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထို႕ျပင္ အစဥ္အလာႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံယူခ်က္ ျပတ္သားမွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူသားသည္ အစဥ္အလာ၏ ေက်းကၽြန္မဟုတ္ပါ။ သားေကာင္ မဟုတ္ပါ။ ျခယ္လွယ္ခံ မဟုတ္ပါ။ အျပ႒ာန္းခံ မဟုတ္ပါ။ လူသားကသာ အစဥ္အလာကို ျခယ္လွယ္သူ၊ဖန္တီးသူ၊ ျပ႒ာန္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေသာ စိတ္ခြန္အားျဖင့္ အစဥ္အလာကို အသံုးခ်ရန္ လိုပါသည္။

မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာဟုဆိုတိုင္း မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ဘဲ ဆက္ခံျခင္းသည္ လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ အသြင္လကၡဏာ ကိုမေဆာင္ပါ။ အစဥ္အလာ၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္ေနလွ်င္ လူ႕တန္ဖိုး၊ လူ႕ဂုဏ္ျဒပ္၊ လူ႕အားမာန္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့နိမ့္က်လာေပမည္။ စင္စစ္ေသာ္ စဥ္းစား၊ ေ၀ဖန္၊ သံုးသပ္မႈျပဳရမည္ကို ၀န္ေလး ပ်င္းရိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစဥ္အလာဆိုးမ်ား၊ အက်ိဳးမရွိေသာ အစဥ္အလာမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္း ပေပ်ာက္သင့္ပါလ်က္ မခ်ဳပ္ျငိမ္း မပေပ်ာက္ဘဲ ရွိေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါ၏။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ဆရာၾကီး ေရႊဥေဒါင္း၏ စကားကို တင္ျပလိုပါသည္။

``၀ါဒ အသစ္အဆန္းတစ္ခု ေပၚလာသည့္အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားသည့္ လူသတၱ၀ါမ်ားသည္ စဥ္းစားဖို႕ အေတာ္ပ်င္းရိၾက၏။ နက္နဲေသာ အျခင္းအရာတစ္ခုကို စဥ္းစားရျခင္းအလုပ္သည္ ဦးေႏွာက္ရႈပ္သည္ဟု ဆိုၾက၏။ စဥ္းစားရေသာအလုပ္၌ ၀ါသနာပါသူ အနည္းငယ္အဖို႕မွာလည္း အမွန္သို႕ မေရာက္ႏိုင္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနၾကျပန္ေလသည္။

၄င္းအတားအဆီးမ်ားမွာ -
၁။ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာကို မပယ္ႏိုင္ျခင္း၊
၂။ သဘာ၀က် မက်ကို ဆံုးျဖတ္တတ္သည့္ ဉာဏ္မ်ိဳး ႏုန္႕နဲ႕ျခင္း၊
၃။ မိမိအလိုဆႏၵႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည့္ သေဘာတရားတစ္ခုကို လက္မခံလုိျခင္းတို႕ ျဖစ္ၾကေလသည္။´´

စာေရးဆရာၾကီး ဦးသိန္းေဖျမင့္ကလည္း -

`ျမန္မာတို႕သည္ ေရာင့္ရဲေနခဲ့ၾက၏။ ပင္ကိုဉာဏ္ကို သုိ၀ွက္ထားၾကသျဖင့္ ပုပ္သိုးကုန္ၾက၏။ ပင္ကိုဉာဏ္ကို သံုး၍အရဲစြန္႕သူ ေပၚေပါက္လာပါက ကေလးကလားဟု ျပက္ရယ္ျပဳၾက၏။ ရႈတ္ခ်ျခင္း ခံရေပ၏။ ဟိႏၵဴအေငြ႕အသက္မ်ားကိုလည္း ေရွးျမန္မာတို႕သည္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ လက္ခံၾက၏။´ ဟုေရးခဲ့ဖူးပါ၏။

မွန္ပါ၏။ မိရိုးဖလာ အစဥ္အလာမ်ားထဲတြင္ ဟိႏၵဴ၊ ျဗာဟၼဏ၀ါဒတို႕၏ အေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းျခံဳထားေသာ အယူအစြဲ၊ ဓေလ့မ်ား ရွိၾကပါ၏။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ မဆီေလ်ာ္ေသာ အစြဲအလမ္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားလည္း ရွိၾကပါ၏။ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္ၾကာစြာ အစဥ္အလာ လက္ခံလာေသာအခါ ယင္းအစြဲအလမ္းႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံအားလံုးပင္ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ညီညြတ္သည္ ဟူ၍ ရိုးရိုးသားသားပင္ ထင္မွတ္လာၾကေတာ့သည္။ `အမွားၾကာ အမွန္ျဖစ္´ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားႏွယ္ပင္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ `အမွား´သည္ အမွားသာလွ်င္တည္း။ မည္သည့္အခါမွ် အမွန္ျဖစ္မလာႏိုင္။အမွန္ဟုထင္မွတ္မွားေသာ ပုဂၢိဳလ္အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼမ်ားကို ႏွစ္အတန္ၾကာ ဖတ္ရႈေလ့လာေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼ မွတ္ေက်ာက္ေပၚတင္လ်က္ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႕ သံုးသပ္ေ၀ဖန္ရာ၌ -

၁။ အစဥ္အလာမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ `ေထရ၀ါဒ ပိဋကတ္ေတာ္´ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ဆိုခ်င္သည္မွာ ဘုရားရွင္က မျပဳမေနရဟု ညႊန္ၾကားထားခဲ့ေသာ မိရိုးဖလာအစဥ္အလာ မဟုတ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

၂။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစဥ္အလာမ်ားသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

၃။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစဥ္အလာမ်ားသည္ သာသနာ့ျပင္ပ၀ါဒီမ်ား၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ျဖစ္တည္လာခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္သူတိုင္းသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို ဆက္ခံထိန္းသိမ္း ရန္ လိုသကဲ့သို႕ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အစဥ္အလာမ်ားကို လက္လႊတ္ စြန္႕လႊတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသို႕ လက္ဆင့္မကမ္းမိေစရန္လည္း လိုပါမည္။

မင္းနန္ (ေမာ္ကၽြန္း)
ဓမၼရံသီ၊ ၂၀၀၁၊ ဇန္န၀ါရီလ။
No comments: