Saturday, August 9, 2008

WORLD POPULATION DAY

လူငယ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အထူူးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာေပၚတြင္
အမ်ိဳးသမီး သန္း၂၀၀ခန္႔သည္ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခ်င္ၾကေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရွိသည့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား သံုးစြဲျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မရည္ရြယ္ဘဲကိုယ္၀န္ရရွိျခင္း၊က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေသဆံုးျခင္းစသည္တို႔ကို ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လူဦးေရ ၅၇.၄သန္းရွိသည္။ ထိုလူဦးေရအနက္ အသက္၁၅ႏွစ္မွ ၄၉ႏွစ္အရြယ္အတြင္းရွိေသာ သားသမီးေမြးဖြားႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ ၁၄.၆သန္းရွိသည္။
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လူတိုင္းရရွိေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ UNFPA, WHO, UNDP, UNICEF, WFP ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းစသည္တို႔က ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ ဘယ္တုန္းကစတင္သတ္မွတ္ခဲ့လဲ
ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ၾကီးက ကမၻာ့လူဦးေရသန္းေပါင္း၅ ေထာင္ျပည့္သည့္ ၁၉၈၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၁ရက္ေန႔ကို ကမၻာ႔လူဦးေရေန႔ဟု စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရိပ္ရိပ္အရွိန္ျဖင့္တိုးလာေသာ လူဦးေရႏွင့္ ထိုလူဦးေရကို ထမ္းပိုးေထာက္ပံ့ႏိုင္မည့္ ကမၻာၾကီး၏ အင္အားကိုခ်ိန္ဆႏိုင္ေစရန္ လူအမ်ားသိရွိလာေစရန္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ မိမိႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ ထိန္းညႇိႏိုင္မည့္အသိပညာ မ်ားရရွိလာ ေစရန္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ကို ဘယ္တုန္းက စတင္က်င္းပခဲ့သလဲ
၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ၁၉၉၇ခုႏွစ္အထိ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ (UNFPA) တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျပီး ၁၉၉၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ လူ၀င္မႈၾကီးက်ပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပခဲ့သည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ ေဆာင္ပုဒ္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္၄၀က ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၌ သားဆက္ျခားျခင္း၊ ကေလးအေရအတြက္ကန္႔သတ္ယူျခင္းစသည္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာႏွင့္ တာ၀န္ရွိစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးရွိေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္၄၀ၾကာျပီးသည့္ေနာက္ သားဆက္ျခားျခင္းႏွင့္ သေႏၶတားနည္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားလက္လွမ္းမွီ သိရွိၾကျခင္းမရွိေသးေသာ အေျခအေန၌သာျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ဆင္းရဲေသာသူမ်ားအတြင္း၌ ထိုလိုအပ္ခ်က္ကိုမရရွိႏိုင္မႈသည္ ၾကီးမားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ကို "It's a right, let's make it real" "မိသားစုဘ၀ သာယာေရး မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ေပး"ဟူ၍ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။

မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
လူတို႔၏ မ်ဳိးပြားအဂၤါစုႏွင့္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေရာဂါဘယကင္းရွင္းျခင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈမွ ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု႐ုံသာမက ကာယသုခ၊စိတၲသုခ၊လူမႈေရးသုခႏွင့္ပါ ျပည့္စံုျခင္းကို မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဟုေခၚသည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး
အသက္၁၀ႏွစ္မွ ၁၈ႏွစ္ထိကို ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ဟုေခၚျပီး ၁၈ႏွစ္မွ ၂၄ႏွစ္ထိအရြယ္ကို လူငယ္ဟုေခၚသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံတို႔၏အဟန္႔အတားမ်ားအရ လူငယ္လူရြယ္ မ်ားသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္သည့္ အသိပညာႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ရရွိရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။

မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္၀န္မရရွိေစရန္ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ား
သမီးရည္းစားဘ၀တြင္
လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္၀န္ကိုတားဆီးႏိုင္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀တြင္
ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ဘယ္အခ်ိန္ သားသမီးယူမည္၊ ဘယ္ႏွေယာက္ ယူမည္၊ ဘယ္ႏွႏွစ္ျခားမည္ကို တိုင္ပင္ျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ သားဆက္ျခားနည္းကို က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရပါမည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဇနီးသားဆက္ျခားနည္း အဆင္ေျပစြာ သံုးႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေဆးခန္းသြား ေရးလာေရး စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ပါသည္။
မိမိဇနီးေဆးခန္းသို႔ သားဆက္ျခားေဆးသြားထိုးေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ သားဆက္ျခားနည္းမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အာနိသင္ေၾကာင့္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အိမ္အလုပ္၀ိုင္းကူလုပ္ျခင္း၊ ကေလး၀ိုင္းထိန္းျခင္းျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။
မိမိဇနီးသည္ မည္သည့္သားဆက္ျခားနည္းလမ္းႏွင့္မွ် မတည့္လွ်င္ ကြန္ဒံုးသံုးျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ယူႏိုင္ပါသည္။

No comments: